ĐẶC ĐIỂM CỦA SIÊU ÂM, CHỤP HÌNH VÚ, TẾ BÀO HỌC Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2021 | Hoàng | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM CỦA SIÊU ÂM, CHỤP HÌNH VÚ, TẾ BÀO HỌC Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ TẠI TRUNG TÂM UNG BƯỚU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2021

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/05/23                Ngày hoàn thiện: 08/06/23                Ngày đăng: 09/06/23

Các tác giả

1. Trần Hoàng Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Bảo Ngọc, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nhắm phân tích đặc điểm của siêu âm, chụp hình vú, tế bào học và đối chiếu kết quả bộ ba xét nghiệm này với kết quả mô bệnh học sau mổ ở bệnh nhân ung thư vú tại Trung tâm Ung bướu bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên. Từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021, chúng tôi nghiên cứu mô tả cắt ngang, lấy số liệu hồi cứu trên 48 bệnh nhân, tất cả bệnh nhân được khám lâm sàng, chụp Xquang và siêu âm tuyến vú, được phẫu thuật và có kết quả mô bệnh học chẩn đoán xác định là ung thư vú. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đặc điểm hình ảnh ung thư vú trên Xquang: tổn thương khu trú (93,8%), dấu hiệu hình sao (68,8%), ranh giới không rõ (58,3%), tăng đậm độ (54,2%), vôi hóa nghi ngờ ác tính (41,7%), dấu hiệu co kéo (18,8%). Đặc điểm hình ảnh ung thư vú trên siêu âm: giảm âm (100%), tổn thương hình khối (95,8%), mật độ không đều (87,5%), ranh giới không rõ (72,9%), tổn thương xâm lấn (20,9%). Đặc điểm của tế bào học: kết quả chọc hút tế bào nhỏ là ác tính và nghi ngờ ác tính chiếm 95,8%, lành tính chiếm 4,2%. Tỉ lệ phù hợp của Xquang, siêu âm và chọc hút tế bào học lần lượt là 91,6%; 89,6%; 95,7%. Từ đó có thể thấy, bộ ba xét nghiệm chụp hình vú, siêu âm, chọc hút bằng kim nhỏ có giá trị rất cao trong việc phát hiện ung thư vú và là các công cụ không hoặc ít xâm lấn, dễ dàng thực hiện nên có thể sử dụng trong việc sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú.


Từ khóa


Ung thư vú; Siêu âm vú; Chụp hình vú; Chọc hút tế bào nhỏ; Mô bệnh học

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] B. N. Tran, T. K. P. Tran et al., Textbook of Oncology. Thai Nguyen University Press, 2022.

[2] V. T. Nguyen, "Research on the diagnostic value of breast cancer by X-ray combined with breast ultrasound," Proceedings of the conference of youth science and technology at universities and colleges, 2014, pp. 103-107.

[3] C. T. Dang, “Study on imaging characteristics, pathophysiology and endocrine receptor status in breast cancer at University Hospital Hue Medical School," Journal of Obstetrics and Gynecology, vol. 10, no. 3, July 2012, pp.250-257

[4] R. Sharma, "Global, regional, national burden of breast cancer in 185 countries: evidence from GLOBOCAN 2018," Breast Cancer Research and Treatment, vol. 187, pp. 557-567, 2021.

[5] D. T. Do, Researching the value of X-ray and ultrasound in breast cancer diagnosis. Hanoi Medical University, 2008.

[6] V. C. Dang, Research on clinical characteristics, radiology, evaluation of ultrasound-guided needle biopsy results in breast cancer diagnosis Tis - T1. Military Medical Academy, Hanoi, 2008.

[7] A. S. Hong, E. L. Rosen, and M. S. Soo, “BI-RADS for sonography: Positive and negative predictive value of sonographic feature,” AJR, vol. 184, pp. 1260-1265, 2005.

[8] M. Constantini, P. Belli, R. Lombardi et al., “Characterization of solid breast,” J Ultrasound Med, vol. 25, pp. 649-659, 2006.

[9] H. N. Q. Vo, "Study on the characteristics of breast ultrasound and X-ray images in the diagnosis of breast tumors," Master Thesis of Medicine, Hue University of Medicine and Pharmacy, 2009.

[10] A. T. Stavros, M. D. Thickman, and L. Cynthia, “Solid breast nodules: Use of sonography to distinguish between benign and malignant lesions,” Advanced Breast Ultrasound Course, Colorado,1998, pp. 84-96.

[11] V. T. Tran, Research on the value of mammography in breast cancer diagnosis, Hanoi Medical University, Hanoi, 1999.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7902

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved