CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH MUA XE MÁY ĐIỆN CỦA GIỚI TRẺ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Huyền | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH MUA XE MÁY ĐIỆN CỦA GIỚI TRẺ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/06/23                Ngày hoàn thiện: 30/06/23                Ngày đăng: 30/06/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Huyền Email to author, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
2. Nguyễn Xuân Thịnh, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
3. Nguyễn Diệp Nhi, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
4. Nguyễn Thu Trang, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt


Thị trường xe điện đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam và nhu cầu về việc sử dụng xe điện càng được quan tâm hơn bao giờ hết. Dựa trên lý thuyết về hành vi có kế hoạch (TPB), nghiên cứu này bổ sung thêm yếu tố gắn với đặc điểm của xe và các chính sách khuyến khích của chính phủ và doanh nghiệp nhằm mục đích phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến quyết định mua xe máy điện của giới trẻ tại thành phố Hà Nội. Nghiên cứu áp dụng phương pháp phân tích PLS-SEM với dữ liệu thu được từ 197 người. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra tác động của ý định đến hành vi mua xe máy điện, đồng thời phát hiện ra 04 yếu tố có tác động lớn nhất đến quyết định mua xe máy điện lần lượt là yếu tố nhận thức kiểm soát hành vi, yếu tố kỹ thuật, chính sách phi tiền tệ và yếu tố về chuẩn mực chủ quan. Tuy nhiên, các yếu tố thái độ, nhận thức môi trường, giá cả và chính sách tiền tệ lại không có ảnh hưởng đến quyết định mua. Từ đó, nghiên cứu đưa ra một số hàm ý nhằm thúc đẩy sử dụng xe máy điện trong giới trẻ tại thành phố Hà Nội.

Từ khóa


Xe điện; Xe máy điện; Ý định hành vi; Quyết định mua; PLS-SEM

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


style='mso-element:field-begin'>

lang=PT-BR style='font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR'>

style='mso-spacerun:yes'> ADDIN EN.REFLIST

field-separator'>[1] IEA, Global EV Outlook 2023. IEA, Paris, 2023.

[2] Y. Ma, R.-Y. Ke, R. Han, and B.-J. Tang, "The analysis of the battery electric vehicle’s potentiality of environmental effect: A case study of Beijing from 2016 to 2020," Journal of cleaner production, vol. 145, pp. 395-406, 2017.

[3] S. Rangaraju, L. De Vroey, M. Messagie, J. Mertens, and J. Van Mierlo, "Impacts of electricity mix, charging profile, and driving behavior on the emissions performance of battery electric vehicles: A Belgian case study," Applied Energy, vol. 148, pp. 496-505, 2015.

[4] H. A. Bonges III and A. C. Lusk, "Addressing electric vehicle (EV) sales and range anxiety through parking layout, policy and regulation," Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 83, pp. 63-73, 2016.

[5] E. Hopkins, D. Potoglou, S. Orford, and L. Cipcigan, "Can the equitable roll out of electric vehicle charging infrastructure be achieved?" Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 182, 2023, Art. no. 113398.

[6] D. Jaiswal, R. Kant, P. K. Singh, and R. Yadav, "Investigating the role of electric vehicle knowledge in consumer adoption: evidence from an emerging market," Benchmarking: An International Journal, vol. 29, no. 3, pp. 1027-1045, 2022.

[7] X. Huang and J. Ge, "Electric vehicle development in Beijing: An analysis of consumer purchase intention," Journal of cleaner production, vol. 216, pp. 361-372, 2019.

[8] K. M. R. Taufique and S. Vaithianathan, "A fresh look at understanding Green consumer behavior among young urban Indian consumers through the lens of Theory of Planned Behavior," Journal of cleaner production, vol. 183, pp. 46-55, 2018.

[9] T. T. Linh, "Factors effecting to buyer's decission on electric bicycles," TNU Journal of Science and Technology, vol. 186, no. 10, pp. 159-164, 2018.

[10] I. Ajzen, "The theory of planned behavior," Organizational behavior human decision processes, vol. 50, no. 2, pp. 179-211, 1991.

[11] R. Yadav and G. S. Pathak, "Young consumers' intention towards buying green products in a developing nation: Extending the theory of planned behavior," Journal of Cleaner Production, vol. 135, pp. 732-739, 2016.

[12] L. Li, Z. Wang, and Q. Wang, "Do policy mix characteristics matter for electric vehicle adoption? A survey-based exploration," Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 87, 2020, Art. no. 102488.

[13] K. Degirmenci and M. H. Breitner, "Consumer purchase intentions for electric vehicles: Is green more important than price and range?" Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 51, pp. 250-260, 2017.

[14] B. Lin and W. Wu, "Why people want to buy electric vehicle: An empirical study in first-tier cities of China," Energy Policy, vol. 112, pp. 233-241, 2018.

[15] Z.-Y. She, Q. Sun, J.-J. Ma, and B.-C. Xie, "What are the barriers to widespread adoption of battery electric vehicles? A survey of public perception in Tianjin, China," Transport Policy, vol. 56, pp. 29-40, 2017.

[16] T. Thananusak, S. Rakthin, T. Tavewatanaphan, and P. Punnakitikashem, "Factors affecting the intention to buy electric vehicles: Empirical evidence from Thailand," International Journal of Electric Hybrid Vehicles, vol. 9, no. 4, pp. 361-381, 2017.

[17] Z. Wang, C. Wang, and Y. Hao, "Influencing factors of private purchasing intentions of new energy vehicles in China," Journal of renewable and sustainable energy, vol. 5, no. 6, 2013, Art. no. 063133.

[18] E. Higueras-Castillo, S. Molinillo, J. A. Coca-Stefaniak, and F. Liebana-Cabanillas, "Potential early adopters of hybrid and electric vehicles in Spain—Towards a customer profile," Sustainability, vol. 12, no. 11, p. 4345, 2020.

[19] J. D. Oliver, D. E. Rosen, and Practice, "Applying the environmental propensity framework: A segmented approach to hybrid electric vehicle marketing strategies," Journal of Marketing Theory Practice, vol. 18, no. 4, pp. 377-393, 2010.

[20] G. Cecere, N. Corrocher, and M. Guerzoni, "Price or performance? A probabilistic choice analysis of the intention to buy electric vehicles in European countries," Energy policy, vol. 118, pp. 19-32, 2018.

[21] C. Sugihara and S. Hardman, "Electrifying California fleets: Investigating light-duty vehicle purchase decisions," Ransportation Research Interdisciplinary Perspectives, vol. 13, 2022, Art. no. 100532.

[22] A. Hackbarth and R. Madlener, "Consumer preferences for alternative fuel vehicles: A discrete choice analysis," Transportation Research Part D: Transport and Environment, vol. 25, pp. 5-17, 2013.

[23] Y.-N. Sang and H. A. Bekhet, "Modelling electric vehicle usage intentions: an empirical study in Malaysia," Journal of Cleaner Production, vol. 92, pp. 75-83, 2015.

[24] P. Bhalla, I. S. Ali, and A. Nazneen, "A study of consumer perception and purchase intention of electric vehicles," European Journal of Scientific Research, vol. 149, no. 4, pp. 362-368, 2018.

[25] S. Hardman, A. Chandan, G. Tal, and T. Turrentine, "The effectiveness of financial purchase incentives for battery electric vehicles–A review of the evidence," Renewable Sustainable Energy Reviews, vol. 80, pp. 1100-1111, 2017.

[26] P. Kotler, K. L. Keller, A. Koshy, and M. Jha, Marketing management: a South Asian perspectives. Pearson, 2013.

[27] I. Moons and P. De Pelsmacker, "Emotions as determinants of electric car usage intention," Journal of marketing management, vol. 28, no. 3-4, pp. 195-237, 2012.

[28] T. T. Trinh and T. T. H. Pham, "Attitude to and usage intention of high school students toward electric two-wheeled vehicles in Hanoi City," VNU Journal Economics and Business, vol. 35, no. 2, pp. 47-62, 2019.

[29] M. Bockarjova and L. Steg, "Can Protection Motivation Theory predict pro-environmental behavior? Explaining the adoption of electric vehicles in the Netherlands," Global environmental change, vol. 28, pp. 276-288, 2014.

[30] M. E. Kahn, "Do greens drive Hummers or hybrids? Environmental ideology as a determinant of consumer choice," Journal of Environmental Economics and Management, vol. 54, no. 2, pp. 129-145, 2007.

[31] M. J. Kotchen and M. R. Moore, "Conservation: From voluntary restraint to a voluntary price premium," Environmental Resource Economics, vol. 40, pp. 195-215, 2008.

[32] S. Wang, J. Li, and D. Zhao, "The impact of policy measures on consumer intention to adopt electric vehicles: Evidence from China," Transportation Research Part A: Policy Practice, vol. 105, pp. 14-26, 2017.

[33] U. Shakeel, "Electric vehicle development in Pakistan: Predicting consumer purchase intention," Cleaner and Responsible Consumption, vol. 5, 2022, Art. no. 100065.

[34] M. Fishbein and I. Ajzen, Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction to theory and research. Addison-Wesley, 1977.

[35] J. Cohen, "A power primer," Psychological Bulletin, vol. 112, p. 155, 1992.

[36] J. Henseler, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, "A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling," Journal of the academy of marketing science, vol. 43, pp. 115-135, 2015.

[37] J. F. Hair Jr, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, and M. Sarstedt, A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications, 2016.

lang=PT-BR style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif";

mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:

PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>

style='mso-element:field-end'>

"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:

minor-latin;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:

AR-SA'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8072

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved