TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT TỔNG CỔ DŨNG, HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠ GIA LONG 4 (1805) | Uyên | TNU Journal of Science and Technology

TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT TỔNG CỔ DŨNG, HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠ GIA LONG 4 (1805)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/05/23                Ngày hoàn thiện: 15/06/23                Ngày đăng: 15/06/23

Các tác giả

1. Đàm Thị Uyên Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Phan Thị Hoan, Trường THPT Thuận Thành số 2 - thị xã Thuận Thành - Bắc Ninh

Tóm tắt


Sở hữu ruộng đất là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình nghiên cứu lịch sử Việt Nam, nó chứa đựng những biến động to lớn và sâu sắc về sự phát triển lãnh thổ và văn hóa dân tộc. Nghiên cứu này nhằm làm rõ những đặc điểm về tình hình ruộng đất ở tổng Cổ Dũng, huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) nửa đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ Gia Long 4 (1805). Nghiên cứu tiến hành sưu tầm các địa bạ được lập vào năm Gia Long 4 (1805) với tổng số 8 đơn vị địa bạ. Bằng phương pháp lịch sử và phương pháp logic, kết quả nghiên cứu cho thấy, đặc điểm ruộng đất ở tổng Cổ Dũng, huyện Yên Dũng rất đa dạng, bao gồm cả ruộng đất tư, ruộng đất công và một số loại ruộng đất khác. Trong đó, ruộng đất tư chiếm đa số (76,93%). Ruộng đất do nhà nước trực tiếp hay gián tiếp quản lý đều được giao cho xã dân cày cấy và nộp thuế theo quy định. Quy mô sở hữu ruộng đất nhỏ lẻ. Nghiên cứu cung cấp luận chứng, có giá trị tham khảo trong việc hoạch định chính sách quản lý đất đai hiện nay của tỉnh Bắc Giang.

Từ khóa


Tình hình ruộng đất; Tổng Cổ Dũng; Tư liệu địa bạ; Nửa đầu thế kỷ XIX; Gia Long 4 (1805)

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] C. H. Nguyen, The historical origin of ethnic groups in the northern border region of Vietnam. National Culture Publishing House, Hanoi, 2000.

[2] P. T. Phan, “Kien My Village (Binh Dinh) in the first half of the 19th century through studying cadastral registers,” Economic Research Journal, vol. 337, pp. 63-74, June 2006.

[3] T. V. Tran, “Military policy in 1839 in Binh Dinh through geographical records,” Historical Research Journal, no. 3, pp. 68-71, 2006.

[4] H. T. Bui, N. H. Vo, and T. A. Le, “Agricultural economics in Ha Chau district, Ha Tien province in the first half of the 19th century through studying cadastral registers of Nguyen dynasty (1836),” TNU Journal of Sciences and Technology, vol. 205, no. 12, pp. 25-32, 2019.

[5] T. T. H. Le, “Phu Binh district, Thai Nguyen province through studying cadastral registers in the first half of the 19th century,” Master thesis, Thai Nguyen University of Education, 2008.

[6] H. Q. Truong, Vietnam's field-land system, vol. 1, Social Science Publishing House, Hanoi, 1982.

[7] T. S. Nguyen, “Situation field-land in Lam Thao districts, Phu Tho province through studying cadastral registers of Gia Long 4 (1805),” Education and Society Journal, no. 2, pp. 48-53, 2021.

[8] T. U. Dam, “Situation field-land in Chiem Hoa districts - Tuyen Quang province through studying cadastral registers of Gia Long 4 (1805),” Historical Research Journal, no. 401, pp. 30-39, 2009.

[9] T. U. Dam, “Ownership situation field-land in Quang Hoa - Cao Bang through studying cadastral registers of Gia Long 4 (1805),” Historical Research Journal, no. 6, pp. 55-60, 2001.

[10] T. U. Dam and X. T. Hoang, “Situation field-land in Dai Tu district, Thai Nguyen province through studying cadastral registers of Gia Long 4 (1805),” Historical Research Journal, no. 436, pp. 27-36, 2012.

[11] H. T. Bui, “Ownership situation public field-land in Ha Chau district, Ha Tien province through studying cadastral registers of Minh Mang dynasty 17 (1836),” TNU Journal of Sciences and Technology, vol. 175, no. 15, pp. 3-8, 2017.

[12] H. T. Bui and N. H.Vo, “Owning public land-field in Phong Phu district, An Giang province in the first half of the 19th century,” TNU Journal of Sciences and Technology, vol. 196, no. 3, pp. 71-78, 2019.

[13] D. T. Ngo, V. N. Nguyen, and V. C. Phan, Dong Khanh dia du chi. World Publishing House, 2003.

[14] T. N. Bui, “Ownership field-land and agricultural economy Chau On (Lang Son) in the first half of the 19th century,” Master thesis, Thai Nguyen University of Education, 2015.

[15] V. H. Nguyen, “Economy of Huu Lung districts, Lang Son province in the 19th century,” Master thesis, Thai Nguyen University of Education, 2018.

[16] P. T. Phan, “Military policy in 1839 in Binh Dinh through studying cadastral registers,” Doctoral thesis, University of Social Sciences and Humanities, Hanoi, 2003.

[17] H. P. Vu, Learn about Vietnam's field-land system in the first half of the 19th century. Social Science Publishing House, Hanoi, 1979.

[18] H. L. Phan, M. G. Vu, V. Q. Vu, and P. T. Phan, Dia ba Ha Dong. Social Science Publishing House, Hanoi, 1995.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7938

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved