SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI NHẰM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM 1 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HOÀ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/02/23                Ngày hoàn thiện: 23/03/23                Ngày đăng: 23/03/23

Các tác giả

Nguyễn Thị Anh Chi Email to author, Trường Đại học Khánh Hoà

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu việc sử dụng các hoạt động đóng vai để nâng cao khả năng nói tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tại trường Đại học Khánh Hòa. Một nghiên cứu kéo dài 8 tuần đã được thực hiện và 30 sinh viên năm thứ nhất của lớp Ngôn ngữ Anh A tại trường Đại học Khánh Hòa đã được ứng dụng hoạt động đóng vai trong lớp nói. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua bảng câu hỏi và việc quan sát hai sinh viên trong lớp học nói. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hầu hết sinh viên thừa nhận lợi ích của đóng vai trong giờ học nói vì đây là một hoạt động thú vị, bổ ích, hiệu quả và sáng tạo. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều dấu hiệu tích cực về sự cải thiện kỹ năng nói của người học. Hơn nữa, thông qua nghiên cứu, tác giả đã tìm ra các chủ đề thú vị dành cho hoạt động nói của sinh viên cũng như những khó khăn và đã đưa ra những đề xuất để cải thiện hoạt động đóng vai trong lớp học.

Từ khóa


Sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ; Hoạt động đóng vai; Học theo nhiệm vụ; Dạy nói; Phát triển kỹ năng nói

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. Indramawan, “Improving the Students’ English Speaking Competence through Storytelling,” International Journal of Language and Literature, vol. 1, no. 2, 2013. [Online]. Available: www.aripd.org/ijll. [Accessed Nov. 11, 2022].

[2] A. A. Dorathy and S. N. Mahalakshmi, “Second Language Acquisition through Task-based Approach–Role-play in English Language Teaching,” English for Special Purposes World, vol. 11, no. 33, 2011. [Online]. Available: http://www.esp-world.info/articles_33/doc/tblt_dorathy.pdf [Accessed Dec. 28, 2022].

[3] A. Ahmada and L. Munawaroh, “The use of role-play method to improve speaking skills,” Darussalam English Journal, vol. 2, no. 1, 2022. [Online]. Available: https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/dej/article /view/1506. [Accessed Dec. 25, 2022].

[4] A. Nikmah and M. A. N. Z. Zami, “The Implementation of Role Play to Improve Speaking Skill of Students at IAIN Kudus,” Journal of English Teaching and Learning Issues, vol. 2, no. 2, pp. 159-170, 2019. [Online]. Available: https://journal.iainkudus.ac.id. [Accessed Dec. 15, 2022].

[5] P. Gusmuliana, E. Apriani, and Syafryadin, “Improving Students Speaking Motivation by Using Role Play Technique at Institute Islamic in Indonesia,” Advances in Social Science, Education and Humanities Research, vol. 532, pp. 356-361, 2021. [Online]. Available: https://www.atlantis-press.com. [Accessed Dec. 20, 2022].

[6] P. Islam and T. Islam, “Effectiveness of role play in enhancing the speaking skills of the learners in a large classroom: An investigation of tertiary level students,” Stamford Journal of English, vol. 7, no. 10, pp. 218-233, 2012. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.3329/sje.v7i0.14475. [Accessed Dec. 29, 2022].

[7] Khafidin, “Improving Students’ Participation in Speaking Class through Role Play,” English Education Journal, vol. 3, no. 2, pp. 94-100, 2013. [Online]. Available: http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ eej/article/view/2712. [Accessed Dec. 29, 2022].

[8] T. S. T. Pham, “Using role-play to enhance the oral communication performance of non-English major freshmen at Van Lang University,” Industry and Trade Magazine, 2020. [Online]. Available: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/using-role-play-to-enhance-the-oral-communication-performance-of-non-english-major-freshmen-at-van-lang-university-77116.htm. [Accessed Dec. 25, 2022].

[9] T. T. V. Phan, T. C. T. Cao, and D. K. Nguyen, “The Effectiveness of Role-Play Techniques in Improving English as a Foreign Language Learners’ Speaking Skills,” Special Education, vol. 1, no. 43, pp. 2522-2534, 2022. [Online]. Available: https://www.sumc.lt/index.php/se/article/view/292. [Accessed Dec. 25, 2022].

[10] D. Ary, L. C. Jacobs, A. Razavieh, and C. Sorensen, Introduction to research in education. Cengage Learning, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7386

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved