ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT LIỄU (SALIX BABYLONICA) THU TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/12/22                Ngày hoàn thiện: 18/04/23                Ngày đăng: 20/04/23

Các tác giả

1. Hoàng Phú Hiệp, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Hồng Chuyên, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Từ Quang Trung, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Phạm Văn Khang Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Liễu (Salix Babylonica) là cây thân gỗ, cây bụi phân bố rộng rãi ở Châu Phi, Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Loài này được sử dụng trong y học dân gian và có nhiều các chất có hoạt tính sinh học, trong đó có salicin, một tiền chất của axit salicylic. Trong nghiên cứu này, 500 g cao ethanol chiết xuất từ 6kg lá Liễu tươi bằng phương pháp chiết hồi lưu được xác định thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn, hoạt tính chống oxy hóa. Kết quả cho thấy, trong cao chiết ethanol của lá Liễu có các nhóm phenolic, alkaloid, saponin, flavonoid, coumarin, steroid. Cao chiết ethanol của lá Liễu có hoạt tính oxy với giá trị IC50 trung bình là 5,65 µg/ml. Cao chiết ethanol Liễu có khả năng kháng khuẩn mạnh nhất với các chủng vi khuẩn Gram dương như Staphylococcus aureus. Đối với các vi khuẩn Gram âm như Pseudomonas aeruginosaCitrobacter freundii, hoạt tính kháng khuẩn kém hơn. Kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng của cây Liễu có thể thay thế kháng sinh trong phòng trị bệnh do vi khuẩn gây ra ở người.

Từ khóa


Liễu; Cao chiết ethanol; Hoạt tính sinh học; Kháng oxy hoá; Kháng khuẩn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] N. Tawfeek et al., “Phytochemistry, pharmacology and medicinal uses of plants of the genus Salix: an updated review,” Front. Pharmacol., vol. 12, no. February, pp. 1-30, 2021, doi: 10.3389/fphar.2021.593856.

[2] H. Singh, R. Raturi, and P. Badoni, “Isolation of secondary metabolites from the roots of Salix Babylonica,” IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 225, p. 12094, Aug. 2017, doi: 10.1088/1757-899X/225/1/012094.

[3] C. Fernandes et al., “Salicylates isolated from leaves and stems of Salix martiana Leyb. (Salicaceae),” Quim. Nova, vol. 32, pp. 983-986, Dec. 2008, doi: 10.1590/S0100-40422009000400029.

[4] Z. A. Shah et al., “Cytotoxic and anti-inflammatory salicin glycosides from leaves of Salix acmophylla,” Phytochem. Lett., vol. 17, pp. 107-113, 2016, doi: 10.1016/j.phytol.2016.07.013.

[5] C. Noleto-Dias, Y. Wu, A. Bellisai, W. J. Macalpine, M. H. Beale, and J. L. Ward, “Phenylalkanoid glycosides (non-salicinoids) from wood chips of Salix triandra × dasyclados hybrid willow,” Molecules, vol. 24, no. 6, 2019, Art. no. 1152, doi: 10.3390/molecules24061152.

[6] I. Mostafa et al., “Polyphenols from Salix tetrasperma Impair Virulence and Inhibit Quorum Sensing of Pseudomonas aeruginosa,” Molecules, vol. 25, no. 6, Mar. 2020, Art. no. 1341, doi: 10.3390/molecules25061341.

[7] Y. Eftekhari, A. Rustaiyan, M. Monajjemi, and R. A. Khavarinejad, “Study of anti-retroviral effects of Salix aegyptiaca L. Herbal extract on HIV-1 in vitro,” Int. J. Mol. Clin. Microbiol., vol. 4, no. 1, pp. 398-405, 2014. [Online]. Available: https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=438917.

[8] E. Gligorić, R. Igić, L. Suvajdžić, and N. Grujić-Letić, “Species of the genus Salix L.: Biochemical screening and molecular docking approach to potential acetylcholinesterase inhibitors,” Appl. Sci., vol. 9, no. 9, 2019, doi: 10.3390/app9091842.

[9] M. Sobeh et al., “Salix tetrasperma Roxb. extract alleviates neuropathic pain in rats via modulation of the NF-κB/TNF-α/NOX/iNOS pathway,” Antioxidants (Basel, Switzerland), vol. 8, no. 10, Oct. 2019, doi: 10.3390/antiox8100482.

[10] K. Hostanska, G. Jürgenliemk, G. Abel, A. Nahrstedt, and R. Saller, “Willow bark extract (BNO1455) and its fractions suppress growth and induce apoptosis in human colon and lung cancer cells,” Cancer Detect. Prev., vol. 31, no. 2, pp. 129-139, 2007, doi: 10.1016/j.cdp.2007.03.001.

[11] J. G. Mahdi, “Medicinal potential of willow: A chemical perspective of aspirin discovery,” J. Saudi Chem. Soc., vol. 14, no. 3, pp. 317-322, 2010, doi: 10.1016/j.jscs.2010.04.010.

[12] V. D. Nguyen and V. T. Nguyen, Chemistry research methods of medicinal plants. Science and Technics Publishing House, 1978.

[13] J. Tabart, C. Kevers, J. Pincemail, J. O. Defraigne, and J. Dommes, “Comparative antioxidant capacities of phenolic compounds measured by various tests,” Food Chem., vol. 113, no. 4, pp. 1226-1233, Apr. 2009, doi: 10.1016/J.FOODCHEM.2008.08.013.

[14] F. Hadacek and H. Greger, “Testing of antifungal natural products: Methodologies, comparability of results and assay choice,” Phytochem. Anal., vol. 11, pp. 137-147, 2000, doi: 10.1002/(SICI)1099-1565(200005/06)11:3<137::AID-PCA514>3.0.CO;2-I.

[15] E. González-Alamilla et al., “Antibacterial effect of the methanol extract of Salix babylonica against important bacteria in public Health,” Abanico Vet., vol. 10, no. 1, Jan. 2020, doi: 10.21929/ABAVET2020.1.

[16] A. Ishikado et al., “Willow bark extract increases antioxidant enzymes and reduces oxidative stress through activation of Nrf2 in vascular endothelial cells and Caenorhabditis elegans,” Free Radic. Biol. Med., vol. 65, pp. 1506-1515, Dec. 2013, doi: 10.1016/J.FREERADBIOMED.2012.12.006.

[17] G. Wahab, A. Sallam, A. Elgaml, M. F. Lahloub, and M. Afif, “Antioxidant and antimicrobial activities of Salix babylonica extracts,” World J. Pharm. Sci., vol. 6, pp. 1-6, Apr. 2018.

[18] G. M. Sulaiman, N. N. Hussien, T. R. Marzoog, and H. A. Awad, “Phenolic content, antioxidant, antimicrobial and cytotoxic activities of ethanolic extract of Salix Alba,” Am. J. Biochem. Biotechnol., vol. 9, no. 1, pp. 41–46, 2013, doi: 10.3844/ajbbsp.2013.41.46.

[19] K. S. Kaye, J. J. Engemann, H. S. Fraimow, and E. Abrutyn, “Pathogens resistant to antimicrobial agents: Epidemiology, molecular mechanisms, and clinical management,” Infect. Dis. Clin. North Am., vol. 18, no. 3, pp. 467-511, Sep. 2004, doi: 10.1016/J.IDC.2004.04.003.

[20] A. R. Ndhlala et al., “Antimicrobial, anthelmintic activities and characterisation of functional phenolic acids of Achyranthes aspera Linn.: A medicinal plant used for the treatment of wounds and ringworm in east Africa,” Front. Pharmacol., vol. 6, 2015, doi: 10.3389/FPHAR.2015.00274.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7157

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved