NGUỒN VỐN SINH KẾ VÀ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ DÂN TỘC SÁN CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN | Tâm | TNU Journal of Science and Technology

NGUỒN VỐN SINH KẾ VÀ TỔN THƯƠNG SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ DÂN TỘC SÁN CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/05/23                Ngày hoàn thiện: 17/07/23                Ngày đăng: 17/07/23

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Tâm Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Ngọc Vũ, Ủy ban nhân dân thị trấn Đu, huyện Phú Lương

Tóm tắt


Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích khung sinh kế bền vững và phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương nhằm đánh giá thực trạng nguồn vốn sinh kế và chỉ số tổn thương sinh kế của nông hộ dân tộc Sán Chay trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy nông hộ dân tộc Sán Chay trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có nguồn vốn sinh kế đa dạng, phong phú, đặc biệt là nguồn vốn xã hội. Tuy nhiên, chỉ số tổn thương sinh kế của nông hộ dân tộc Sán Chay ở mức khá cao (VI = 0,51). Trong 5 nguồn vốn sinh kế của nông hộ dân tộc Sán Chay thì nguồn vốn nhân lực và nguồn vốn tự nhiên có chỉ số tổn thương sinh kế cao nhất (VI = 0,63), các nguồn vốn sinh kế còn lại có VI thấp hơn. Từ kết quả trên, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện sinh kế của nông hộ dân tộc Sán Chay trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.


Từ khóa


Nguồn vốn sinh kế; Tổn thương sinh kế; Chỉ số tổn thương; Dân tộc Sán Chay; Huyện Phú Lương

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] People's Committee of Phu Luong district, Report on socio-economic development of Phu Luong district in 2021, 2022.

[2] V. T. Vo and C. D. Le, “Factors affecting farmerss living results in Cuu Long River Delta,” Can Tho University Journal of Science, vol. 38, pp. 120-129, 2015.

[3] A. D. Le and T. M. D. Pham, “Changing livelihoods of farmers in the suburbs of Nam Dinh city,” Vietnam Agricultural Science Journal, vol. 15, pp. 270-279, 2017.

[4] H. Q. Hoang, T. H. S. Le, and N. T. Tran, “Various livelihoods and income of farmers in the Acacia planting mountains area of Thua Thien Hue province,” Hue University Journal of Science, vol. 129, pp. 55-68, 2020.

[5] H. T. Vo and T. T. Nguyen, “Livelihood vulnerability of rural out-migrants in the Mekong Delta,” Can Tho University Journal of Science, vol. 32, pp. 117-124, 2014.

[6] T. S. Lam and H. T. Nguyen, “Factors affecting the livelihood of rice farmers in An Giang and Dong Thap,” Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology, vol. 5, pp. 82-88, 2020.

[7] T. T. Dong, H. L. Tran, T. T. Nguyen, and T. M. H. Hoang, “Characteristics of livelihood capital sources and factors affecting household income in Drang Phok village, Yok Don National Park,” Journal of Forestry Science and Technology, vol. 1, pp. 130-140, 2019.

[8] H. B. Pham, T. D. Vo, and Q. N. Cao, “Solutions to improve household livelihoods on forest stands in the coastal area of Ca Mau,” Can Tho University Journal of Science, vol. 16, pp. 265-275, 2010.

[9] T. T. Dong and T. D. Kieu, “Characteristics of resources affecting household livelihoods after migration and resettlement in Vay Nua commune, Da Bac district, Hoa Binh province,” Journal of Forestry Science and Technology, vol. 4, pp. 128-138, 2021.

[10] H. T. Vo and T. T. Nguyen, “Livelihood assets and solutions for improving households’ income in new rural areas of Hau Giang province,” Ho Chi Minh City Open University Journal of Science, vol. 16, pp. 20-35, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7990

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved