ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ BÙN THẢI SNH HỌC VÀ CHẤT THẢI NẤM BẰNG GIUN QUẾ PERIONYX EXCAVATUS | Phương | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XỬ LÝ BÙN THẢI SNH HỌC VÀ CHẤT THẢI NẤM BẰNG GIUN QUẾ PERIONYX EXCAVATUS

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/01/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Phương Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
2. Sharon Melissa Pineda Castillo, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Colombia

Tóm tắt


Hiệu quả của giun Quế trong việc phân hủy các chất thải khác nhau đã được nghiên cứu trong nhiều năm, đánh giá khả năng và hiệu quả của giun trong quá trình ủ phân xử lý chất thải. Nghiên cứu này đã được thực hiện trong các thùng xốp ở điều kiện kiểm soát với hai loại chất thải (bùn thải sinh học và chất thải nấm). Perionyx excavatus xử lý bùn thải sinh học từ nhà máy xử lý nước thải thuộc khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên, và nó cũng được sử dụng kết hợp với bã thải nấm rơm trong ba mẫu với 3 nồng độ khác nhau. Tiến hành đo và xác định các thông số như C, N, P, K, pH và độ ẩm. Kết quả cho thấy rằng việc xử lý chất thải bằng giun làm tăng tất cả các chất dinh dưỡng trong mỗi mẫu, và đạt hiệu quả tối ưu ở tỷ lệ bã thải nấm: bùn thải sinh học là 1: 2. Sử dụng giun để xử lý bùn thải sinh học cùng với chất thải nấm, nó có thể làm tăng chất lượng phân bón.


Từ khóa


Phân giun, chất thải, P. excavatus, bùn thải sinh học, nấm

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved