HIỆU QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG PODCASTS ĐỐI VỚI KỸ NĂNG NGHE HIỂU CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/02/23                Ngày hoàn thiện: 24/02/23                Ngày đăng: 24/02/23

Các tác giả

Đỗ Hàng Uyên Thy Email to author, Trường Đại học Khánh Hòa

Tóm tắt


Kỹ năng nghe đóng một vai trò thiết yếu trong quá trình học ngôn ngữ. Tuy nhiên, đây là một kỹ năng khó và nhiều sinh viên cảm thấy khó khăn trong việc học kĩ năng này. Làm thế nào giúp sinh viên cải thiện kỹ năng nghe là mối quan tâm lớn của nhiều giáo viên. Do đó, nghiên cứu này thực hiện với mục đích khảo sát tính hiệu quả cũng như thái độ của người học khi sử dụng Podcasts trong việc dạy kỹ năng nghe. Để đạt được mục tiêu, 60 sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất trường Đại học Khánh Hòa được chọn tham gia nghiên cứu này, được chia thành 2 nhóm gồm 30 sinh viên trong nhóm thực nghiệm và 30 sinh viên trong nhóm đối chứng. Nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trong 10 tuần của năm học 2021-2022. Dữ liệu được thu thập qua các bài kiểm tra nghe dựa trên chương trình học của sinh viên và phiếu điều tra với các câu hỏi kín. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng Podcasts trong lớp học nghe có ảnh hưởng tốt đến thành tích học tập của sinh viên, và họ có những phản hồi tích cực đối với phương pháp này. Sinh viên nhận thức rằng Podcasts cung cấp nguồn tài liệu thực tiễn, hoạt động thú vị và giúp họ tăng cường nguồn tự vựng, vì vậy họ cảm thấy có động lực và tập trung hơn khi học kỹ năng nghe. Do đó, giáo viên được khuyến nghị xem xét sử dụng Podcasts trong các tiết dạy nghe để giúp sinh viên nâng cao khả năng nghe hiểu.


Từ khóa


Kỹ năng nghe hiểu; Podcasts; Tính hiệu quả; Thành tích học nghe; Thái độ sinh viên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] M. Rost, Listening in action: Activities for developing listening in language teaching. New Jersey: Prentice Hall, 1994.

[2] K. Evans, “The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education,” Computers & Education, vol. 50, pp. 491-498, 2007.

[3] P. Constantine, “Podcasts: another source for listening input,” The Internet TESL Journal, vol. 13, no. 1, 2007. [Online]. Available: http://iteslj.org/Techniques/Constantine-PodcastListening.html. [Accessed May 15, 2020].

[4] F. R. Aguilar, “Podcasting as a Mobile Learning Technology,” 2016. [Online]. Available: https://pdfs. semanticscholar.org/f3da/ba1d1cd3330bfb2d37ff944b02d67de0cb84.pdf. [Accessed June 12, 2020].

[5] N. Al Qasim and H. Al Fadda, “From CALL to MALL: The effectiveness of podcast on EFL higher education students’ listening comprehension,” English Language Teaching, vol. 6, no. 9, pp. 30-41, 2013, doi: 10.5539/elt.v6n9p30.

[6] M. Abdous, M. Camarena, and B. R. Facer, “MALL Technology: Use of Academic Podcasting in the Foreign Language Classroom,” ReCALL, vol. 21, no. 1, pp. 76-95, 2009, doi: 10.1017/S0958344009000020.

[7] N. Gromik, “EFL learner use of podcasting resources: A pilot study,” The JALT CALL Journal, vol. 4, no. 2, pp. 47-60, 2008.

[8] J. Lu, “Podcasting: A fresh solution for old problems,” in Wireless Ready e-Proceedings: Podcasting Education and Mobile Assisted Language Learning, 2007, pp. 83-95.

[9] H. Ashraf, S. Noroozi, and M. Salami, “E-listening: The promotion of EFL listening skill via educational podcasts,” Proceedings of the 6th International Conference on e Learning (ICEL), Oxfordshire, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2011, pp. 10-17.

[10] P. Hawke, “Using internet-sourced podcasts in independent listening courses: legal and pedagogical implications,” The JALT CALL Journal, vol. 6, no. 3, pp. 219-234, 2010.

[11] W. Chan, S. Chi, K. Chin, and C. Lin, “Students’ Perceptions of and Attitudes towards Podcast-Based Learning—A Comparison of Two Language Podcast Projects,” Electronic Journal of Foreign Language Teaching, vol. 8, no. 1, pp. 312-335, 2011.

[12] G. Kavaliauskiene, “Podcasting: A tool for improving listening skills,” The Journal of Teaching English with Technology (TEwT), vol. 8, no. 4, 2008. [Online]. Available:
http://www.tewtjournal.org/VOL%5Cn8/ISSUE%5Cn4/A%5CnWORD%5CnFROM%5CnA%5CnTECHIE.pdf. [Accessed January 16, 2020].

[13] S. M. Putman and T Kingsley, “The Atoms Family: Using Podcasts to Enhance the Development of Science Vocabulary,” The Reading Teacher, vol. 63, no. 2, pp. 100-108, 2012, doi: 10.1598/RT.63.2.1.

[14] S. B. Heilesen, “What is the academic efficacy of podcasting?” Computers & Education, vol 55, no. 3, pp. 1063-1068, 2010.

[15] V. Fernandez, P. Simo, and J. M. Sallan, “Podcasting: A new technological tool to facilitate good practice in higher education,” Computers & Education, vol. 53, no. 2, pp. 385-392, 2009.

[16] H. Li, “Using podcasts for learning English: perceptions of Hong Kong Secondary 6 ESL students,” Journal – Début: The undergraduate journal of languages, linguistics and area studies, vol. 1, no. 2, pp. 78-90, 2010.

[17] D. B. Daniel and W. D. Woody, “They Hear, but Do Not Listen: Retention for Podcasted Material in a Classroom Context,” Teaching of Psychology, vol. 37, pp. 199-203, 2010.

[18] S. Brown and D. Smith, Active Listening 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7265

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved