XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - MỘT ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG | Đức | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - MỘT ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/04/23                Ngày hoàn thiện: 05/05/23                Ngày đăng: 05/05/23

Các tác giả

1. Đỗ Hùng Đức, Huyện ủy Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
2. Nguyễn Văn Tâm Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới là một vấn đề vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xây dựng nông thôn mới của mỗi địa phương cũng như của cả nước. Nghiên cứu đánh giá của tác giả bằng việc tổng hợp, phân tích 15 công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố giúp đưa ra câu trả lời cho câu hỏi: những yếu tố nào ảnh hưởng đến kết quả huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới? Câu trả lời của nghiên cứu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các nhà khoa học đang nghiên cứu về vấn đề này cũng như các địa phương đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới;việc chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng sẽ là căn cứ quan trọng để đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu đã cho thấy các yếu tố như: nhận thức của người dân về chương trình xây dựng nông thôn mới; cách thức triển khai huy động nguồn lực từ chính quyền địa phương; môi trường thu hút đầu tư và tiềm lực kinh tế địa phương; điều kiện của người dân và mức độ đóng góp phù hợp; công tác tuyên truyền vận động của địa phương; sự tham gia của người dân vào chương trình; sự công khai minh bạch trong sử dụng nguồn lực huy động được; năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác huy động nguồn lực có ảnh hưởng lớn đến kết quả huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới.

Từ khóa


Yếu tố ảnh hưởng; Kết quả; Huy động; Nguồn lực; Xây dựng nông thôn mới

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Central New Rural Construction Coordination Office, National Conference on New Rural Coordination Office System at all levels in 2023, 2022.

[2] T. H. Doan, “Mobilize and use financial resources to implement the new rural construction program in the northern midland and mountainous provinces of Vietnam,” Doctoral Thesis in Economic Management, Central Institute for Economic Management, 2017.

[3] N. H. Hoang, “Mobilizing and using financial resources for new rural construction in Ha Tinh province,” Doctoral Thesis in Economics, Thuongmai University, 2017.

[4] C. C. Huynh, “Solutions to mobilize community resources in new rural construction in Tien Giang province,” Can Tho University Journal of Science, vol. 46, pp. 84-93, 2016.

[5] X. H. Dinh, “Mobilizing financial resources for new rural construction in Nghe An,” Vinh University Journal of Science, vol. 48, pp. 50-59, 2019.

[6] T. G. Nguyen, “Study on the mobilization of community resources in new rural construction in Dai Tu district, Thai Nguyen province,” Master,s Thesis in Rural Development, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2013.

[7] B. H. Dinh, “Solutions to mobilize community resources in new rural construction in Phuc Hoa district, Cao Bang province,” Masters Thesis in Rural Development, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2016.

[8] T. H. Vu, “Solutions to improve resources in new rural construction in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province,” Master,s Thesis in Rural Development, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2019.

[9] V. T. Nguyen, T. H. Ha, and T. N. Tran, “Solutions to mobilize community resources for rural development in Pac Nam district, Bac Kan province,” Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 8, pp. 244-251, 2021.

[10] V. C. Pham, V. T. Nguyen, and T. H. Ha, “Solutions to mobilize financial resources in new rural construction in Thai Thuy district, Thai Binh province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 228, no. 08, pp. 70-77, 2023.

[11] V. T. Nguyen, “The issue of promoting people's participation and contributions to the new rural construction program - Lessons learned from the pilot model Thuy Huong,” Journal of Forestry Science and Technology, vol. 1, pp. 111-117, 2012.

[12] H. Doan, “Solutions to mobilize financial resources for the implementation of the new rural construction program, case study in Hoang Dieu commune, Gia Loc district, Hai Duong province,” Journal of Forestry Science and Technology, vol. 1, pp. 96-102, 2013.

[13] C. T. Nguyen, “Study on some solutions to mobilize investment capital to build new rural infrastructure in Phu Dong commune, Nhon Trach district, Dong Nai province in the period 2015-2020,” Master,s Thesis in Economics, University of Transport and Communications, 2014.

[14] V. T. Nguyen and T. H. Ha, “Learned lessons from mobilizing community resources in new rural construction in Co Ba commune, Bao Lac district, Cao Bang province,” Journal of Rural Industry, vol. 43, pp. 46-54, 2021.

[15] V. C. Hoang, V. T. Nguyen, T. H. Ha, and T. N. Tran, “Mobilizing community resources for rural development in Boc Bo commune, Pac Nam district, Bac Kan province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 2226, no. 17, pp. 107-115, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7762

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved