ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN MỘT SỐ LOẠI RAU HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRÊN MỘT SỐ LOẠI RAU HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/12/22                Ngày hoàn thiện: 16/05/23                Ngày đăng: 16/05/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Bích Hà Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Cao Trường Sơn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Nguyễn Thị Cúc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện tại xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội nhằm đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất rau an toàn và dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật trên một số loại rau. Hai phương pháp chính được sử dụng trong nghiên cứu là phỏng vấn nông hộ và lấy mẫu rau phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người dân sử dụng 33 thuốc bảo vệ thực vật gồm 18 thuốc trừ sâu, 7 thuốc trừ bệnh, 4 thuốc trừ cỏ, 2 thuốc kích thích sinh trưởng và 2 thuốc dẫn dụ côn trùng. Tỉ lệ thuốc hóa học chiếm tỉ lệ cao hơn (66,7%) so với thuốc sinh học (33,3%). Việc xác định thời điểm phun thuốc đúng lúc chỉ chiếm 37,8% số hộ. Liều lượng pha thuốc cơ bản được tuân thủ cũng như đảm bảo thời gian cách ly trước thu hoạch. Việc trang bị dụng cụ bảo hộ và thực hiện các nguyên tắc an toàn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người dân còn hạn chế. Bao bì thuốc bảo vệ thực vật được đa số nông dân (94,4%) bỏ vào bể/thùng chứa theo quy định, được đóng bao, lưu giữ tạm thời tại nhà kho chuyên dụng và định kỳ vận chuyển đi xử lý 2 lần/năm. Kết quả phân tích 36 mẫu (18 loại rau ở 2 vụ), có 4 mẫu phát hiện dư lượng, chiếm tỉ lệ 11,1%, nhưng đều nằm trong khoảng cho phép theo tiêu chuẩn FAO. 


Từ khóa


Dư lượng; Đánh giá; Gia Lâm; Rau an toàn; Thuốc bảo vệ thực vật

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. T. Pham, S. V. Geluwe, V. A. Nguyen, and B. V. D. Bruggen, “Current pesticide practices and environmental issues in Vietnam: management challenges for sustainable use of pesticides for tropical crops in (South-East) Asia to avoid environmental pollution,” Journal of Material Cycles and Waste Management, vol. 14, pp. 379-387, 2012, doi: 10.1007/s10163-012-0081-x.

[2] D. G. C. Nguyen, D. B. C. Le, and T. T. N. Le, “Knowledge, attitude and practice use pesticide in vegetable production in Thua Thien Hue Province,” Can Tho University Journal of Science, vol. 55, no. 4, pp. 35-44, 2019.

[3] L. Bui and D. N. Ngo, “Assessing the real situation of pesticide, chemical fertilizer residues in vegetable produced in Khanh Hoa province and measures to limit,” Journal of Aquatic Science and Technology, no. 1, pp. 112-120, 2015.

[4] World Bank, Overview of agricultural pollution in Vietnam: Summary report, 2017.

[5] V. T. Pham, Z. Sebesvari, M. Bläsing, I. Rosendahl, and F. G. Renaud, “Pesticide management and their residues in sediments and surface and drinking water in the Mekong Delta, Vietnam,” Science of The Total Environment, vol. 452-453, pp. 28-39, 2013, doi: 10.1016 /j.scitotenv.2013.02.026.

[6] L. Marc, M. Anyusheva, L Nguyen, V. V. Nguyen, and T. Streck, “Pesticide Pollution in Surface- and Groundwater by Paddy Rice Cultivation: A Case Study from Northern Vietnam,” Clean Soil, Air, Water, vol. 39, no. 4, pp. 356-361, 2011, doi: 10.1002/clen.201000268.

[7] S. Dasgupta, C. Meisner, D. Wheeler, K. Xuyen, and T. L. Nguyen, “Pesticide poisoning of farm workers–implications of blood test results from Vietnam,” International Journal of Hygiene and Environmental Health, vol. 210, no. 2, pp. 121-132, 2007, doi: 10.1016/j.ijheh.2006.08.006.

[8] Van Duc Agricultural Service Cooperative, Report on the production of safe vegetables Van Duc in 2020-2021, Hanoi, 2021.

[9] Ministry of Agriculture and Rural Development, Circular No. 10/2020/TT-BNNPTNT on promulgating the List of pesticides allowed to be used and banned from use in Vietnam, Hanoi, September 09, 2020.

[10] D. N. Ha and B. C. Nguyen, “Actual situation of pesticide use and residues on vegetables and fruits in Thanh Hoa city and surrounding areas,” Journal of Preventive Medicine, vol. 92, no. 7, pp. 60-63, 2007.

[11] T. M. P. Nguyen, T. A. D. Nguyen, and T. K. P Cao, Safe and effective using practices of pesticides. Hanoi Publishing House, 2010.

[12] T. N. L. Tran, P. L. Nguyen, and T. P. Nguyen, “State Management of Farm Households’ Pesticide Use in Thai Binh Province,” J. Sci. & Devel., vol. 12, no. 6, pp. 836-843, 2014.

[13] Q. T. Luu, C. C. Nguyen, T. H. Phan, Q. T. Le, T. T. H. Le, T. T. H. Tran, and T. T. H. Nguyen, “Knowledge and practice of safe use of pesticide of people in Dong Thap Province in 2020,” Journal of Health and Development Studies, vol. 05, no. 05, pp. 49-56, 2021.

[14] P. L. Dao, Measures to ensure the use of pesticides are effective and safe for users. Dissemination of scientific and technological knowledge, Quang Ninh Science and Technology Application Center, February 2011.

[15] PAN AP, Guide Notebook: Warning pesticides are dangerous to your health, 2006.

[16] M. H. Pham, Z. Sebesvari, B. M. Tran, H. V. Pham, and F. G. Renaud, “Pesticide pollution in agricultural areas of Northern Vietnam: A case study in Hoang Liet and Minh Dai communes,” Environmental Pollution, vol. 159, no. 12, pp. 3344-3350, 2011, doi: 10.1016/j.envpol.2011.08.044.

[17] Ministry of Agriculture and Rural Development - Ministry of Natural Resources and Environment, Joint Circular 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT on guiding the collection, transportation, and treatment packaging of pesticides after use, Hanoi, May 16, 2016.

[18] Ministry of Natural Resources and Environment, Circular 36/2015/TT-BTNMT on hazardous waste management, Hanoi, June 30, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7168

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved