PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIỂU SỐ (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP LÀNG DU LỊCH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI DAO Ở THÔN NẶM ĐĂM, XÃ QUẢN BẠ, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/03/23                Ngày hoàn thiện: 31/03/23                Ngày đăng: 31/03/23

Các tác giả

Dương Thùy Linh Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu vấn đề phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội ở làng du lịch cộng đồng của người Dao thôn Nặm Đăm, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phân tích tài liệu, dữ liệu thứ cấp, điền dã thực địa với phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, và phân tích liên ngành. Kết quả nghiên cứu cho thấy, từ năm 2011, sau khi có sự hỗ trợ của tổ chức Caritas (Thụy Sỹ) cùng Trung tâm con người và thiên nhiên (PanNature) với dự án “Du lịch vì người nghèo”, đời sống kinh tế - xã hội người Dao ở Nặm Đăm từng bước thay da đổi thịt. Hơn thế nữa, với ý thức chủ động gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa trong phát triển du lịch, đến nay, Nặm Đăm đã 3 lần nhận được giải thưởng du lịch Asean, giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các địa phương, đơn vị có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực Asean. Điều đó khẳng định, du lịch cộng đồng tại Nặm Đăm là hướng đi hiệu quả trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Từ khóa


Du lịch cộng đồng; Dân tộc thiểu số; Bảo tồn; Phát triển bền vững; Văn hóa

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] V. M. Nguyen, Preserving and promoting traditional cultural values of ethnic minorities for socio-economic development in Ha Giang province, Social Science Publishing House, 2021.

[2] T. T. M. Vu and T. V. A. Le, “Developing livelihoods in association with preserving and promoting the traditional cultural values of ethnic minorities – effective method of cultural preservation in ethnic minority and mountainous areas,” Journal of Ethnic minorities Research, vol. 8, no. 3, pp. 1-8, 2019.

[3] Vietnamese Prime Minister, “Decision No. 147/QD-TTg on Vietnam's tourism development strategy to 2030,” 2020. [Online]. Available: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Quyet-dinh-147-QDTTg-2020-phe-duyet-Chien-luoc-phat-trien-du-lich-Viet-Nam-den-nam-2030-433518.aspx. [Accessed Sep. 25, 2023].

[4] T. H. Y. Bui, Community based tourism. Education Publishing House, 2012.

[5] T. B. L. Bui, “The value of cuisine of ethnic minorities in Ha Giang province to develop economic, tourism,” Ho Chi Minh city Journal of Social Science, vol. 259, no. 3, pp. 53-62, 2020.

[6] T. T. H. Do and T. T. H. Dang, “The role of homestay tourism in promoting local culture and providing sustainable community development for ethnic minorities in Thai Nguyen: a case study of Noong homestay management model,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 228, no. 03, pp. 3-12, 2023.

[7] T. M. N. Nguyen and T. L. Lu, “Developing homestay tourism: a practical approach from Quan Ba district, Ha Giang province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 191, no. 15, pp. 63-67, 2018.

[8] T. T. T. Nguyen, T. S. Hoang, and T. N. A. Nguyen, “Community tourism development in Ha Giang province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 09, pp. 84-90, 2022.

[9] T. B. Dangi and T. Jamal, “An Integrated Approach to Sustainable Community-Based Tourism,” Sustainability, vol. 8, no. 475, pp. 1-32, 2016.

[10] H. Goodwin and R. Santilli, “Community based tourism: a success?” IRCT Occasional, vol. 37, no. 1, p. 11, UK, 2009.

[11] The People's Committee of Quan Ba commune, Report of Socio-economic development 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2018-2022.

[12] Communist Party of Vietnam, Documents of the resolution of the 9th Plenum of the 11th Party Central Committee, National Political Publishing House, pp.48.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7499

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved