NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THAM SỐ CÔNG NGHỆ ĐẾN RUNG ĐỘNG QUÁ TRÌNH PHAY THÉP SKD11

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/12/22                Ngày hoàn thiện: 09/03/23                Ngày đăng: 14/03/23

Các tác giả

1. Mạc Thị Bích, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
2. Luyện Thế Thạnh Email to author, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Tóm tắt


Dao động tự kích thích được gọi là rung động của các thành phần hệ thống công nghệ. Hiện tượng này xuất hiện hầu hết trong các phương pháp gia công và có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Rung động là nguyên nhân ảnh hưởng đến độ chính xác về kích thước, độ nhám bề mặt và tuổi thọ dụng cụ cắt. Trong bài báo này, các thông số đầu vào của quá trình phay được nghiên cứu bao gồm tốc độ cắt (V), tốc độ chạy dao (f) và chiều sâu cắt (t). Phương pháp Taguchi đầu tiên được sử dụng để thiết kế thực nghiệm. Sau đó, phương pháp phân tích phương sai ANOVA được sử dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng đồng thời của các tham số đầu vào đến biên độ rung. Bộ thông số công nghệ phù hợp để đạt được biên độ rung động nhỏ nhất là A3B1C1 tương ứng với V = 280 m/phút, f = 230 mm/phút, t = 0,5 mm. Cuối cùng, hàm hồi quy toán học mô tả ảnh hưởng của các tham số công nghệ đầu vào đến biên độ rung động được xây dựng và có độ chính xác cao khi so sánh với dữ liệu thực nghiệm.

Từ khóa


Rung động; Thép SKD11; Chiều sâu cắt; Tốc độ chạy dao; Tốc độ cắt

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] S. Smith and J. Tlusty, “Efficient Simulation Programs for Chatter in Milling,” Annals of the CIRP, vol. 30, no. 1, pp. 21–25, 1993.

[2] I. Minis and T. Yanushevshky, “A New Theoretical Approach for the Prediction of Machine Tool Chatter in Milling,” ASME Journal of Engineering for Industry, vol. 115, pp. 1–8, 1993.

[3] Y. Altintas and E. Budak “Analytical Prediction of Stability Lobes in Milling,” Annals of the CIRP, vol. 44, no. 1, pp. 357–362, 1995.

[4] E. Shamoto and K. Akazawa, “Analytical prediction of chatter stability in ball end milling with tool inclination,” CIRP Annals – Manufacturing Technology, vol. 58, pp. 351-354, 2009.

[5] Y. Kakinuma, Y. Sudo, and T. Aoyama, “Detection of chatter vibration in end milling applying disturbance observer,” CIRP Annals – Manufacturing Technology, vol. 60, pp. 109-112, 2011.

[6] T.-B. Mac, V.-C. Dinh, T.-L. Banh, and D.-T. Nguyen, “Cutting force model for thermal-assisted machining of tool steel based on Taguchi method,” Metals, vol. 8, no. 12, pp. 1-18, 2018.

[7] A. K. M. N. Amin, M. H. B. Saad, and M. D. Arif, “Modeling & Optimization of Surface Roughness & Vibration Amplitude in Heat Assisted End Milling of SKD 11 Tool Steel using Ball Nose Tool,” Advanced Materials Research, vol. 541, pp. 799–803, 2012.

[8] R. Sridhar, S. P. Subramaniyan, and S. Ramesh, “Optimization of machining and Geometrical parameters to reduce vibration while milling metal matrix composite,” Transactions of the Indian Institute of Metals, vol. 72, pp. 3179-3189, 2019.

[9] S. Wojciechowski, R. W. Maruda, G. M. Krolczyk, and P. Niesłony, “Application of signal to noise ratio and grey relational analysis to minimize forces and vibrations during precise ball end milling,” Precision Engineering, vol. 51, pp. 582-596, 2018.

[10] C. Wang, F. Ding, D. Tang, L. Zheng, S. Li, and Y. Xie, “Modeling and simulation of the high-speed milling of hardened steel SKD11 (62 HRC) based on SHPB technology,” International Journal of Machine Tools and Manufacturing, vol. 108, pp. 13-26, 2016.

[11] D. W. Tang, C. Y. Wang, Y. N. Hu, and Y. X. Song, “Constitutive equation for hardened SKD11 steel at high temperature and high strain rate using the SHPB technique,” Proceedings of Fourth International Conference on Experimental Mechanics, vol. 7522, pp. 1-12, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7119

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved