KÊNH VĨNH TẾ TRONG CHIẾN LƯỢC QUỐC PHÒNG BIÊN GIỚI TÂY NAM CỦA NHÀ NGUYỄN THỜI KÌ 1824 – 1867

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/11/22                Ngày hoàn thiện: 14/02/23                Ngày đăng: 14/02/23

Các tác giả

Dương Thế Hiền Email to author, 1Trường Đại học An Giang - ĐHQG.TP.HCM 2Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt


Dưới triều Nguyễn, biên giới Tây Nam là vùng đất mới khai phá nên yêu cầu bảo vệ và phát triển trở thành vấn đề quan trọng trong tiến trình giữ nước và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trước các thế lực ngoại xâm. Nhằm giải quyết những thách thức đó, kênh Vĩnh Tế ra đời như một giải pháp hữu hiệu đã được triều Nguyễn tiến hành. Mục đích của bài viết này là khôi phục lại diện mạo của kênh Vĩnh Tế như một phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ và phát triển vùng biên giới Tây Nam của triều Nguyễn. Thông qua các phương pháp nghiên cứu chính là lịch sử, logic và liên ngành, kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ các yếu tố chiến lược của kênh Vĩnh Tế trong công cuộc quốc phòng trên vùng biên giới Tây Nam dưới triều Nguyễn. Bài viết này trình bày rõ quá trình ra đời của kênh Vĩnh Tế, đồng thời đi sâu phân tích vai trò, tác dụng và giá trị của con kênh này trong việc phát huy các nguồn lực bảo vệ đất nước, đáp ứng chiến lược quốc phòng trên vùng biên giới Tây Nam của triều Nguyễn (1824 – 1867). Kết quả nghiên cứu này góp phần nhận thức toàn diện hơn về giá trị các kênh đào trong chính sách quốc phòng của triều Nguyễn trên vùng biên giới Tây Nam trong thế kỉ XIX.

Từ khóa


Triều Nguyễn; Kênh Vĩnh Tế; Quốc phòng; Chân Lạp; Biên giới Tây Nam

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] H. D. Trinh, Gia Dinh Thanh Thong Chi. General Dong Nai Publishing House, Dong Nai, 2006.

[2] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Nhat Thong Chi, vol. 5, Thuan Hoa Publishing House, Hue, 2006.

[3] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 1, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[4] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 2, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[5] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 3, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[6] National History of Nguyen Dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 4, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[7] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 5, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[8] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 6, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[9] N. Son, History of reclamation in the Southern. Ho Chi Minh Publishing House, Ho Chi Minh city, 2004.

[10] V. H. Nguyen, Thoai Ngoc Hau and the exploring of Hau Giang region. Tre Publishing House, Ho Chi Minh city, 1999.

[11] T. H. Duong, “The geopolitics - military factors of Chau Doc within the defense strategy on the Southwestern border of the Nguyen dynasty period 1802 – 1867,” AGU International Journal of Sciences, vol. 7, no. 1, pp. 35-41, 2019.

[12] H. Thuy, “Vinh Te canal - affirming the southwestern border,” Border Guard Newspaper, April 22, 2020. [Online]. Available: https://www.bienphong.com.vn/kenh-vinh-te-khang-dinh-bo-coi-tay-nam-post425685.html. [Accessed November 28, 2022].

[13] H. H. Nguyen, “Vinh Te canal past and present,” Can Tho Newspaper, July 04, 2021. [Online]. Available: https://baocantho.com.vn/kinh-vinh-te-xua-va-nay-a135065.html. [Accessed November 21, 2022].

[14] Q. Nguyen, “Thoai Ngoc Hau and Chau Thi Te with the work of digging the Southwestern border canal,” Cuu Long Arts Magazine, April 29, 2022. [Online]. Available: https://vannghecuulong. vinhlong.gov.vn/portal/wpvannghecuulong/vannghecuulong/page/xemtin.cpx?item=626b933de324da12c45d51fe. [Accessed November 15, 2022].

[15] Dino, “National Guard - Vinh Te canal,” Dong Thap Newspaper, October 16, 2020. [Online]. Available: https://www.baodongthap.vn/kinh-te/ve-quoc-vinh-te-ha-93808.aspx. [Accessed October 21, 2022].

[16] V. L. Nguyen, “Nguyen dynasty with the reconciliation of relations between Vietnam - Chan Lap - Siam, avoiding the risk of war in the first half of the 19th century (1802 – 1847),” Ho Chi Minh city University of Education Journal of Science, vol.14, no. 5, pp. 134-139, 2017.

[17] T. K. Le, “Learn some units of measurement in the anceint Vietnam,” Proceedings of Scientific Workshop “Restore Can Chanh palace”. Hue Monuments Conservation Centre & Waseda University Publishing House, Tokyo, 2000, pp.?.

[18] Q. N. Nguyen, The Southern lands, Episode 4 - From the beginning of the 17th century to the middle of the 19th century. National Politics-Truth Publishing House, Ha Noi, 2017.

[19] V. P. Pham, “Thoai Ha canal – a great success of the Nguyen dynasty in the border area of An Giang province,” An Giang University Journal of Science, vol. 16, no. 4, pp. 106-111, 2017.

[20] Cabinet of Nguyen dynasty, Institute of History, Kham Dinh Dai Nam Hoi Dien Su Le, vol. 10, Thuan Hoa Publishing House, Hue, 1993.

[21] Cabinet of Nguyen dynasty, Institute of History, Kham Dinh Dai Nam Hoi Dien Su Le, vol. 9, Thuan Hoa Publishing House, Hue,1993.

[22] P. G. Aubaret, Histoire et Descriptions de la Basse-Cochinchine. Imprimerie Impériale Publishing House, Paris, 1863.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7002

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved