CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC QUYẾT ĐỊNH TRỒNG QUẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN | Lan | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC QUYẾT ĐỊNH TRỒNG QUẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/05/23                Ngày hoàn thiện: 15/06/23                Ngày đăng: 15/06/23

Các tác giả

1. Đinh Thị Ngọc Lan, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Đoàn Thị Thanh Hiền Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định trồng quế của hộ nông dân ở tỉnh Thái Nguyên. Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 210 hộ trồng quế tại tỉnh Thái Nguyên dựa trên bảng câu hỏi tập trung chủ yếu ở 2 huyện có diện tích trồng quế lớn nhất của tỉnh là huyện Định Hóa và Võ Nhai. Nghiên cứu sử dụng mô hình cân bằng cấu trúc tuyến tính (SEM) để phân tích. Đánh giá độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm định độ phù hợp của thang đo được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả của mô hình tuyến tính cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định trồng quế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Nguyên bao gồm lợi ích kinh tế, vốn, chính sách hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tuổi của chủ hộ, kinh nghiệm sản xuất và trình độ học vấn. Trong đó, lợi ích kinh tế có ảnh hưởng mạnh nhất đến quyết định trồng quế của hộ dân. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số khuyến nghị để phát triển sản xuất quế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thông qua các đề xuất cải thiện các nhân tố ảnh hưởng đã được đưa ra trong nghiên cứu.

Từ khóa


Quyết định của hộ nông dân; Tỉnh Thái Nguyên; SEM; Quế; Yếu tố ảnh hưởng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. H. Vu, "Assessment in growth and economic efficiency of the cinnamon plantation model in Yen Cu commune, Cho Moi district, Bac Kan province," Journal of Forestry Science and Technology, no. 3, pp. 11-16, 2015.

[2] H. N. Doan and V. X. Do, “Factors affecting the farming efficiency of watermelon growing households in Can Tho city,” Journal of Asian Business and Economic Studies, vol. 27, no. 3, pp. 98-116, 2016.

[3] T. T. Duong, “Employment creation potential for ethnic minorities through value chain development of cinnamon products in the northern mountainous region of Vietnam - a case study of Van Yen district, Yen Bai province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 172, no. 12/2, pp. 69-74, 2017.

[4] V. T. Pham and H. S. Nguyen, Cinnamon and planting techniques. Agriculture Publishing House, 2007.

[5] H. N. Doan and V. X. Do, “Factors affecting the farming efficiency of watermelon growing households in Can ho city,” Journal of Asian Business and Economic Studies, vol. 27, no. 3, pp. 98-116, 2016.

[6] E. A. Dindi, “The Managerial Factors nfluencing ugarcane Production y Farmers of Mayoni Division, Mumias Sugar Company in Kenya,” Masters thesis, Department of Business Administration, Kenyatta University, 2013.

[7] M. C. Ajayi, G. W. Sileshi, and M. Nieuwenhuis, “The role of knowledge, attitudes and perceptions in the uptake of agricultural and agroforestry innovations among smallholder farmers in subSaharan Africa,” International Journal of Agricultural Sustainability, vol. 13, no. 1, pp. 40-54, 2014.

[8] G. Edwards-Jones, Modelling farmer decision-making: concepts, progress and challenges. Cambridge University Press, 2007.

[9] N. T. Nguyen, M. P. Nguyen, and H. A. Hoang, “Factors affecting the decision to change crop structure of farmers in Ninh Son district, Ninh Thuan province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 18, pp. 132-141, 2021.

[10] P. Lamarque, P. Meyfroidt, B. Nettier, and S. Lavorel, “How Ecosystem Services Knowledge and Values Influence Farmers’ Decision-Making,” PLoS ONE, vol. 9, no. 9, 2014, Art. no. e107572.

[11] C. B. V. R. Barros, K. J. Mach, M. D. Mastrandrea, M. V. Aalst, W. N. Adger, D. J. Arent, and G. W. Yohe, “Technical summary,” in Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth, 2014.

[12] I. Banaszak, “Producer groups in Poland,” Empirical survey results, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, vol. 7, no. 6, pp. 5-10, 2006.

[13] A. E. Boardman, D. H. Greenberg, A. R. Vining, and D. L. Weimer, Cost-benefitanalysis: Concepts and practice (3rd ed.). Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2006.

[14] O. Masukure and S. Hensen, “Why Do Small-Scale Producers Choose to Produce under Contract? Lessons from Nontraditional Vegetable Exports from Zimbabwe,” World Development, vol. 33, no. 10, pp. 1721-1733, 2005.

[15] Asante and Afari-Sefa, “Determinants of small scale farmers’ decision to join farmer based organizations in Ghana,” African Journal of Agricultural Research, vol. 6, no. 10, pp. 2273-2279, 2011.

[16] S. Maderson, “Co-producing agricultural policy with beekeepers: Obstacles and opportunities,” Land Use Policy, vol. 128, May 2023, Art. no. 106603.

[17] D. Shefer, “The effect of agricultural price-support policies on interregional and rural-to-urban migration in Korea: 1976–1980,” Regional Science and Urban Economics, vol. 17, no. 3, pp. 333-344, August 1987.

[18] D. Tran and H. T. Vu, “Daisaku Goto Agricultural land consolidation, labor allocation and land productivity: A case study of plot exchange policy in Vietnam,” Economic Analysis and Policy, vol. 73, pp. 455-473, March 2022.

[19] Q. Yang and D. Zhang, “The influence of agricultural industrial policy on non-grain production of cultivated land: A case study of the “one village, one product” strategy implemented in Guanzhong Plain of China,” Land Use Policy, vol. 108, September 2021, Art. no. 105579.

[20] B. A. Aubert, A. Schroeder, and J. Grimaudo, “IT as enabler of sustainable farming: An empirical analysis of farmers' adoption decision of precision agriculture technology,” Decision Support Systems, vol. 54, no. 1, pp. 510-520, 2012.

[21] S. Gholamrezai and F. Sepahvand, “Farmers' participation in Water User Association in western Iran,” Journal of Water and Land Development, vol. 35, no. 1, pp. 49-56, 2017.

[22] I. Issa and U. Hamm, “Adoption of organic farming as an opportunity for Syrian farmers of fresh fruit and vegetables: An application of the theory of planned behaviour and structural equation modelling,” Sustainability (Switzerland), vol. 9, no. 11, 2017, Art. no. 2024.

[23] S. A. Mekonnen, G. Koop, T. J. G. M. Lam, and H. Hogeveen, “The intention of North-Western Ethiopian dairy farmers to control mastitis,” PLoS ONE, vol. 12, no.8, 2017, Art. no. e0182727.

[24] Olila, “Economic Evaluation of factors affecting farmers participation in development groups: a case of TransNzoia county, Kenya,” Journal of Agricultural Economics, Extension and Rural Development, vol. 2, no. 6, pp. 74-81, 2014.

[25] O. T. Thakadu, “Community mobilisation and CBNRM in Botswana,” in Proceedings of the National Conference on Community Based Natural Resources Management in Botswana, L. Cassidy, R. Jansen (Eds.), CBNRM Support Programme, Gaborone, 26–29 July, 1999.

[26] C. Sebatta, J. Mugisha, E. Katungi, A. Kashaaru, and H. Kyomugisha, “Smallholder Farmers’ Decision and Level of Participation in the Potato Market in Uganda,” Modern Economy, vol. 5, pp. 895-906, 2014, doi: 10.4236/me.2014.58082.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7973

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved