PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC QUA GIẢNG DẠY MÔN HỌC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ | Khiêm | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC QUA GIẢNG DẠY MÔN HỌC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/07/23                Ngày hoàn thiện: 12/09/23                Ngày đăng: 12/09/23

Các tác giả

Nguyễn Đức Khiêm Email to author, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Tóm tắt


Rèn luyện, bồi dưỡng và phát triển tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là tất yếu trong xu thế hiện nay. Tuy vậy, việc nghiên cứu, giảng dạy về tư duy phản biện như một môn học độc lập trong chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung, trường cao đẳng Vĩnh Phúc nói riêng chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, tích hợp đào tạo và phát triển tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên thông qua môn học Giáo dục chính trị là việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo ở nước ta. Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về tư duy phản biện, vai trò và sự cần thiết phải phát triển tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên thông qua giảng dạy môn Giáo dục chính trị. Đồng thời, chúng tôi đề xuất một số biện pháp, như: tích cực hóa các phương pháp dạy học hiện đại; phát triển tư duy phản biện thông qua việc hướng dẫn học sinh, sinh viên cách đặt câu hỏi có vấn đề; tăng cường năng lực ngôn ngữ cho học sinh, sinh viên thông qua việc giải thích thuật ngữ trong quá trình giảng dạy nhằm góp phần phát triển tư duy phản biện cho học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc qua môn học này.


Từ khóa


Giáo dục chính trị; Tư duy phản biện; Giáo dục nghề nghiệp; Cao đẳng Vĩnh Phúc; Học sinh, sinh viên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Central Executive Committee, Resolution No. 29-NQ-TW, dated November 4, 2013 on fundamental and comprehensive renovation of education and training, meeting the requirements of industrialization and modernization in terms of conditions. Socialist-oriented market economy and international integration, Hanoi, 2013.

[2] World Economic Forum, New Vision for Education Unlocking the Potential of Technology, 2015.

[3] L. T. Bui, “Teaching and training critical thinking skills for students,” Journal of Development & Integration, vol. 7, No. 17, pp. 76-81, November-December 2012.

[4] T. H. Nguyen, “Discussing critical thinking in higher education,” Dong Nai University Journal of Science, No. 05, pp. 23-30, 2017.

[5] T. K. Do, “On the role of critical thinking and requirements for teaching in Vietnam,” Journal of Development and Integration, vol. 5, no. 15, pp. 80-83, 2012.

[6] T. T. Le, “The current situation and proposed measures to improve the critical thinking skills of students of Dong Nai University according to Buddhist education,” Dong Nai University Journal of Science, No. 06, pp. 29-37, 2017.

[7] T. H. Nguyen, “Develop the critical skill for students,” Journal of Education Management Science, vol. 28, No. 04, pp. 93-97, December 2020.

[8] T. S. Le and D. L. Doan, Critical thinking skills. Hue University Publishing House, 2018.

[9] H. Y. Le, Teaching and learning how to think. Hanoi National University of Education Publishing House, 2008.

[10] T. T. H. Le, “Improving critical thinking capacity for leaders and managers in our country,” Communist Journal - Grassroots theme, no. 124, pp. 31-35, April 2017.

[11] N. Q. Bui, “Discussing Critical Thinking,” Philosophical Review, vol. 1, no. 36, pp. 77-84, January 2021.

[12] M. Karl and E. Friedrich, Manifesto of the Communist Party (reprint). National Political Publishing House - Truth, 2004.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8256

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved