ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RA QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHÍ TRONG GIA CÔNG CẮT DÂY TIA LỬA ĐIỆN SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MARCOS

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/02/23                Ngày hoàn thiện: 19/04/23                Ngày đăng: 19/04/23

Các tác giả

1. Nguyễn Đình Mãn, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Xuân Hưng Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này giới thiệu về một nghiên cứu về việc sử dụng kỹ thuật ra quyết định đa tiêu chí (MCDM) để tìm ra bộ thông số tối ưu trong gia công cắt dây tia lửa điện khi gia công theo 90CrSi. Trong nghiên cứu này, phương pháp đánh giá và lựa chọn thỏa hiệp các phương án (phương pháp MARCOS) được sử dụng và phương pháp Entropy được ứng dụng  để tính toán trọng số của các tiêu chí. Sáu thông số đầu vào được nghiên cứu trong công bố này: Điện áp gia công (VM), thời gian phát xung (ton), thời gian ngừng phát xung (toff), điện áp servo (SV), lượng chạy dây (WF), tốc độ chạy bàn máy (SPD) và bán kính gia công (R). Ngoài ra, một thiết kế thí nghiệm với 32 thí nghiệm được sử dụng để giải bài toán MCDM. Từ kết quả của nghiên cứu, bộ thông số của thí nghiệm số 7 với các thông số đầu vào như sau: VM=9(V), ton=12 (micro giây), toff=13 (micro giây), SV=25 (V), WF=8 (mm/phút), SPD=4,5 (mm/phút) và R=9 (mm) cho kết quả tốt nhất. Kết quả hứa hẹn ứng dụng thực tiễn trong sản xuất công nghiệp.

Từ khóa


Wire-EDM; MCDM; MARCOS method; Surface Roughness; 90CrSi tool steel

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] L. Pintelon, M. D. Nardo, T. Murino, G. Pileggi, and E.V. Poorten, “A new hybrid MCDM approach for RPN evaluation for a medical device prototype,” Quality and Reliability Engineering International, vol. 37, no. 5, pp. 2189-2213, 2021.

[2] W.-Y. Chiu, G.-H. Tzeng, and H.-L. Li, “A new hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR to improve e-store business,” Knowledge-Based Systems, vol. 37, pp. 48-61, 2013.

[3] W. Su, D. Wang, L. Xu, S. Zeng, and C. Zhang, “A nonradial super efficiency DEA framework using a MCDM to measure the research efficiency of disciplines at Chinese universities,” IEEE Access, vol. 8, pp. 86388-86399, 2020.

[4] T. Marchant, “Towards a theory of MCDM: stepping away from social choice theory,” Mathematical social sciences, vol. 45, no. 3, pp. 343-363, 2003.

[5] T. Gürbüz and Y. E. Albayrak, “An engineering approach to human resources performance evaluation: Hybrid MCDM application with interactions,” Applied Soft Computing, vol. 21, pp. 365-375, 2014.

[6] M. Shafiee, “Maintenance strategy selection problem: an MCDM overview,” Journal of Quality in Maintenance Engineering, vol. 21, no. 4, pp. 378-402, 2015.

[7] E. K. Zavadskas, K. Govindan, J. Antucheviciene, and Z. Turskis, “Hybrid multiple criteria decision making methods: A review of applications in engineering,” Scientia Iranica, vol. 23, no. 1, pp. 1-20, 2016.

[8] A. L. Bavche, M. Valekar, and B. K. Padaseti, “Application of MOORA to Optimize WEDM Process Parameters: A Multi-criteria Decision Making Approach,” ICRRM 2019–System Reliability, Quality Control, Safety, Maintenance and Management: Applications to Civil, Mechanical and Chemical Engineering, 2019, p. 73.

[9] A. Muniappan, M. Sriram, C. Thiagarajan, G.B. Raja, and T. Shaafi, “Optimization of WEDM Process Parameters on Machining of AZ91 Magnesium alloy using MOORA method,” in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 390, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1757-899X/390/1/012107.

[10] P. Sreeraj, S. T. Kumaran, S. S. Kumar, M. Uthayakumar, and M. Pethuraj, “Application of MCDM based hybrid optimization of WEDM process parameters,” Materials Today: Proceedings, vol. 50, pp. 1186-1192, 2022.

[11] D. K. Bagal, S. K. Bagal, S. K. Mahapatra, A. Barua, S. Jeer, A. K. Pattanaik, and D. Patnaik, “Multi-parametric Optimization of Wire-EDM of Inconel 718 Super Alloy Using Taguchi-Coupled WASPAS Method,” in Advances in Mechanical Processing and Design. Springer, 2021, pp. 459-467.

[12] J. D. Patel and K. D. Maniya, “Optimization of WEDM Process Parameters for Aluminium Metal Matrix Material Al+ SiC Using MCDM Methods,” in Advances in Manufacturing Processes. Springer, 2021, pp. 59-70.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7349

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved