ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA GIÁO TRÌNH LIFE – UPPER INTERMEDIATE TRONG MÔN HỌC KHẨU NGỮ TIẾNG ANH CAO CẤP 3 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Thuyên | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA GIÁO TRÌNH LIFE – UPPER INTERMEDIATE TRONG MÔN HỌC KHẨU NGỮ TIẾNG ANH CAO CẤP 3 DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/04/23                Ngày hoàn thiện: 23/05/23                Ngày đăng: 23/05/23

Các tác giả

1. Phạm Hùng Thuyên Email to author, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thu Oanh, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Đối với bất kỳ một chương trình đào tạo nào hay một môn học nào, việc lựa chọn và đánh giá một giáo trình trước khi đưa vào sử dụng là một nhiệm vụ quan trọng mà giảng viên cần thực hiện. Tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, việc đánh giá giáo trình được tổ chức hằng năm; tuy nhiên giáo trình Life Upper - Intermediate được sử dụng cho đối tượng sinh viên năm thứ 3 của Trường thì chưa được đánh giá một cách có hệ thống và đúng quy chuẩn. Việc nghiên cứu này nhằm mục đích xác định mức độ phù hợp của giáo trình so với mục tiêu và nội dung của đề cương môn học để từ đó chỉ ra những điểm chưa tương thích và đề xuất một số giải pháp để cải thiện. Số liệu nghiên cứu được thu thập thông qua phương pháp phân tích văn bản và sử dụng bảng câu hỏi; sau đó được phân tích theo phương pháp đối chiếu và tính tỉ lệ phần trăm trước khi số liệu được nhận xét bởi nhà nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy một số tiêu chí chưa phù hợp như khả năng phát triển kỹ năng nghe hay mục tiêu hỗ trợ cho môn học song song.

Từ khóa


Đánh giá giáo trình; Life Upper – Intermediate; Đánh giá sự phù hợp; Sinh viên năm 3; Đề cương môn học

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. Hutchinson and A. Waters, English for specific purposes. Cambridge University Press, 1987.

[2] J. McDonough and C. Shaw, Materials and Methods in ELT (2rd ed.). John Wiley & Sons, 2003.

[3] T. Hutchinson and E. Torres, “The textbook as agent of change,” ELT Journal, vol. 48, no. 4, pp. 315-327, 1994.

[4] W. F. Davison, Factors in Evaluating and Selecting Texts for the Foreign-Language Classroom,” English Language Teaching Journal, vol. 30, no. 4, pp. 310-314, Jul. 1976.

[5] C. Cunningsworth, Choosing your course book. Oxford: Heinemann, 1995.

[6] R. Ellis, “The empirical evaluation of language teaching materials,” ELT Journal, vol. 51, no. 1, pp. 36-42, 1997.

[7] U. Kayapinar, “Coursebook Evaluation by English Teachers,” Inonu University Journal of the Faculty of Education, vol. 10, no. 1, pp. 63-71, 2009.

[8] T. Serpil and A. Arda, “An Analysis of English Language Teaching Coursebooks by Turkish Writers: "Let’s Speak English 4" Example,” International Journal of Human Sciences, vol. 4, no. 2, pp. 1-18, 2007.

[9] T. T. H Nguyen, “An evaluation of an English coursebook used for first-year student with major in English for Trading in the University of Trading,” M S. thesis, Ha Noi University, 2015.

[10] Ministry of Education and Training, Decision No. 01/2014/TT-BGDĐT on announcing the six-level Foreign Language Proficiency Framework for Vietnam, 24 January 2014.

[11] Director of Thai Nguyen University, Decision No 2078/ĐHTN-ĐT on the language proficiency standard and certificates for students in Thai Nguyen University, 22 December 2014.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7754

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved