NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ MOBILE BANKING CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/11/22                Ngày hoàn thiện: 22/12/22                Ngày đăng: 22/12/22

Các tác giả

Ngô Đức Chiến Email to author, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tóm tắt


Thông qua kết quả khảo sát từ 291 khách hàng của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nghiên cứu này đã tiến hành tổng hợp các khái niệm về Mobile banking, các giả thuyết nghiên cứu, các kết quả nghiên cứu đi trước trong việc nghiên cứu và phân tích các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile banking. Tác giả tiến hành kết hợp các phép phân tích cơ bản trong nghiên cứu định lượng như thống kê, đánh giá độ tin cậy Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố EFA, phân tích tương quan, mô hình hồi quy tuyến tính từ phần mềm SPSS để thực hiện việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết quả chính của nghiên cứu cho thấy nhân tố (1) Nhận thức rủi ro tác động mạnh nhất đến quyết định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; kế đến là nhân tố (2) Hình ảnh ngân hàng; (3) Cảm nhận chi phí; (4) Nhận thức hữu ích; (5) Nhận thức dễ sử dụng và (6) Ảnh hưởng xã hội. Kết quả nghiên cứu đóng góp các hàm ý quản trị nhằm gia tăng quyết định sử dụng dịch vụ Mobile banking của khách hàng tại các ngân hàng thương mại.

Từ khóa


Ngân hàng; Nhân tố; Mobile banking; Quyết định; Quyết định sử dụng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] S. Yang, “Exploring adoption difficulties in mobile banking services, Canadian,” Journal of Administrative Sciences, vol. 26, no. 2, pp. 136-149, 2009.

[2] N. K. G. Ha and K. C. Tran, “The factors affecton the decision of using smart banking service at bank of investment and development of Vietnam – North Saigon branch,” Banking Science & Training Review – Banking Academy of Vietnam, vol. 220, no. 9, pp. 13-27, 2020.

[3] Hughes, Market Driven Political Advertising: Social, Digital and Mobile Marketing. Springer, 2018.

[4] T. Yitbarek and S. Zeleke, “Analysis of factors influencing customers’ intention to the adoption of e-banking service channels in Bahir Dar city, Ethiopia: an integration of TAM, TPB and PR,” European Scientific Journal, vol. 9, no. 13, pp. 402-417, 2013.

[5] M. Mutahar, N. M. Daud, T. Ramayah, O. Isaac, and A. H. Aldholay, “The effect of awareness and perceived risk on the technology acceptance model (TAM): mobile banking in Yemen,” International Journal of Services and Standards, vol. 12, no. 2, pp. 180-204, 2018.

[6] Y. Ramli and M. Rahmawati, “The effect of perceived ease of use and perceived usefulness that influence customer's intention to use mobile banking application,” IOSR Journal of Business and Management, vol. 22, no. 6, pp. 33-42, 2020.

[7] M. A. Rahman, T. Abir, D. M. N. Yazdani, A. B. A. Hamid, and A. Al Mamun, “Brand image, eWOM, trust and online purchase intention of digital products among Malaysian consumers,” Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, vol. 12, no. 3, pp. 4935-4946, 2020.

[8] K. Kazi and M. A. Mannan, “Factors affecting adoption of mobile banking in Pakistan: Empirical Evidence,” International Journal of Research in Business and Social Science, vol. 2, no. 3, pp. 54-61, 2013.

[9] L. P. Bui, “Solution to develop non-cash payment in e-commerce in Vietnam,” Financial magazine - Vietnam, vol. 2, no. 5, 2011. [Online]. Available: https://tapchitaichinh.vn/ngan-hang/giai-phap-phat-trien-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-trong-thuong-mai-dien-tu-tai-viet-nam-335205.html. [Accessed November 05, 2022].

[10] P. Luarn and H. H. Lin, “Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking,” Computers in Human Behavior, vol. 21, no. 6, pp. 873-891, 2005.

[11] F. D. Davis, R. P. Bagozzi, and P. R. Warshaw, “User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models,” Management science, vol. 35, no. 8, pp. 982-1003, 1989.

[12] R. A. Bauer, “Consumer behavior as risk taking,” in Dynamic Marketing for a Changing World,– Proceedings of the 43rd National Conference of the American Marketing Assocation, R.S. Hancock, (Ed.), Chicago, Illinois, 1960, pp. 389-398.

[13] J. Sichone, R. J. Milamo, and A. J. Kimea, “The influence of facilitating conditions, perceived benefits, and perceived risk on intention to adopt e-filing in Tanzania,” Business Management Review, vol. 20, pp. 50-59, 2018.

[14] G. Armstrong, P. Kotler, M. Harker, and R. Brennan, Marketing: An introduction, 4th ed., Pearson Education, Harlow, 2019.

[15] P. Le and D. H. Dao, “Factors affecting the decision to use e-banking services of individual customers at Agribank - Can Tho branch,” Industry and trade magazine - Vietnam, vol. 17, no. 9, pp. 240-249, 2019.

[16] J. Revels, D. Tojib, and Y. Tsarenko, “Understanding consumer intention to use mobile services,” Australasian Marketing Journal (AMJ), vol. 18, no. 2, pp. 74-80, 2010.

[17] V. Venkatesh, M. G. Morris, G. Davis, and F. D. Davis, “User acceptance of information technology: Toward a unified view,” MIS Quarterly, vol. 27, no. 3, pp. 425-478, 2003.

[18] T. Hoang and N. M. N. Chu, Textbook of Research Data Analysis with SPSS, vol. 1 & 2, Hong Duc Publishing House, Vietnam, 2008.

[19] J. H. Cheong and M. C. Park, “Mobile internet acceptance in Korea,” Internet Research, vol. 15, no. 2, pp. 125-140, 2005.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6896

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved