SỰ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC HỢP TÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN ĐÔNG BẮC VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/02/23                Ngày hoàn thiện: 23/03/23                Ngày đăng: 23/03/23

Các tác giả

1. Dương Hoài An Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Giang, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
3. Duong Xuân Lâm, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
4. Vũ Thị Hiền, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Hà Quang Trung, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
6. Nguyễn Mạnh Thắng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
7. Bùi Thị Thanh Tâm, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá mức độ và các yếu tố quyết định mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của 317 hợp tác xã đang hoạt động ở khu vực Đông Bắc Việt Nam vào năm 2022, cũng như nhu cầu để chuyển đổi số của các hợp tác xã này. Phần lớn các hợp tác xã được khảo sát đều ở mức sẵn sàng cao nhất và cao cho chuyển đổi số, với tỷ lệ tương ứng là 76% và 13,6% ở Cấp độ 5 và 4. Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy bình phương nhỏ nhất hai giai đoạn để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của các hợp tác xã. Kết quả chỉ ra rằng các đặc điểm của giám đốc hợp tác xã (như độ tuổi, trình độ học vấn, số tài khoản xã hội và việc sử dụng ví điện tử) và các hợp tác xã được khảo sát (như độ tuổi, tài khoản xã hội, trình độ tin học của thành viên và người lao động, tài khoản ngân hàng và sự tham gia vào sàn giao dịch thương mại điện tử) đã tác động đáng kể đến sự sẵn sàng chuyển đổi số của các hợp tác xã. Các dịch vụ hỗ trợ bên ngoài được cho là rất quan trọng trong việc cải thiện mức độ sẵn sàng chuyển đổi số của các hợp tác xã, trong đó đào tạo về chuyển đổi số, phần cứng, tư vấn chuyển đổi số và hỗ trợ tài chính là đặc biệt cần thiết.

Từ khóa


Sẵn sàng chuyển đổi số; Mức độ sẵn sàng; Điểm số; Hợp tác xã; Đông Bắc

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] C. Ebert and C. H. C. Duarte, “Digital Transformation,” IEEE Softw, vol. 35, no. 4, pp. 16-21, 2018.

[2] I. Bretos and C. Marcuello, “Revisiting Globalization Challenges And Opportunities in The Development of Cooperatives,” Annals of Public and Cooperative Economics, vol. 88, no. 1, pp. 47-73, 2017.

[3] J. Nilsson, “The Emergence of New Organizational Models for Agricultural Cooperatives,” Swedish Journal of Agricultural Research, vol. 28, pp. 39-48, 1998.

[4] R. Wahyuningtyas, G. M. Disastra, and R. Rismayani, “Digital Innovation and Capability to Create Competitiveness Model of Cooperatives in Bandung, Indonesia,” Indonesian Management Journal, vol. 21, no. 2, pp. 171-182, 2021.

[5] G. Vial, “Understanding digital transformation: A review and a research agenda,” Managing Digital Transformation, vol. 28, no. 2, pp. 13-66, 2021.

[6] J. Vázquez, M. C. Cebolla, and F. S. Ramos, “Digital Transformation in The Spanish Agri-food Cooperative Sector: Situation And Prospects,” Journal of Public, Social and Cooperative Economy, vol. 95, pp. 39-70, 2019.

[7] F. Zaoui and N. Souissi, “Roadmap for Digital Transformation: A Literature Review,” Procedia Computer Science, vol. 175, pp. 621-628, 2020.

[8] A. M. Ciruela-Lorenzo, A. R. Del-Aguila-Obra, A. Padilla-Meléndez, and J. J. Plaza-Angulo, “Digitalization of Agri-Cooperatives in The Smart Agriculture Context. Proposal of A Digital Diagnosis Tool,” Sustainability, vol. 12, no. 4, pp. 1-15, 2020.

[9] ITU, “The ICT Development Index,” 2021. [Online]. Available: https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/IDI/default.aspx. [Accessed November 1st,2022].

[10] Vietnam Ministry of Information and Communications, “Approving The Scheme To Determine The Index To Assess The Level of Digital Transformation of Enterprises and Support To Promote Digital Transformation,” 2021. [Online]. Available: https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/VanBan/ 14726/1970 _Qd-BTTTT.html. [Accessed November 1st,2022].

[11] A. Schallmo and R. Daniel, Digital Transformation Now! Guiding the Successful Digitalization of Your Business Model, Springer, 2018.

[12] D. Wittenstein, “Champions of Digital Transformation?” In: Managing Digital Transformation, Innovation und Entrepreneurship. Springer Gabler, Wiesbaden, 2022.

[13] J. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th ed, South-Western Cengage Learning, 2012.

[14] E. Nousopoulou, M. Kamariotou, and F. Kitsios, “Digital Transformation Strategy in Post-COVID Era: Innovation Performance Determinants and Digital Capabilities in Driving Schools,” Information, vol. 13, no. 7, pp. 1-11, 2022.

[15] C. Giua, V. C. Materia, and L. Camanzi, “Smart Farming Technologies Adoption: Which Factors Play A Role in The Digital Transition?” Technology in Society, vol. 68, pp. 1018-1069, 2022.

[16] G. Schiuma, E. Schettini, F. Santarsiero, and D. Carlucci, “The Transformative Leadership Compass: Six Competencies for Digital Transformation Entrepreneurship,” International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, vol. 28, no. 5, pp. 1273-1291, 2021.

[17] W. Reinartz, N. Wiegand, and M. Imschloss, “The Impact of Digital Transformation on The Retailing Value Chain,” International Journal of Research in Marketing, vol. 36, no. 3, pp. 350-366, 2019.

[18] K. Schwertner, “Digital Transformation of Business,” Trakia Journal of Sciences, vol. 15, no. 1, pp. 388-93, 2017.

[19] M. J. Sousa and A. Rocha, “Digital Learning: Developing Skills for Digital Transformation of Organizations,” Future Generation Computer Systems, vol. 91, pp. 327-334, 2019.

[20] XE, “1 USD to VND - Convert US Dollars to Vietnamese Dongs,” 2022. [Online]. Available: https://www .xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=VND. [Accessed November 1st,2022].

[21] M. Ghobakhloo and M. Iranmanesh, “Digital Transformation Success under Industry 4.0: A Strategic Guideline for Manufacturing SMEs,” Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 32, no. 8, pp. 1533-1556, 2021.

[22] G. Bascle, “Controlling for Endogeneity with Instrumental Variables in Strategic Management Research,” Strategic Organization, vol. 6, no. 3, pp. 285-327, 2008.

[23] M. Semadeni, M. C. Withers, and S. T. Certo, “The Perils of Endogeneity And Instrumental Variables in Strategy Research: Understanding Through Simulations,” Strategic Management Journal, vol. 35, no. 7, pp. 1070-1079, 2014.

[24] S. Ullah, G. Zaefarian, and F. Ullah, “How To Use Instrumental Variables in Addressing Endogeneity? A Step-by-step Procedure for Non-Specialists,” Industrial Marketing Management, vol. 96, pp. A1-A6, 2021.

[25] R. S. Mariano, “Two-Stage Least Squares,” In International Encyclopedia of Statistical Science, M. Lovric (editor), Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011, pp. 1616-1618.

[26] Vietnamese Government Electronic Newspaper, “‘Activating’ Digital Transformation in Cooperatives,” 2022. [Online]. Available: https://baochinhphu.vn/kich-hoat-chuyen-doi-so-trong-hop-tac-xa-102220922193417986.htm. [Accessed November 1st,2022].

[27] D. M. Martín, J. M. Garcia, and I. R. Luna, “Determinants of Digital Transformation in The Restaurant Industry,” Amfiteatru Economic, vol. 24, no. 60, pp. 430-446, 2022.

[28] Vietnam Ministry of Planning and Investment, “Business Support Program for Digital Transformation Period 2021-2025,” 2022. [Online]. Available: https://digital.business.gov.vn/. [Accessed November 1st,2022].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7360

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved