MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VẬT THỂ CỦA NGƯỜI TÀY Ở MIỀN ĐÔNG LẠNG SƠN HIỆN NAY | Uyên | TNU Journal of Science and Technology

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VẬT THỂ CỦA NGƯỜI TÀY Ở MIỀN ĐÔNG LẠNG SƠN HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/05/23                Ngày hoàn thiện: 15/06/23                Ngày đăng: 15/06/23

Các tác giả

1. Đàm Thị Uyên, Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thảo Email to author, Trường THCS Chi Đông, Mê Linh, Hà Nội

Tóm tắt


Trải qua quá trình phát triển lâu dài, người Tày ở miền đông Lạng Sơn đã tạo dựng cho mình một nền văn hóa phong phú cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng hiện nay, nhiều giá trị văn hóa đang có sự biến đổi sâu sắc trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm làm rõ một số vấn đề về biến đổi văn hóa vật thể của người Tày ở miền đông Lạng Sơn, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân dẫn tới sự biến đổi đó. Với việc sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp logic kết hợp với phương pháp điền dã dân tộc học, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, sự biến đổi của văn hóa người Tày ở miền đông Lạng Sơn vừa có những giá trị, vừa có những phản giá trị, hủ tục lạc hậu tác động hai chiều đến bảo tồn, phát triển văn hóa. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan dẫn đến sự biến đổi này. Kết quả của nghiên cứu góp phần khẳng định rằng, đồng bộ văn hóa của người Tày là nội dung quan trọng trực tiếp của bảo tồn, phát triển văn hóa tộc người thiểu số nói riêng, nền văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung.

Từ khóa


Biến đổi; Nguyên nhân; Văn hóa vật thể; Người Tày; Miền đông Lạng Sơn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. D. Be, Ethnic minorities in socio-economic development in mountainous areas. National Culture Publishing House, Hanoi, 1996.

[2] T. U. Dam, “Healing beliefs of the Tay people,” Ethnic and Times Magazine, vol. 131-132, pp. 5-7, 2009.

[3] T. U. Dam, “Beliefs related to agriculture of the Tay people in Cao Bang,” Ethnology Magazine, no. 167, pp. 48-55, 2010.

[4] T. U. Dam, “Beliefs related to sex of the Tay people in Cao Bang,” Central Vietnamese Review of Social Sciences, no. 18, pp. 66-70, 2011.

[5] T. Y. Nguyen, “The change of sorcerers of the Tay and the Nung people in Vietnam,” Journal of Religious Studies, vol. 2, no. 128, pp. 92-107, 2014.

[6] T. Y. Nguyen, “Exchange the influence of the three religions into the forms of worship of the Tay-Nung people,” Folk culture Magazine, vol. 5, pp. 36-46, 2007.

[7] T. V. Lai, “The ceremony of granting identity to the Tay teacher Tao in Dak Lak,” Tay Nguyen Journal of Social Sciences, no. 3, pp. 36-47, 2022.

[8] D. H. Hua, “Lineages relations through funeral rites of the Tay in Tuyen Quang,” Science Journal of Tan Trao University, vol. 16, no. 16, pp. 24-30, June 2020.

[9] T. A. Ta, “Kinh-Ization factors in the lineage relationship of Tay ethnic in Quang Lang commune, Chi Lang district, Lang Son province,” Science Journal – Hanoi Capital University, vol. 48, pp. 5-14, 2021.

[10] T. H. Luong, “Interference cultural between tribes Tay’s, Nung’s, Kinh’s in Bac Kan province,” TNU Journal of Sciences and Technology, vol. 61, no. 12/2, pp. 41-45, 2009.

[11] T. T. B. Nguyen, “Review of research on changes of Tay ethnic group from 1980 to present,” Ethnology Magazine, no. 5, pp. 48-58, 2013.

[12] T. T. Nguyen, “Changes in the material culture of the Tay people in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province today,” Art and Culture Magazine, no. 430, pp. 33-36, April 2020.

[13] Lang Son Statistical Office, Lang Son Statistical Yearbook 2020, Statistical Publishing House, Hanoi, 2021.

[14] Congress, Decision No. 28/2001/QH10 dated June 29, 2001 on the Law on Cultural Heritage, 2001.

[15] Congress, Decision No. 65/2014/QH13 dated November 25, 2014 on Housing Law, 2014.

[16] Q. Hoang, K. B. Ma, H. P. Hoang, V. L. Cung, and T. Vuong, Traditional culture of Tay and Nung. National Culture Publishing House, Hanoi, 1993.

[17] D. T. Ha (Ed), Tay - Nung folk culture in Vietnam. Hanoi National University Publishing House, Hanoi, 2010.

[18] Institute of Linguistics, Vietnamese Dictionary. Dictionary Center, Da Nang Publishing House, 2003.

[19] T. Y. Nguyen, Tay Nung folk beliefs. Social Science Publishing House, Hanoi, 2009.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7968

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved