TIẾP CẬN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI | Trọng | TNU Journal of Science and Technology

TIẾP CẬN KINH TẾ TUẦN HOÀN TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/06/23                Ngày hoàn thiện: 31/07/23                Ngày đăng: 31/07/23

Các tác giả

1. Phạm Đức Trọng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Nguyễn Đức Cảnh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Phạm Công Đạt, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
4. Hoàng Hồng Hạnh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
5. Nguyễn Thị Minh Hằng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
6. Võ Hữu Công Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu áp dụng tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lào Cai. Điều tra thực địa được thực hiện nhằm phỏng vấn cán bộ quản lý, các hộ gia đình kết hợp lấy mẫu chất thải rắn sinh hoạt để phân tích thành phần hữu cơ và vô cơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại phường Cốc Lếu và phường Bắc Cường dao động lần lượt từ 1,2 ± 0,031 (kg/người/ngày) đến 2,53 ± 0,865 (kg/người/ngày) và từ 1,28 ± 0,23 (kg/người/ngày) đến 2,52 ± 1,12 (kg/người/ngày). Tỷ lệ hộ gia đình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hai phường lần lượt là 60,18% và 27,71%. Tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt có tiềm năng cho các mục đích khác theo đó là 89% (Cốc Lếu) và 87% (Bắc Cường) (bao gồm chất hữu cơ dễ phân hủy và rác có khả năng tái chế). Với tỉ lệ cacbon hữu cơ cao vào khoảng từ 26,38% đến 32,57%, có thể áp dụng biện pháp ủ phân compost để giúp tiết kiệm nhân công cũng như giảm lượng rác thải chôn lấp và đem lại lợi nhuận về kinh tế. Việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn từ quy mô hộ gia đình đến cấp độ thành phố góp phần giảm thiểu lượng rác thải của thành phố và đem lại lợi ích về mặt kinh tế của người dân.


Từ khóa


Carbon hữu cơ; Chất hữu cơ dễ phân hủy; Chất thải rắn sinh hoạt; Bãi chôn lấp; Kinh tế tuần hoàn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


lang=PT-BR style='font-size:10.0pt;mso-ansi-language:PT-BR'>

style='mso-element:field-begin'>

style='mso-spacerun:yes'> ADDIN EN.REFLIST

field-separator'>[1] T. D. Khong, T. D. X. Huynh, and V. K. Huynh, "Factors affecting community’s participation decision to source-separation of municipal solid waste management in Mekong Delta," Can Tho University Journal of Science, vol. 57, pp. 60-70, 2021.

[2] T. D. X. Huynh, T. D. Khong, and V. K. Huynh, "Urban residents willingness to pay for domestic solid waste management service in Mekong Delta: Parametric and Non-parametric approaches," Can Tho University Journal of Science, vol. 57, pp. 25-31, 2021.

[3] T. P. Tran, B. N. Nguyen, V. H. Ho, S. H. Phan, and V. C. Huynh, "Application GIS in site selection for daily-life solid waste burial areas support for land use planning in Bo Trach District, Quang Binh Province," in Proceedings of the national GIS application conference, Ho Chi Minh City University of Technology, 2020, pp.?.

[4] A. Mohammed and E. Elias, "Domestic solid waste management and its environmental impacts in Addis Ababa city," Journal of Environment and Waste Management, vol. 4, pp. 194-203, 2017.

[5] F. Jabeen, M. Adrees, M. Ibrahim, A. Mahmood, S. Khalid, H. F. K. Sipra et al., "Trash to Energy: A Measure for the Energy Potential of Combustible content of Domestic solid waste generated from an industrialized city of Pakistan," Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, vol. 137, 2022, Art. no. 104223.

[6] T. O. Nguyen, T. A. T. Cao, and T. N. A. Nguyen, "GIS application make the thematic map of domestic waste in Hoang Mai District, Ha Noi City," Journal of Forestry Science and Technology, vol. 3, pp. 76-84, 2017.

[7] Lao Cai Provincial People's Committee, Report on environmental protection in Lao Cai province in 2021, 2022.

[8] Department of Natural Resources and Environment - Lao Cai Province, "Evaluate the current situation of waste collection and treatment in Lao Cai province and propose mechanisms and policies," in Seminar on domestic waste in Lao Cai province, Lao Cai City, 2020.

[9] C. To, "Collection of domestic solid waste in Lao Cai," June 11, 2023. [Online]. Available: https://moitruong.net.vn/ty-le-thu-gom-xu-ly-chat-thai-ran-sinh-hoat-do-thi-o-lao-cai-dat-95-60854.html. [Accessed June 20, 2023].

[10] Congress, "Environmental Protection Law. Law No: 72/2020/QH14," M. o. N. R. a. Environment, Ed., ed: Judicial Publishing, 2020.

[11] K. H. Vu, D. C. Doan, and V. K. Vu, "Application of QGIS in Lao Cai City to build solid waste management database forward the circular economy," Transport and Communications Science Journal, vol. 74, pp. 199-215, 2023.

[12] Yamane, Research Methodology/Sample Size. Florida: University Of Florida, 1973.

[13] Z. e. a. Wen, "Design, implementation, and evaluation of an Internet of Things (IoT) network system for restaurant food waste management," Waste Management, vol. 73, pp. 26-38, 2018.

[14] D. e. a. Misra, "An IoT-based waste management system monitored by cloud," Journal of Material Cycles and Waste Management, vol. 20, pp. 1574-1582, 2018.

font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:Calibri;

mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:

EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8166

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved