NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT TỦA MAGIE (MAP)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/03/23                Ngày hoàn thiện: 05/05/23                Ngày đăng: 05/05/23

Các tác giả

Vũ Thị Thùy Trang Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này nghiên cứu khả năng xử lý amoni trong nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp kết tủa MAP. Mô hình nghiên cứu bao gồm 1 ngăn lắng, một ngăn phản ứng có kích thước 30x30x40 cm và một thiết bị khuấy. Chất lượng nước thải được khảo sát 4 ngày từ 15/11/2022 đến ngày 18/11/2022 với tần suất 3 lần/ ngày vào 7h, 13h và 19h. Khảo sát cho thấy tỷ lệ mol các chất tham gia phản ứng Mg2+: NH4+ : PO43- = 1,2 : 1 : 1 là tối ưu nhất. Mô hình được vận hành với mẫu nước tại 19h ngày 16/11/2022 với nồng độ pH và NH4+ trước và sau hầm biogas lần lượt là 8,2 và 248; 6,8 và 157 mg/l. Kết quả vận hành mô hình cho thấy thời gian phản ứng phù hợp đối với xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp kết tủa MAP là 25 phút. Áp dụng phương pháp kết tủa MAP vào xử lý amoni trong nước thải chăn nuôi lợn có thể đạt hiệu suất xử lý cao, và kết tủa MAP thu được có thể làm phân bón sử dụng trong nông nghiệp.

Từ khóa


Xử lý amoni; Xử lý nước thải; Amoni trong nước thải; Tính chất của amoni; Kết tủa MAP

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] D. R. Hong and L. Sang, “Struvite recovery from swine wastewater and its assessment as a fertilizer,” Environ. Eng., vol. 21, no. 1, pp. 29-35, 2016.

[2] T. Khin and A. P. Annachhatre, “Novel microbial nitrogen removal process,” Biotechnology Advances, no. 22, pp. 521-525, 2004.

[3] T. H. Nguyen and K. L. Pham, “Assessment the pollutants removal in swine farm wastewater by household-scale biogas in Thua Thien Hue,” Journal of Science, Hue University, vol. 73, no. 4, pp. 83-91, 2021.

[4] K. Suzuki, Y.Tanaka, K. Kuroda, D. Hanajima, Y. Fukumoto, T. Yasuda, and M. Waki, “Removal and recovery of phosphorous from swine wastewater by demonstration crystallization reactor and struvite accumulation device,” Bioresource Technology, vol. 98, pp. 1573–1578, 2007.

[5] T. M. Ngo, “Proposed wastewater treatment technology for pig farm to reduce impact on Suoi Hai lake, Ba Vi district,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 185, no. 09, pp. 9-14, 2018.

[6] V. N. Tran and T. N. Ngo, Wastewater treatment technology. Science and Technics Publishing House, 2006.

[7] W. S. Jo, S. J. Yoon, and C. S. Ra, “Recovery of N and P resources from animal wastewater by struvite crystallization,” Journal of Animal Science and Technology, vol. 45, no. 5, pp. 875 – 884, 2003.

[8] C. D. L. Mora-Orozco, I. J. González-Acuña, R. A. Saucedo-Terán, H. E. Flores-López, H. O. RubioArias, and J. M. Ochoa-Rivero, “Removing Organic Matter and Nutrients from Pig Farm Wastewater with a Constructed Wetland System,” Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 15, 2018, Art. no. 1031, doi: 10.3390/ijerph15051031.

[9] T. T. L. Duong and B. M. Do, “Study on the treatment of ammonium pollution in emulation explosives wastewater by struvite precipitation process (MAP),” Journal of Military Science and Technology, vol. 59, no. 12, pp. 112-118, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7641

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved