NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÚT NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIÊN GIANG | Thông | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÚT NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KIÊN GIANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/04/23                Ngày hoàn thiện: 15/06/23                Ngày đăng: 15/06/23

Các tác giả

1. Trương Trí Thông Email to author, Trường Cao đẳng Kiên Giang
2. Phan Thành Đạt, Trường Cao đẳng Kiên Giang

Tóm tắt


Nghiên cứu khả năng thú hút người học có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của các cơ sở giáo dục hiện nay. Chính vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện tại Trường Cao đẳng Kiên Giang. Mục đích của nghiên cứu là phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố bên trong đến quyết định học tại Trường Cao đẳng Kiên Giang, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút người học trong thời gian tới. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng kết hợp với định tính để thu thập và phân tích dữ liệu. Kết quả cho thấy, nhân tố “Chương trình đào tạo” có ảnh hưởng đến quyết định học tại Trường Cao đẳng Kiên Giang của người học nhiều nhất, kế đến là “Chính sách hỗ trợ và cơ hội liên thông”, “Các hoạt động ngoại khoá”, “Chi phí”, “Truyền thông”, “Cơ sở vật chất”, “Danh tiếng nhà trường”, “Môi trường học tập”, và “Cơ hội việc làm”. Từ kết quả phân tích trên, kết hợp với thảo luận chuyên gia và phỏng vấn sâu sinh viên, bảy nhóm giải pháp được đề xuất nhằm thu hút người học tại Trường Cao đẳng Kiên Giang trong thời gian tới.

Từ khóa


Khả năng thu hút; Quyết định chọn trường; Sinh viên cao đẳng; Trường Cao đẳng Kiên Giang; Tuyển sinh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. Q. Le, “Factors affecting students' decision to select private universities in Vietnam,” The Journal of Asian Finance, Economics and Business, vol. 7, no. 4, pp. 235-245, 2020.

[2] T. T. T. Le, M. T. Tran, and H. B. H. Le, “Factors Affecting Students' Decision to Choose Regional Public Universities: An Empirical Study from Vietnam,” The Journal of Asian Finance, Economics and Business, vol. 9, no. 4, pp. 143-152, 2022.

[3] P. Q. Q. Nguyen, T. H. M. Phong, N. V. Thai, and L. N. Luong, “Factors affecting student’s decision to choose university in Can Tho city,” Journal of Scientific Research and Economic Development – Tay Do University, no. 09, pp. 1-17, 2020.

[4] T. Q. N. Mai, “Factors affecting the decision to choose a university of high school students in Da Nang city,” Industry and Trade Journal, no. 06, pp. 192-197, 2022.

[5] T. A. H. Nguyen and T. H. H. Nguyen, “Factors affecting high school students’s decision in choosing a university in Ba Ria Vung Tau province,” Yearsin Journal of Science, no. 6, pp. 67-76, 2019.

[6] T. B. H. Vu, T. B. N. Nguyen, and T. G. Nguyen, “Factors affecting student’s decision in selecting Nam Dinh University of Nursing to study in 2020,” Journal of Nursing Science, vol. 04, no. 03, pp. 95-106, 2021.

[7] N. K. G. Ha and T. N. L. Tran, “About the intention to choose Hoa Binh Xuan Loc Vocational college to study,” Journal of Binh Duong Economics and Technology University, no. 3, pp. 1-11, 2020.

[8] T. T. Thong, V. T. V. Nguyen, and T. T. V. Nguyen, “Student’s Evaluation on Factors Influencing Decisions of Majoring in Hotel Management at Kien Giang College,” Tra Vinh University Journal of Science, no. 34, pp. 1-11, 2019.

[9] T. T. Truong, V. T. V. Nguyen, and T. T. V. Nguyen, “Factors affecting the decision to study a vocation in the field of tourism students of Kien Giang College,” Dong Nai University Journal of Science, no. 22, pp. 27-40, 2022.

[10] T. T .T. Do, “The factors affecting the decision to choose a university for high school students,” Banking Science & Traning Review, no. 234, pp. 58-69, 2021.

[11] I. A. Sholihah, H. Prasetya, and V. Widyaningsih, “Path Analysis on Factors Affecting the Decision to Choose School of Acupuncture,” Journal of Health Policy and Management, vol. 5, no. 2, pp. 127-138, 2020.

[12] M. T. Nuseir and G. A. E. Refae, “Factors influencing the choice of studying at UAE universities: an empirical research on the adoption of educational marketing strategies,” Journal of Marketing for Higher Education, vol. 32, pp. 215-237, 2022, Doi: 10.1080/08841241.2020.1852467.

[13] E. Sirakaya-Turk, M. Uysal, W. Hammitt, and J. J. Vaske, Research Methods for Leisure, Recreation and Tourism. United Kingdom: Cambridge University Press, 2011.

[14] U. Kango, A. Kartiko, and M. A. Maarif, “The Effect of Promotion on the Decision to Choose a Higher Education through the Brand Image of Education,” Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan, vol. 13, no. 3, pp. 1611-1621, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7789

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved