THÚC ĐẨY BÌNH ĐẰNG GIỚI TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI, TỈNH YÊN BÁI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/03/23                Ngày hoàn thiện: 23/03/23                Ngày đăng: 23/03/23

Các tác giả

1. Bùi Thị Hương Giang Email to author, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Văn Điền, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi – ĐH Thái Nguyên
3. Đặng Quang Huy, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi – ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Thị Thùy Chi, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi – ĐH Thái Nguyên
5. Vũ Thị Quỳnh, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá thực trạng nhận thức của người dân về các vấn đề liên quan đến công tác bình đẳng giới. Đồng thời, nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp phân tích số liệu thứ cấp từ các nguồn báo cáo khác nhau, kết hợp với việc thu thập và phân tích số liệu sơ cấp thông qua phiếu câu hỏi điều tra và thảo luận nhóm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vấn đề bình đẳng giới đã được cộng đồng nhận thức khá đầy đủ và tích cực theo hướng trao quyền nhiều hơn cho người phụ nữ. Đồng thời, người dân cũng đưa ra những đề xuất khẳng định sự cần thiết và quan trọng của bình đẳng giới trong gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng chỉ ra những mặt hạn chế của vấn đề bất bình đẳng giới còn tồn tại tại địa phương. Nghiên cứu là cơ sở bước đầu để các cấp chính quyền đưa ra những chính sách và hoạt động cụ thể, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cũng như các địa phương khác có điều kiện kinh tế xã hội tương tự trong thời gian tới.

Từ khóa


Bình đẳng giới; Huyện Mù Cang Chải; Tỉnh Yên Bái; Thực trạng; Giải pháp

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] Communist Review, “On Gender Equality,” October 22, 2009. [Online]. Available: https://tapchicongsan. org.vn/web/guest/hoat-ong-cua-anh-ao-ang-nha-nuoc/-/2018/11068/ve-van-de-binh-dang-gioi. aspx. [Accessed March 1, 2023].

[2] P. Belingheri, F. Chiarello, C. A. Fronzetti, and P. Rovelli, “Twenty years of gender equality research: A scoping review based on a new semantic indicator,” PLoS ONE, vol. 16, no. 9, 2021, Art. no. e0256474.

[3] I. Inayatillah and M. Mellyan, “Gendering Covid-19: The role of women in strengthening the family economy,” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, vol. 8, no. 2, pp. 123-134, 2022.

[4] N. Le, “Gender equality towards sustainable development,” Government Electronic Newspaper, November 19, 2021. [Online]. Available: https://baochinhphu.vn/binh-dang-gioi-de-huong-den-phat-trien-ben-vung-102304145.htm. [Accessed February 18, 2023].

[5] M. A. Fuadi,The value of feminism and the role of women in the 4.0 revolution era: Studying the book of Al-Mar'ah Al-Sholihah,” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, vol. 7, no. 2, pp. 257-272, 2021.

[6] M. Hue, “Promoting gender equality, enhancing the role and status of women and girls,” Journal of Propaganda, October 20, 2022. [Online]. Available: https://tuyengio.vn/van-hoa-xa-hoi/xa-hoi/thuc-day-binh-dang-gioi-nang-cao-vai-tro-en-the-cua-phu-nu- va-tre-em-gai-141262. [Accessed February 18, 2023].

[7] T. Q. Le, “Gender equality and modern society,” State Organization Review, December 11, 2019. [Online]. Available: https://tcnn.vn/news/detail/45939/Binh-dang-gioi-va-xa-hoi-hien-dai.html. [Accessed February 18, 2023].

[8] Vietnam National Assembly, Law No. 73/2006/QH11 on Gender Equality, 2006.

[9] Vietnam National Assembly, Law No. 02/2007/QH12 on Family Violence Prevention and Control, 2007.

[10] Vietnam National Assembly, Law No. 52/2014/QH13 on Marriage and Family, 2014.

[11] The Presidium of the Central Vietnam Women's Union, Plan No. 43/KH-ĐCT dated June 3, 2022 on the implementation of Project 8 "Implementing gender equality and solving urgent problems". for women and children" under the National Target Program for Socio-Economic Development in Ethnic Minority and Mountainous Areas for the period 2021 - 2030, phase 1 from 2021 to 2025, 2022.

[12] The Presidium of the Central Vietnam Women's Union, Instruction No. 04/HD-ĐCT dated July 28, 2022 on the implementation of Project 8 "Implementing gender equality and solving urgent problems for women and children" under the National Target Program for Socio-Economic Development in Ethnic Minority and Mountainous Areas for the period 2021 - 2030, phase 1 from 2021 to 2025, 2022.

[13] Mu Cang Chai district, “General introduction,” [Online]. Available: https://mucangchai.yenbai. gov.vn/gioi-thieu-chung. [Accessed March 1, 2023].

[14] M. Huyen, “Mu Cang Chai promotes leadership skills and gender equality,” Yen Bai newspaper online, February 7, 2023. [Online]. Available: https://baoyenbai.com.vn/11/259206/Mu-Cang-Chai-thuc-day-ky-nang-linh-dao-va-binh-dang-gioi.htm. [Accessed March 1, 2023].

[15] F. Hasyim, Y. Indriani, and W. D. Sayekti, “Analysis of gender roles in agro-industrial workers' families,” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, vol. 8, no. 2, pp. 238-247, 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7502

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved