SỬ DỤNG ỨNG DỤNG TƯƠNG TÁC CLASSKICK ĐỂ TĂNG CƯỜNG TƯƠNG TÁC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/02/23                Ngày hoàn thiện: 23/03/23                Ngày đăng: 23/03/23

Các tác giả

1. Phạm Mai Linh Email to author, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Hồng Yến, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu hành động nhằm mục đích khảo sát kinh nghiệm học với ứng dụng tương tác của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh tại một trường của Đại học Thái Nguyên và đánh giá hiệu quả của ứng dụng Classkick trong việc thúc đẩy sự tương tác của sinh viên trong dạy và học trực tuyến. Đối tượng nghiên cứu là 38 sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng Anh của trường. Để đạt được kết quả nghiên cứu, Bảng hỏi khảo sát, bài kiểm tra đánh giá và thảo luận nhóm được sử dụng làm công cụ thu thập dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần lớn sinh viên có nhiều trải nghiệm tích cực với nhiều ứng dụng tương tác khác nhau trong học tập và Classkick là một công cụ hữu ích trong việc tăng cường tương tác của sinh viên. Ứng dụng này được sinh viên đánh giá cao về tính tiện lợi với những tính năng như gõ văn bản, nộp ảnh, video, ghi âm để làm bài tập. Ứng dụng này cũng giúp việc tham gia lớp học của sinh viên đơn giản, linh động và hứng thú hơn. Nghiên cứu kết luận rằng giáo viên nên tham khảo và sử dụng ứng dụng Classkick trong các giờ học trực tuyến để tăng cường tương tác của sinh viên.

Từ khóa


Classkick; Tương tác của sinh viên; Học trực tuyến; Học tích hợp; Ứng dụng tương tác

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] E. A. Linnenbrink and P. R. Pintrich, “The role of self-efficacy beliefs in student engagement and learning in the classroom,”Reading & Writing Quarterly, vol. 19, no. 2, pp.119-137, 2010.

[2] A. Farah and R. Barnett, “The 3 biggest challenges of blended learning- and how to overcome them,”Alliance for Excellent Education, vol. 9, no. 3, pp.19-27, 2019.

[3] P. R. Lowenthal and R. L. Moore, “Exploring student perceptions of Flipgrid in online courses,”Online Learning, vol. 24, no. 4, pp.28-41, 2020.

[4] M. Devlin and J. McKay, “Teaching students using technology: Facilitating success for students from low socioeconomic status backgrounds in Australian universities,”Australasian Journal of Educational Technology, vol. 32, no. 1, pp. 92-106, 2016.

[5] L. Chittaro and R. Ranon, “Web3D technologies in learning, education and training: Motivations, issues, opportunities,”Computers & Education, vol. 49, no. 1, pp. 3-18, 2007.

[6] N. A. Chua, G. Y. Soon, N. R. Mansor, R. A. Rashid, M. Ahmad, A. Musa, and A. B. Abdullah, “Classkick an interactive online app to Support Students' Learning: A case study on Mandarin as a foreign learning,”The 1st International Recent Trends in Engineering, Advanced Computing and Technology Conference, 2020, pp. 1-10.

[7] F. J. Samantha, “Secondary teachers perspectives on free online programs to promote student engagement,”Education and New Developments,vol. 4, no. 2, pp.199-207, 2022.

[8] G. Yetty, R. Fu, and Mariana, “Teacher response on using Classkick application as a Mandarin learning media,”Journal Sinestesia, vol. 2, no. 2, pp.88-98, 2022.

[9] J. A. Ouimet and R. A. Smallwood, “CLASSE: The class-level survey of student engagement,”Journal of Assessment Update: Progress, Trends, and Practices in HigherEducation,vol. 17, no. 6, pp.13-15, 2005.

[10] M. Devlin and J. McKay, “Teaching students using technology: Facilitating success for students from low socioeconomic status backgrounds in Australian universities,”Australasian Journal of Educational Technology, vol. 32, no. 1, pp. 92-106, 2016.

[11] G. Yetty, R. Fu, and Mariana, “Teacher response on using Classkick application as a Mandarin learning media,”Journal Sinestesia, vol. 2, no. 2, pp.88-98, 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7339

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved