THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/11/22                Ngày hoàn thiện: 22/12/22                Ngày đăng: 22/12/22

Các tác giả

1. Nguyễn Minh Tuấn Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Vân, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
3. Lê Thị Quỳnh Liu, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện hiện nay là vấn đề cấp bách. Để có thể đánh giá đúng thực trạng, từ đó tìm ra giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn này trong thời gian tới, bài viết đã tìm hiểu qua khảo sát, lấy ý kiến phản hồi 1326 sinh viên ở 4 trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên là: Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Y Dược. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một số hạn chế, đặc biệt là nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy của giảng viên có ảnh hưởng lớn đến chất lượng giảng dạy cần được tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh. Căn cứ vào kết quả khảo sát, nhóm tác giả kiến nghị cần phải vận dụng linh hoạt các phương pháp giảng tích cực trong giảng dạy các môn lý luận chính trị, đồng thời phải gắn với tính tích hợp chuyên ngành để tăng cường tính thực tiễn trong giảng dạy các môn học này.

Từ khóa


Lý luận chính trị; Phương pháp giảng dạy; Chất lượng giảng dạy; Thực trạng; Giải pháp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. T. Do, “Some solutions to improve the quality of political theory teaching at university today,” Vietnam Journal of Educational science, no. 28, pp. 25-30, 2020.

[2] H. V. Nguyen, V. T. T. Nguyen, and N. T. Le, “Reality of political learning of students at Tay Do university,” TDU Journal of Scientific Research and Economic Development, no. 06, pp. 120-126, 2019.

[3] D. T. Nguyen, “Reality and basic solutions in order to improve political phisolophy subjects teaching efficiency at industrial university of Ho Chi Minh city,” Journal of Sciennce and Technology - IUH, no. 53A, pp. 176-184, 2021.

[4] T. T. Nguyen, “Application of situational teaching method in teaching political theory at university and colleges nowadays,” Vietnam Journal of Educational science, no. 29, pp. 26-30, 2020.

[5] H. T. Nguyen, “Some solutions to enhance the quality of online teaching political theory subjects for students university of education – Thainguyen Uninversty,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 09, pp. 296-302, 2022.

[6] H. T. Duong, D. H. Nguyen, and T. Q. Vu, “The benefits and limitations of online homework software according to the Life curriculum in Vietnam,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 12, pp. 3-9, 2020.

[7] M. T. Nguyen, “A brief overview of E-Learning application in Korean teacher training and retraining,” Vietnam Journal of Education, no. 308, pp. 56-62, 2013.

[8] T. Tran and V. Q. Hoang, “E-Learning application in pedagogical training for students at university,” Vietnam Journal of Education, no. 324, pp. 57-61, 2013.

[9] Communist party of Vietnam, Documents of the 13th National congress of the Communist party of Vietnam, Vol. 1, Hanoi: National political publishing house, Hanoi, 2021, p. 82.

[10] Communist party of Vietnam, Documents of the 13th National congress of the Communist party of Vietnam, Vol. 2, Hanoi: National political publishing house, Hanoi, 2021, pp. 235-236.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6863

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved