THÁI ĐỘ CỦA GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH: MỘT NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/12/22                Ngày hoàn thiện: 14/02/23                Ngày đăng: 14/02/23

Các tác giả

1. Trần Minh Thành Email to author, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Hà Nội
3. Đinh Thị Bảo Hương, Trường Đại học Hà Nội

Tóm tắt


Bài báo này nhằm mục đích đánh giá các nghiên cứu thực nghiệm trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2021 để tìm hiểu về thái độ của giáo viên giảng dạy tiếng Anh đối với việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào giảng dạy tiếng Anh, tìm ra những thiếu sót của các nghiên cứu này và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo. Để thu thập và phân tích số liệu, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết hệ thống với nguồn tài liệu lý thuyết được chọn lọc từ 16 bài báo và luận án khoa học liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu. Kết quả cho thấy, hầu hết các giáo viên có thái độ tích cực đối với việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào việc giảng dạy tiếng Anh. Đồng thời, mặc dù một số nghiên cứu có phát hiện đối lập nhau, các nghiên cứu này đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới thái độ của giáo viên đối với việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giảng dạy tiếng Anh. Đặc biệt, hầu hết các nghiên cứu đều bộc lộ một số hạn chế nhất định về phương pháp nghiên cứu, mẫu đại diện tham gia nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. Ngoài ra, không có nghiên cứu trong lĩnh vực này được thực hiện tại cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Từ khóa


Giảng dạy tiếng Anh (EFL); Thái độ; Thái độ của giáo viên; Công nghệ giáo dục; Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT)

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] C. P. Lim, Y. Zhao, J. Tondeur, C. S. Chai, and C. C. Tsai, “Bridging the gap: Technology trends and use of technology in schools,” Educ. Technol. Soc., vol. 16, no. 2, pp. 59-68, 2013.

[2] D. L. Lowther, F. A. Inan, J. Daniel Strahl, and S. M. Ross, “Does technology integration ‘work’ when key barriers are removed?,” EMI. Educ. Media Int., vol. 45, no. 3, pp. 195-213, 2008, doi: 10.1080/09523980802284317.

[3] T. Van Weert and A. Tatnall, Information and Communication Technologies and Real-Life Learning. New York: Springer, 2005.

[4] C. Player-Koro, “Factors Influencing Teachers’ Use of ICT in Education,” Educ. Inq., vol. 3, no. 1, pp. 93-108, 2012, doi: 10.3402/edui.v3i1.22015.

[5] J. S. Fu, “ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications,” Int. J. Educ. Dev. using Inf. Commun. Technol., vol. 9, no. 1, pp. 112-125, 2013.

[6] M. M. Yunus, “Malaysian ESL teachers’ use of ICT in their classrooms: Expectations and realities,” ReCALL, vol. 19, no. 1, pp. 79-95, 2007, doi: 10.1017/S0958344007000614.

[7] F. Tilya, “IT and Educational Policy in the Sub-Saharan African Region,” in International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education, J. Voogt and G. Knezek, Eds. New York: Springer New York, 2008, pp. 1145-1159.

[8] P. Drijvers, “Digital Technology in Mathematics Education: Why It Works (Or Doesn’t),” in Selected Regular Lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education, 1st ed., S. J. Cho, Ed. Springer Cham, 2015, pp. 135-151.

[9] A. Mwalongo, “Teachers’ perceptions about ICTs for teaching, professional development, administration and personal use,” Int. J. Educ. Dev. using ICT, vol. 7, no. 3, pp. 36-49, 2012.

[10] S. Thorvaldsen, L. Vavik, and G. Salomon, “The Use of ICT Tools in Mathematics: A Case-control Study of Best Practice in 9 th Grade Classrooms,” Scand. J. Educ. Res., vol. 56, no. 2, pp. 213-228, 2012, doi: 10.1080/00313831.2011.581684.

[11] A. L. Baylor and D. Ritchie, “What factors facilitate teacher skill, teacher morale, and perceived student learning in technology-using classrooms?,” Comput. Educ., vol. 39, no. 4, pp. 395–414, 2002, doi: 10.1016/S0360-1315(02)00075-1.

[12] A. Albirini, “Teachers’ attitudes toward information and communication technologies: the case of Syrian EFL teachers,” Comput. Educ., vol. 47, pp. 373–389, 2006.

[13] S. A. Capan, “Teacher attitudes towards computer use in EFL classrooms,” Frontiers of Language and Teaching, vol. 3, pp. 248–254, 2012.

[14] A. Ş. Kizil, “EFL teachers attitudes towards Information and Communication technologies (ICT),” presented at 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elâzığ, Turkey, 2011.

[15] UNESCO’s International Institute for Educational Planning, “Information and communication technologies (ICT),” 2021. [Online]. Available: https://learningportal.iiep.unesco.org/en/glossary/information-and-communication-technologies-ict. [Accessed Dec. 15, 2021].

[16] K. F. Hew and T. Brush, “Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research,” Educ. Technol. Res. Dev., vol. 55, no. 3, pp. 223–252, 2007, doi: 10.1007/s11423-006-9022-5.

[17] F. A. Inan and D. L. Lowther, “Factors affecting technology integration in K-12 classrooms: A path model,” Educ. Technol. Res. Dev., vol. 58, no. 2, pp. 137-154, 2010, doi: 10.1007/s11423-009-9132-y.

[18] G. Davies and S. Hewer, “Introduction to new technologies and how they can contribute to language learning and teaching. Module 1.1,” Information and Communications Technology for Language Teachers (ICT4LT), 2012. [Online]. Available: http://www.ict4lt.org/en/en_mod1-1.htm. [Accessed Sep. 16, 2022].

[19] M. Levy, “Technologies in Use for Second Language Learning,” Mod. Lang. J., vol. 93, no. 1, pp. 769-782, 1991, doi: 10.1111/j.1540-4781.2009.00972.x.

[20] G. Davies, H. Rendall, R. Walker, and S. Hewer, “Introduction to Computer Assisted Language Learning (CALL). Module 1.4,” Information and Communications Technology for Language Teachers (ICT4LT), 2012. [Online]. Available: http://www.ict4lt.org/en/en_mod1-4.htm. [Accessed Sep. 16, 2022].

[21] H. Spencer, “First Principles,” in First Principle, 2nd ed., London: W. J. Johnson Printer, 1867, p. 4.

[22] W. I. Thomas and F. Znaniecki, The Polish Peasant in Europe and America, vol. I. Boston: Badger, 1918.

[23] G. W. Allport, “Attitudes,” in A Handbook of Social Psychology, C. Murchison, Ed. London: Worcester, Mass., Clark University press, 1935, p. 810.

[24] M. Fishbein and I. Ajzen, Belief, attitude, intention and behavior: an introduction to theory and research. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1975.

[25] E. S. Bogardus, “Attitudes and Personality,” in Fundamentals of social psychology, 2nd ed., New York: Century, 1931, p. 52.

[26] L. L. Thurstone, “The measurement of social attitudes,” J. Abnorm. Soc. Psychol., vol. 26, no. 3, pp. 249–269, 1932, doi: 10.1037/h0070363.

[27] G. W. Allport, “Attitudes,” in A Handbook of Social Psychology, C. Murchison, Ed. Worcester, Massachusetts: Clark University Press, 1935, pp. 798-844.

[28] M. J. Rosenberg and C. I. Hovland, “Cognitive, affective, and behavioral components of attitudes,” in Attitude organization and change: An Analysis of Consistency among Attitude Components, C. I. Hovland, M. J. Rosenberg, W. J. McGuire, and J. W. Brehm, Eds. New Haven, CT: Yale University Press, 1960, pp. 1–14.

[29] M. L. Matteson, L. Anderson, and C. Boyden, “‘Soft Skills’: A Phrase in Search of Meaning,” Portal Libr. Acad., vol. 16, no. 1, pp. 71–88, 2016, doi: 10.1353/pla.2016.0009.

[30] M. Fishbein and I. Ajzen, “Atittudes and Opinions,” Annu. Rev. Psychol., vol. 23, no. 271, pp. 487–544, 1972.

[31] W. D. Crano and R. Prislin, “Attitudes and persuasion,” Annu. Rev. Psychol., vol. 57, pp. 345–374, 2006, doi: 10.1146/annurev.psych.57.102904.190034.

[32] D. Pati and L. N. Lorusso, “How to Write a Systematic Review of the Literature,” Heal. Environ. Res. Des. J., vol. 11, no. 1, pp. 1–16, 2017, doi: 10.1177/1937586717747384.

[33] A. Nightingale, “A guide to systematic literature reviews,” Surgery, vol. 27, no. 9, pp. 381-384, 2009, doi: 10.1016/j.mpsur.2009.07.005.

[34] H. Rose, J. G. Briggs, J. A. Boggs, L. Sergio, and N. Ivanova-Slavianskaia, “A systematic review of language learner strategy research in the face of self-regulation,” System, vol. 72, no. 2018, pp. 151–163, 2018, doi: 10.1016/j.system.2017.12.002.

[35] A. Shameem, “Influence of culture on teachers’ attitudes towards technology,” Ph.D thesis, Lehigh University, Pennsylvania, 2016.

[36] L. Canals and A. Al-Rawashdeh, “Teacher training and teachers’ attitudes towards educational technology in the deployment of online English language courses in Jordan,” Comput. Assist. Lang. Learn., vol. 32, no. 7, pp. 639–644, 2018, doi: 10.1080/09588221.2018.1531033.

[37] A. Raygan and S. Moradkhani, “Factors influencing technology integration in an EFL context: investigating EFL teachers’ attitudes, TPACK level, and educational climate,” Comput. Assist. Lang. Learn., vol. 35, no. 8, pp. 1789–1810, 2020, doi: 10.1080/09588221.2020.1839106.

[38] A. Noori, “Attitudes of Afghan EFL Lecturers Toward Instructional Technology,” TechTrends, vol. 63, pp. 170–178, 2019.

[39] H. Jahanban-Isfahlan, N. H. Tamjid, and Z. Seifoori, “Educational Technology in Iranian High Schools: EFL Teachers’ Attitudes, Perceived Competence, and Actual Use,” Hindawi Educ. Res. Int., no. 12, pp. 1–9, 2017, doi: 10.1155/2017/9738264.

[40] H. Zyad, “Integrating Computers in the Classroom: Barriers and Teachers’ Attitudes,” Int. J. Instr., vol. 9, no. 1, pp. 65–78, 2016.

[41] A. Dogan and A. Akbarov, “Teachers’ Attitudes toward the Usage of Mobile Devices in EFL Classroom,” Eur. J. Educ. Res., vol. 5, no. 1, pp. 11–17, 2016, doi: 10.12973/eu-jer.5.1.11.

[42] M. S. Santiago, “ESL Teachers’ Perceptions Towards the Use of Technology in Teaching English,” Ph.D. dissertation, Dept. Grad. Stud., Uni. Puerto Rico, San Juan, 2015.

[43] N. Golshan and D. Tafazoli, “Technology-enhanced Language Learning Tools in Iranian EFL Context: Frequencies, Attitudes and Challenges,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 136, pp. 114-118, 2014, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.05.299.

[44] R. S. Pinner, “Teachers’ attitudes to and motivations for using CALL in and around the language classroom,” Procedia - Soc. Behav. Sci., vol. 34, pp. 188–192, 2012, doi: 10.1016/j.sbspro.2012.02.037.

[45] H. Liu, C. H. Lin, and D. Zhang, “Pedagogical beliefs and attitudes toward information and communication technology: a survey of teachers of English as a foreign language in China,” Comput. Assist. Lang. Learn., vol. 30, no. 8, pp. 745–765, 2017, doi: 10.1080/09588221.2017.1347572.

[46] H. Cahyani and B. Y. Cahyono, “Teachers’ Attitudes and Technology Use in Indonesian EFL Classrooms,” TEFLIN J., vol. 23, no. 2, pp. 130–148, 2012.

[47] M. Rahimi and S. Yadollahi, “ICT Use in EFL Classes: A Focus on EFL Teachers’ Characteristics,” World J. English Lang., vol. 1, no. 2, pp. 17–29, 2011, doi: 10.5430/wjel.v1n2p17.

[48] K. S. Hong, M. L. Chai, K. W. Tan, U. Hasbee, and L. N. Ting, “ESL Teachers’ Computer Self-Efficacy, Attitudes Toward Computer and Classroom Computer Use,” Pertanika J. Soc. Sci. Humanit., vol. 22, no. 2, pp. 369–385, 2014.

[49] S. T. S. Ahmed, B. T. A. Qasem, and S. V. Pawar, “Computer-assisted language instruction in South Yemeni context: A study of teachers’ attitudes, ICT uses and challenges,” Int. J. Lang. Educ., vol. 4, no. 1, pp. 59–73, 2020, doi: 10.26858/ijole.v4i2.10106.

[50] F. Huang, T. Teo, and M. Zhou, “Factors Affecting Chinese English as a Foreign Language Teachers’ Technology Acceptance: A Qualitative Study,” J. Educ. Comput. Res., vol. 57, no. 1, pp. 83–105, 2019, doi: 10.1177/0735633117746168.

[51] A. P. Gilakjani and L. M. Leong, “EFL teachers’ attitudes toward using computer technology in English language teaching,” Theory Pract. Lang. Stud., vol. 2, no. 3, pp. 630–636, 2012, doi: 10.4304/tpls.2.3.630-636.

[52] E. M. Rogers, Diffusion of Innovations, 5th ed. New York: Free Press, 2003.

[53] Y. Zhao and K. A. Frank, “Factors Affecting Technology Uses in Schools: An Ecological Perspective,” Am. Educ. Res. J., vol. 40, no. 4, pp. 807–840, 2003, doi: 10.3102/00028312040004807.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7084

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved