ĐẢNG BỘ HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH (2010 - 2020) | Uyên | TNU Journal of Science and Technology

ĐẢNG BỘ HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH (2010 - 2020)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/11/22                Ngày hoàn thiện: 28/11/22                Ngày đăng: 28/11/22

Các tác giả

1. Đàm Thị Uyên, Đại học Thái Nguyên
2. Đỗ Hằng Nga Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. Nông Thị Trường, Đảng ủy thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Tóm tắt


Trong quá trình vận dụng đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng vào thực tế, mỗi địa phương xác định cho mình thế mạnh riêng. Là một huyện miền núi biên giới, Trùng Khánh (Cao Bằng) có hai thế mạnh giúp tạo đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội là kinh tế biên mậu và du lịch. Thông qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp nghiên cứu thực địa, bài viết nhằm khảo cứu chủ trương và phân tích kết quả phát triển thương mại và du lịch của huyện Trùng Khánh trong giai đoạn 2010 - 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện với phát triển thương mại và du lịch đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân Trùng Khánh ngày càng được nâng lên. Kết quả phát triển thương mại và du lịch của Trùng Khánh cho thấy sự vận dụng đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng vào thực tế địa phương là đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của nền sản xuất hàng hóa. Từ đó, nghiên cứu góp phần cung cấp luận cứ thực tế cho việc hoạch định chủ trương, chính sách của địa phương trong giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa


Lãnh đạo; Thương mại; Du lịch; Trùng Khánh; Cao Bằng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. N. Hoang, “Trung Khanh efforts for integration,” Journal of Southeast Asian Studies, no. 9, pp. 64-65, 2006.

[2] T. H. T. Dao, “Cooperation in tourism development between Thai Nguyen, Bac Can, Cao Bang,” Journal of Art and Culture, no. 407, pp. 54-57, 2018.

[3] V. S. Hoang, “Cooperation in tourism development between Guangxi (China) and Cao Bang province (Vietnam),” Journal of Southeast Asian Studies, no. 5, pp. 56-61, 2008.

[4] T. H. Phung, “Cooperation in trade between Lang Son, Cao Bang province (Vietnam) and Guangxi (China): Implementation and recommendations,” Journal of China Studies, no. 6, pp. 36-43, 2008.

[5] H. Nguyen, “Freight across the border: Contributes to increase the value of exports,” Journal of Industry and Trade, no. 16, pp. 20-21, 2015.

[6] T. A. Nguyen, “Development of border-gate economic zones in Vietnam,” Journal of Financial, no. 663, pp. 12-14, 2017.

[7] The Executive Committee of Trung Khanh District Communist Party, Report at The 18th Trung Khanh District Communist Party Congress, July 2010.

[8] The Executive Committee of Trung Khanh District Communist Party, Report at The 19th Trung Khanh District Communist Party Congress, August 2015.

[9] The Executive Committee of Trung Khanh District Communist Party, Report at The 20th Trung Khanh District Communist Party Congress, August 2020.

[10] The Executive Committee of Trung Khanh District Communist Party, The Program no. 06-CTr/HU on tourism development in the period 2016 – 2020, May 2016.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6839

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved