ĐÁNH GIÁ GÁNH NẶNG CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN HÔN MÊ TẠI KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC-CHỐNG ĐỘC, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/18

Các tác giả

1. Đào Trọng Quân Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. La Văn Luân, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Lê Thị Bích Ngọc, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Lương Thị Hoa, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu: Đánh giá gánh nặng chăm sóc của người nhà bệnh nhân hôn mê tại khoa Hồi sức tích cực-chống độc, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Phân tích một số yếu tố liên quan đến gánh nặng chăm sóc của người nhà bệnh nhân hôn mê. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích. Kết quả: Gánh nặng chăm sóc của người nhà bệnh nhân hôn mê chủ yếu ở mức độ trung bình chiếm 73,7%, mức độ nhiều chiếm 23,7% và mức độ ít chiếm 2,6%. Tình trạng sức khỏe của người chăm sóc, nghề nghiệp của người chăm sóc số người cùng chăm sóc, sự hỗ trợ xã hội, thời gian chăm sóc, sự phụ thuộc của người bệnh và điểm Glassgow của bệnh nhân có liên quan đến gánh nặng chăm sóc của người nhà bệnh nhân hôn mê (p < 0,05). Kết luận: Tất cả những người nhà chăm sóc bệnh nhân hôn mê đều có gánh nặng chăm sóc ở các mức độ khác nhau.


Từ khóa


Gánh nặng chăm sóc; người nhà; bệnh nhân hôn mê; Hồi sức tích cực; Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved