NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP BẢO VỆ DI SẢN RUỘNG BẬC THANG TẠI XÃ Y TÝ, HUYỆN BÁT XÁT, TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/12/22                Ngày hoàn thiện: 22/12/22                Ngày đăng: 22/12/22

Các tác giả

1. Đàm Thị Hạnh Email to author, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
2. Đỗ Văn Hải, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Ruộng bậc thang là phương thức canh tác nông nghiệp trên đất dốc ở hầu hết các nước trên thế giới, ruộng bậc thang không chỉ tạo ra sản phẩm nông nghiệp cho người dân tại các vùng đất dốc mà còn có giá trị văn hóa, cảnh quan và du lịch. Khu ruộng bậc thang Thề Pả xã Y Tý đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng Di tích Quốc gia. Đây vừa là nơi canh tác nông nghiệp của người dân bản địa vừa là Di sản văn hóa vật chất đặc biệt, giúp địa phương xây dựng thương hiệu cho du lịch tham quan, khám phá của xã Y Tý. Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng về giá trị môi trường di sản ruộng bậc thang Thề Pả, để định hướng kế hoạch sử dụng, phát triển và bảo vệ di sản ruộng bậc thang Thề Pả. Trong bài báo này, tác giả thu thập số liệu thứ cấp và điều tra 108 phiếu tại 3 thôn (thôn Lao Chải, thôn Choản Thèn, thôn Sín Chải), mỗi thôn chọn ngẫu nhiên 36 hộ. Kết quả đã đánh giá được thực trạng của giá trị tài nguyên đất tại di sản ruộng bậc thang Thề Pả; đồng thời đánh giá được giá trị môi trường của di sản ruộng bậc thang thông qua 2 giá trị: giá trị vật thể (giá trị sinh kế, giá trị đầu tư) và giá trị phi vật thể (giá trị di sản, giá trị du lịch, giá trị văn hóa sinh thái, giá trị trải nghiệm); xác định một số yếu tố ảnh hưởng tới môi trường di sản ruộng bậc thang; từ đó đề xuất giải pháp để sử dụng hiệu quả bền vững, bảo vệ môi trường cho di sản ruộng bậc thang.


Từ khóa


Ruộng bậc thang; Di sản; Giá trị môi trường; Thề Pả; Xã Y Tý; Tỉnh Lào Cai

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. G. Nguyen, Rice Terraces in Vietnam - Conservation and Sustainable Development (monograph). National Politics Publisher, Hanoi, 2015.

[2] T. V. Loc and T. L. Do, "Forming characteristics and morphology of the terraced field heritage Hoang Su Phi district, Ha Giang province," Viet Nam Soil Science, no. 58, pp. 65-69, 2020.

[3] V. L Tran, "The values of land resources of the pearl heritage of Hoang Su Phi, Ha Giang by time of formation," TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 08, pp. 336-341, 2020.

[4] M. T. Hoang, “Exploiting terraced fields in Mu Cang Chai and surrounding areas for tourism development,” PhD thesis, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, 2011.

[5] T. S. Nguyen, “Discussing sustainability in hilly land use and agroforestry on sloping land,” Viet Nam Soil Science, no. 13, pp. 57-64, 2000.

[6] T. T. H. Nong, N. N. Nguyen, T. B. Le, and T. A. Nguyen, "Determining suitable area structure for agricultural land use types in Cho Don district, Bac Kan province by applying the optimal optimization problem objective," Viet Nam Soil Science, no. 57, pp. 115-120, 2019.

[7] V. L. Hoang, Textbook of Environmental Economics. University of Economics Ho Chi Minh City, 2017.

[8] D. G. Truong, “Evaluating the current environmental status of Phuong Hoang eco-tourism area, Vo Nhai district, Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 18, pp. 172 -176, 2021.

[9] Bat Xat District People's Committee, Project: Adjusting land use planning to 2020 in Bat Xat district, Lao Cai province, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7046

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved