ĐÁNH GIÁ HIỆU ỨNG GIẢM MA SÁT TRƯỢT GIỮA THÉP GIÓ VÀ NHÔM KHI BỔ SUNG RUNG ĐỘNG SIÊU ÂM | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆU ỨNG GIẢM MA SÁT TRƯỢT GIỮA THÉP GIÓ VÀ NHÔM KHI BỔ SUNG RUNG ĐỘNG SIÊU ÂM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Chu Ngọc Hùng Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
2. Ngô Quốc Huy, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Văn Dự, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu ứng giảm ma sát. Ảnh hưởng của rung động tần số siêu âm, có phương song song với phương vận tốc trượt đến lực ma sát đã được phân tích trên cặp vật liệu thép gió và nhôm trong điều kiện ma sát khô. Một mô hình mô tả ảnh hưởng của rung động siêu âm đã được xây dựng dưới dạng một hàm phụ thuộc vào vận tốc trượt. Các kết quả được sử dụng cho các nghiên cứu bản chất hiệu ứng tích cực của rung động trong trợ giúp gia công khoan.


Từ khóa


Hiệu ứng giảm ma sát; vận tốc trượt; siêu âm trợ giúp gia công; ma sát trượt khô; khoan lỗ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved