CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP NGỮ ÂM TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | Vũ | TNU Journal of Science and Technology

CHIẾN LƯỢC HỌC TẬP NGỮ ÂM TIẾNG TRUNG QUỐC CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/07/23                Ngày hoàn thiện: 04/08/23                Ngày đăng: 04/08/23

Các tác giả

Lưu Hớn Vũ Email to author, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Bài viết khảo sát chiến lược học tập ngữ âm tiếng Trung Quốc của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, thu thập dữ liệu thông qua điều tra bảng hỏi, với đối tượng khảo sát là 215 sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Kết quả cho thấy, sinh viên có tần suất sử dụng chiến lược học tập ngữ âm ở mức tương đối cao, thường sử dụng nhất là nhóm chiến lược siêu nhận thức, kế đến là nhóm chiến lược nhận thức, ít sử dụng nhất là nhóm chiến lược xã hội - tình cảm. Trên phương diện giới tính, sinh viên nam và sinh viên nữ có sự khác biệt trong việc sử dụng các chiến lược tập trung chú ý của nhóm chiến lược siêu nhận thức, các chiến lược ghi nhớ của nhóm chiến lược nhận thức. Trên phương diện vùng miền, không có sự khác biệt giữa sinh viên miền Trung và sinh viên miền Nam. Trong mối quan hệ với năng lực ngữ âm, tồn tại mối tương quan thuận ở hầu hết các chiến lược học tập, ngoại trừ các chiến lược tiếng mẹ đẻ của nhóm chiến lược nhận thức. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số kiến nghị trong giảng dạy ngữ âm tiếng Trung Quốc cho sinh viên Việt Nam.

Từ khóa


Chiến lược học tập; Ngữ âm; Tiếng Trung Quốc; Sinh viên Việt Nam; Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. Gimson, An introduction to the pronunciation of English (3rd ed.). London: Edward Arnold Publishers, 1980.

[2] S. S. Peterson, “Pronunciation Learning Strategies: A First Look,” PhD. Thesis, Ohio State University, 1997.

[3] F. Liu, “A study on Chinese pronunciation learning strategies of elementary - level international students,” Master’s Thesis, Beijing Language and Culture University, 2008.

[4] Y. X. Sun, “A study on Chinese pronunciation learning strategies of primary level students,” Master’s Thesis, Shanghai International Studies University, 2020.

[5] Z. C. Li and L. P. Yan, “Chinese phonetic learning strategies for Central Asian students,” Journal of Yibin University, vol. 11, no. 2, pp. 97-99, 2011.

[6] K. Moon, “The influence of Korean students’ phonetic learning strategies on the accuracy of Chinese tones,” Master’s Thesis, Nanjing University, 2012.

[7] T. Cao, “Chinese pronuciation strategies of American students - Study on American students participating in the IES Beijing program,” Master’s Thesis, Beijing Foreign Studies University, 2015.

[8] H. Yi, “An investigation into Chinese learners in Cameroon: Their pronunciation and learning strategy of Chinese pronunciation,” Master’s Thesis, Zhejiang Normal University, 2016.

[9] M. Zhang, “A study on the influence of Russian students’ Chinese phonetic learning strategies on phonetic acquisition,” Master’s Thesis, Liaoning University, 2019.

[10] Q. L. Dong, “Which strategy do the British students take in learning Chinese pronunciation?,” Master’s Thesis, Nanjing University, 2012.

[11] Y. N. Zhao, “Research on the training of Chinese phonetic learning strategies for Thai middle school students at the primary stage,” Master’s Thesis, Shaanxi Normal University, 2014.

[12] Y. B. Ge, “Investigation and research on phonetic learning strategies of elementary Chinese learners in Thailand - take Boonyawittakarn School in Thailand as an example,” Master’s Thesis, Shenyang University, 2022.

[13] X. W. Deng, “A study on Chinese pronunciation learning strategies of primary level Chilean students,” Master’s Thesis, Nanjing University, 2014.

[14] W. Julita, “A study on the Chinese pronunciation learning strategies of Indonesian students,” Master’s Thesis, Nanjing University, 2014.

[15] Z. Y. Jia, “A study on Chinese pronunciation learning strategies of Hungarian primary level students,” Master’s Thesis, Beijing Foreign Studies University, 2017.

[16] X. Zhou, “Study on Chinese speech learning strategies for Peruvian students — take the University of Ricardo Palma as an example,” Master’s Thesis, Zhejiang University of Science and Technology, 2021.

[17] H. V. Luu, “An analysis on the confusion of Vietnamese students’ Chinese verbs “bang”, “bangmang”, “bangzhu”,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 9, pp. 109-115, 2022.

[18] H. V. Luu, “A study on the use of directional prepositions in Chinese by Vietnamese students,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 12, pp. 162-169, 2022.

[19] H. V. Luu, “Vietnamese students’ learning needs of Chinese as a second foreign language: A case of English majors of Ho Chi Minh University of Banking,” VNU Journal of Foreign Studies, vol. 38, no. 2, pp. 140-150, 2022.

[20] H. V. Luu, “A study on the learning attribution of Chinese language majors in a university in Ho Chi Minh City, Vietnam,” Conhecimento & Diversidade, vol. 14, no. 34, pp. 365-376, 2022.

[21] H. V. Luu, “A study on self-efficacy of students majoring in the Chinese language at a university in Ho Chi Minh City, Vietnam,” International Journal of Advanced and Applied Sciences, vol. 10, no. 2, pp. 50-56, 2023.

[22] H. V. Luu, “Chinese listening learning strategies of Vietnamese students,” Journal of Social Sciences (Ho Chi Minh City), vol. 252, no. 8, pp. 59-68, 2019.

[23] H. V. Luu, “Chinese reading learning strategies of Vietnamese students,” VNU Journal of Science: Education Research, vol. 39, no. 2, pp. 82-92, 2023.

[24] C. E. Weinstein and R. E. Mayer, “The teaching of learning strategies,” Innovation Abstracts, vol. 5, no. 32, pp. 2-4, 1983.

[25] H. H. Stern, Fundamental Concepts of Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 1983.

[26] J. M. O’Malley and A. U. Chamot, Learning strategies in second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[27] R. Oxford, Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. New York: Newbury House Publishers, 1990.

[28] R. Ellis, The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1994.

[29] A. D. Cohen, Strategies in Learning and Using a Second Language. London: Longman, 1998.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8265

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved