NHẬN THỨC VỀ RỦI RO KHI THAM GIA MUA SẮM TRỰC TUYẾN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN | Kỳ | TNU Journal of Science and Technology

NHẬN THỨC VỀ RỦI RO KHI THAM GIA MUA SẮM TRỰC TUYẾN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT, TỈNH BÌNH THUẬN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/06/23                Ngày hoàn thiện: 17/07/23                Ngày đăng: 17/07/23

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ Email to author, Trường Đại học Phan Thiết
2. Lê Anh Linh, Trường Đại học Phan Thiết
3. Võ Khắc Trường Thi, Trường Đại học Phan Thiết
4. Võ Khắc Trường Thanh, Trường Đại học Phan Thiết

Tóm tắt


Nghiên cứu về hành vi mua sắm trực tuyến được xem là chủ đề hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu. Dựa trên những hệ thống lý thuyết và nghiên cứu trước, bài viết này đề xuất một mô hình nghiên cứu nhằm mục tiêu khám phá, xác định và đo lường các thành phần thuộc nhận thức rủi ro tác động đến ý định mua hàng trực tuyến tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 389 khách hàng mà hầu hết là sinh viên đã mua hàng trực tuyến ít nhất năm lần từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Bài viết kết hợp các kỹ thuật phân tích định lượng bao gồm kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, và hồi quy tuyến tính nhằm khẳng định lại các thành phần cũng như giá trị và độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy bốn thành phần của nhận thức rủi ro có tác động ngược chiều đến ý định mua hàng trực tuyến tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bao gồm: (1) rủi ro thời gian, (2) rủi ro tài chính, (3) rủi ro quyền riêng tư và (4) rủi ro vận chuyển. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị cho người tiêu dùng khi tham gia vào mua hàng trực tuyến.

Từ khóa


Rủi ro thời gian; Rủi ro tài chính; Rủi ro quyền riêng tư; Rủi ro vận chuyển; Ý định mua sắm trực tuyến

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] V. B. Vo, T. T. H. Dao, and G. D. Nguyen, “Online shopping: the impact of self-efficacy and the moderating role of online trust,” Vietnam Trade and Industry Review, no. 3, pp. 327-332, 2023.

[2] J. Kim and S. Forsythe, "Factors affecting adoption of product virtualization technology for online consumer electronics shopping," International Journal of Retail Distribution Management, vol. 38, pp. 190-204, 2010.

[3] R. Bajaj and P. Kumar, "Exploring the influence of demographic factors on perceived performance risk among youth towards online shopping in Punjab," International Journal of Business Global, vol. 23, pp. 47-68, 2019.

[4] R. Chakraborty, J. Lee, S. Bagchi-Sen, S. Upadhyaya, and H. R. Rao, "Online shopping intention in the context of data breach in online retail stores: An examination of older and younger adults," Decision Support System, vol. 83, pp. 47-56, 2016.

[5] M. Hubert, M. Blut, C. Brock, C. Backhaus, and T. Eberhardt, "Acceptance of Smartphone-Based Mobile Shopping: Mobile Benefits, Customer Characteristics, Perceived Risks, and the Impact of Application Context," Psychology Marketing, vol. 34, pp. 175-194, 2017.

[6] C. Bezes, "Comparing online and in-store risks in multichannel shopping," International Journal of Retail Distribution Management, vol. 44, pp. 284-300, 2016.

[7] A. Mathur, G. P. Moschis, and E. Lee, "Life events and brand preference changes," Journal of Consumer Behavior, vol. 3, pp. 129-141, 2003.

[8] L. Baruh, E. Secinti, and Z. Cemalcilar, "Online Privacy Concerns and Privacy Management: A Meta-Analytical Review," Jourrnal of Communication, vol. 67, pp. 26-53, 2017.

[9] A. M. Hassan, M. B. Kunz, A. W. Pearson, and F. A. Mohamed, "Conceptualization and measurement of perceived risk in online shopping," Marketing Management Journal, vol. 16, pp. 138-147, 2006.

[10] M. I. Al-Rawad, A. Al Khattab, Z. I. Al-Shqairat, T. A. Krishan, and M. H. Jarrar, "An Exploratory Investigation of Consumers’ Perceptions of the Risks of Online Shopping in Jordan," International Journal of Marketing Study, vol. 7, pp. 157-169, 2015.

[11] J. Hair, W. Black, and Babin et al., Multivariate data analysis, vol. 6. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2006.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8163

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved