CÁC NHÂN TỐ GIẢM HỨNG THÚ HỌC TIẾNG ANH PHÁP LÝ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/02/23                Ngày hoàn thiện: 24/02/23                Ngày đăng: 24/02/23

Các tác giả

1. Vũ Văn Tuấn Email to author, Trường Đại học Luật Hà Nội
2. Trần Thiên Ngân, Trường Đại học Luật Hà Nội

Tóm tắt


Nghiên cứu này sẽ xem xét 4 nhân tố ảnh hưởng tới giảm hứng thú học tập của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh pháp lý tại trường Đại học Luật Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện với 222 mẫu đại diện lựa chọn theo công thức Slovin trên tổng số 430 sinh viên của 3 khóa đang theo học, đó là K45, K46 và K47 tại trường Đại học Luật Hà Nội thông qua phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng. Kết quả chỉ ra rằng, những nhân tố liên quan đến cơ sở vật chất và trường học, khoa là những nhân tố chính giảm hứng thú học tiếng Anh pháp lý của sinh viên. Nhìn chung, nhân tố giảng viên và sinh viên không phải là nhân tố gây mất hứng thú học tiếng Anh pháp lý. Nhà trường nên thay đổi chính sách, nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ giảng dạy tốt hơn bằng việc dành riêng khu vực cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh pháp lý thông qua các tình huống giả định. Ngoài ra, sinh viên mong muốn có được cơ hội trao đổi khả năng tiếng Anh pháp lý với các cơ sở khác và nơi thực hành pháp lý để cập nhật kiến thức. Kết quả của nghiên cứu mang lại giá trị hữu ích cho quản lý trường học, giảng viên tiếng Anh pháp lý, sinh viên và những người quan tâm về việc sử dụng tiếng Anh pháp lý tại nơi làm việc.

Từ khóa


Nhân tố giảm hứng thú; Học ngôn ngữ; Tiếng Anh pháp lý; Cơ sở hạ tầng; Cơ sở thực hành

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] T. Han, A. Takkaç-Tulgar, and N. Aybirdi, “Factors Causing Demotivation in EFL Learning Process and the Strategies Used by Turkish EFL Learners to Overcome their Demotivation,” Advances in Language and Literary Studies, vol. 10, no. 2, pp. 56-65, March 2019. [Online]. Available: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1230394.pdf. [Accessed December 10, 2022].

[2] A. Vakilifard, S. Ebadi, M. Zamani, and B. Sadeghi, “Investigating demotivating factors in foreign language learners: The case of non-Iranian Persian language learners,” Cogent Education, vol. 7, no. 1, pp. 1-14, January 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1690232. [Accessed December 12, 2022].

[3] L. Mauludin, “Students’ Perceptions of the Most and the Least Motivating Teaching Strategies in ESP Classes,” Iranian Journal of Language Teaching Research, vol. 9, no. 1, pp. 139-157, January 2021. [Online]. Available: http://doi.org/10.30466/ijltr.2021.120980. [Accessed December 13, 2022].

[4] W. Wahyunengsih, “Teachers’ Perspective on the Challenges of Teaching English for Specific Purposes in Indonesia,” Journal of English for Academic and Specific Purposes, vol. 1, no. 1, pp. 22-37, June 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.18860/jeasp.v1i1.5243. [Accessed December 13, 2022].

[5] H. V. Dja’far, B. Y. Cahyono, and Y. Bashtomi, “EFL Teachers’ Perception of University Students’ Motivation and ESP Learning Achievement,” Journal of Education and Practice, vol. 7, no. 14, pp. 28-37, June 2018. [Online]. Available: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1102990.pdf. [Accessed December 12, 2022].

[6] A. V. Lebedev and L. V. Tsybina, “Teaching English for Specific Purposes in the Russian Higher Education Institution: Issues and Perspectives,” Modern Journal of Language Teaching Methods, vol. 8, no. 12, pp. 118-122, December 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.26655/mjltm.2018.12.1. [Accessed December 12, 2022].

[7] A. Martinović and I. Poljaković, “Attitudes toward ESP among University Students,” Fluminensia, vol. 22, no. 2, pp. 145-161, February, 2010. [Online]. Available: https://hrcak.srce.hr/en/file/97888. [Accessed December 13, 2022].

[8] F. S. Negova and O. S. Umarova, “Effective language learning and teaching in English for specific purposes (ESP),” Science and Education, vol. 3, no. 4, pp. 943-946, May 2022. [Online]. Available: https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3074. [Accessed December 13, 2022].

[9] S. Starfield, “English for specific purposes,” in The Routledge Handbook of English Language Teaching (1st ed.), G. Hall, (Ed.), 2016, pp. 150-163. [Online]. Available: https://doi.org/10.4324/9781315676203. [Accessed December 13, 2022].

[10] M. H. Tahririan and A. Chalak, “English for Specific Purposes: The state of the art,” International Journal of Language Studies, vol. 13, no. 3, pp. 135-141, April 2015. [Online]. Available: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED555630.pdf. [Accessed December 12, 2022].

[11] V. Asijavičiūtė and O. Ušinskienė, “Student motivation as decisive factor in process of ESP learning,” Lithuanian University of Educational Sciences, vol. 6, no. 1, pp. 156-168, 2014. [Online]. Available: https://etalpykla.lituanistikadb.lt/object/LT-LDB-0001:J.04~2014~1488909133141/J.04~2014~14889 09133141.pdf . [Accessed December 13, 2022].

[12] Z. Dörnyei and E. Ushioda, “Teaching and Researching Motivation,” (3rd ed.). Routledge, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.4324/9781351006743. [Accessed December 13, 2022].

[13] V. Navickienė, D. Kavaliauskienė, and S. Pevcevičiūtė, “Aspects of ESP learning motivation in tertiary education,” Tiltai, no. 2, pp. 97-108, August 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.15181/tbb.v71i2.1103. [Accessed December 13, 2022].

[14] S. Nikolaeva and O. Synekop, “Motivational Aspect of Student’s Language Learning Style in Differentiated Instruction of English for Specific Purposes,” Romaneasca Pentru Multi-dimensional Educational Magazine, vol. 12, no. 2, pp. 169-182, June 2020. [Online]. Available: https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/272. [Accessed December 13, 2022].

[15] T. T. Vu, “Factors demotivating electronics-major students to learn ESP at Sao Do University,” Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi, 2012. [Online]. Available: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40545. [Accessed December 13, 2022].

[16] H. T. Phan and T. Q. L. Nguyen, “Factors Affecting Students’ Learning Attitudes,” Science and Technology Development Magazine, vol. 14, no. 2, pp. 89-96, June 2011. [Online]. Available: https://vjol.info.vn/index.php/JSTD/article/view/8642/8020. [Accessed December 13, 2022].

[17] Z. Dörnyei and T. Taguchi, Questionnaires in Second Language Research: Construction, Administration and Processing, (2nd ed.), New York: Routledge, 2010.

[18]. L. J. Cronbach, “Coefficient alpha and the internal structure of tests,” Psychometrika, vol. 16, no. 3, pp. 297-334, September 1951. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/BF02310555. [Accessed December 13, 2022].

[19] N. Hosseinpour and H. H. Tabrizi, “University Students’ Perception of Demotivating Factors in Learning English as a Foreign Language,” Journal of Applied Linguistics, vol. 6, no. 13, pp. 84-104, March 2016. [Online]. Available: https://journals.iau.ir/article_523996_f7ffaa35e762dc9577cc934bd1147039.pdf. [Accessed December 11, 2022].

[20] J. M. G. Ardeo, “Learning motivation and strategies of ESP university students,” Journal of ESP Languages, vol. 22, no. 1, pp. 141-169, June 2016. [Online]. Available: https://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/LFE/article/view/519. [Accessed December 10, 2022].

[21] T. J. Bosco, B. Gabriel, M. Florence, and N. Gilbert, “Towards effective Teaching and learning ESP in mixed classes: Students’ interest, challenges and remedies,” International Journal of English Literature and Social Sciences, vol. 5, no. 2, pp. 506-516, March-April, 2020. [Online]. Available: https://dx.doi.org/10.22161/ijels.52.27. [Accessed December 13, 2022].

[22] V. T. Vu, T. H. Nhac, and N. B. M. La, “Teacher-Student Relationship Harmony and Student Learning Outcomes Imprinted by Teacher Classroom Management Styles at a Higher Education Institution,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 13, pp. 36-42, September 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.4313. [Accessed December 12, 2022].

[23] V. T. Vu, T. H. L. Nguyen, T. H. Nhac, and N. B. M. La, “Differences between Novice and Experienced Teachers in Classroom Management Style at a Higher Education Institution,” Academia, no. 26, April 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.26220/aca.3950. [Accessed December 11, 2022].

[24] U. N. Saqlain, A. Shafqat, and A. Hassan, “Perception Analysis of English Language Teachers about Use of Contextualized Text for Teaching ESP,” The Asian ESP Journal, vol. 16, no. 1, pp. 275-299, October 2020. [Online]. Available: https://www.elejournals.com/asian-esp-journal/volume-16-issue-5-1-october-2020/. [Accessed December 12, 2022].

[25] T. K. G. Bui and V. T. Vu, “The Utilization of the Internet Resources for Enhancing the Self-Study of Vietnamese Students in Improving their English Competence,” The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, pp. 121-132, March 2018. [Online]. Available: http://www.tojdac.org/tojdac/ VOLUME8 -MRCHSPCL_files/tojdac_v080MSE116.pdf. [Accessed December 13, 2022].

[26] L. H. Tran and C. Moskovsky, “Students as the source of demotivation for teachers: A case study of Vietnamese university EFL teachers,” Social Psychology of Education, vol. 25, no. 5, pp. 1-18, October 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s11218-022-09732-4. [Accessed December 12, 2022].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7280

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved