THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH Ở NGƯỜI DÂN TẠI XÃ HỢP THÀNH, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2017

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/18

Các tác giả

1. Trần Thế Hoàng Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Thị Hồng Đào, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Mai Huy Hoàng, Trạm Y tế xã Hợp Thành
4. Nguyễn Thị Kim Tiến, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Thị Phương Lan, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Ở Việt Nam, việc tự ý sử dụng kháng sinh là khá phổ biến. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu: Đánh giá thực trạng sử dụng kháng sinh ở người dân tại xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên năm 2017.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1319 người trưởng thành tại xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, năm 2017.

Kết quả: Tỉ lệ người dân biết cần sử dụng kháng sinh đúng liều theo đơn bác sĩ 78,5%; biết thời gian sử dụng kháng sinh 75,1%; biết nguyên nhân kháng kháng sinh 50,6%. Tỉ lệ thực hành sử dụng kháng sinh theo đơn bác sĩ 40,6%. Tỉ lệ gặp tác dụng không mong muốn khi sử dụng kháng sinh 6,9% và dị ứng chiếm 8,8%. Tỉ lệ mua kháng sinh tại cơ sở y tế công lập chiếm 60,3%. Tỉ lệ các đối tượng nghiên cứu nhận thấy dễ dàng mua kháng sinh chiếm 93,4%.

Kết luận: Thực hành sử dụng kháng sinh đúng của người dân xã Hợp Thành chưa cao.


Từ khóa


sử dụng kháng sinh, người dân, Hợp Thành, thực hành sử dụng kháng sinh

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved