ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (2011 - 2021) - CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾT QUẢ | Công | TNU Journal of Science and Technology

ĐẢNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ (2011 - 2021) - CHỦ TRƯƠNG VÀ KẾT QUẢ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/07/23                Ngày hoàn thiện: 19/09/23                Ngày đăng: 19/09/23

Các tác giả

Lê Văn Công Email to author, Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

Tóm tắt


Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế có vị trí, vai trò quan trọng; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể là chủ trương lớn và nhất quán của Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn 2011 - 2021, kinh tế tập thể tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố và phát triển. Bằng phương pháp lịch sử và phương pháp logic, kết hợp với phương pháp tổng hợp, thống kê, so sánh, bài viết đã hệ thống hoá, làm nổi bật chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tập thể từ năm 2011 đến năm 2021. Kết quả nghiên cứu đã làm rõ những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế tập thể; đồng thời, đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trong thời gian tới.


Từ khóa


Kinh tế tập thể; Hợp tác xã; Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ trương; Kết quả

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] B. Le, “The real situation and solutions to development of co-operative in Vietnam,” Economic Science Journal, vol. 4, no. 08, pp. 1-9, 2014.

[2] D. T. Dang, “Development of cooperatives in contemporary Vietnam,” Journal of Theoretical Education, no. 291, pp. 68-74, 2019.

[3] N. B. Dao, “Evaluating the implementation of the Law on Cooperatives 2012 and the development of the collective economy in Vietnam,” Journal of Scientific Information of Politics, vol. 4, no. 21, pp. 71-76, 2020.

[4] N. T. Nguyen, T. L. Bui, “Theory and practical issues raised over 20 years of implementing the Vietnamese Communist Party’s 5th Central Resolution, 9th Session on the collective economy,” Journal of Economics and Management, no. 43, pp. 3-8, 2022.

[5] T. T. Tran, “Renovation of agricultural co-operative model (1955 - 2021),” Journal of Party History, no. 1, pp. 21-27, 2022.

[6] T. T. Hoang, “The Ho Chi Minh’s thought about co-operatives and application of Communist Party of Vietnam in 35 years of renovation (1986 - 2021),” Journal of Party History, no. 1, pp. 53-57, 2023.

[7] Communist Party of Vietnam, Document of the 11th National Congress of Communist Party of Vietnam. National Political Publishing House, Hanoi, 2011.

[8] Communist Party of Vietnam, Resolutions of the Party Central Committee 2011 – 2015. National Political Publishing House, Hanoi, 2016.

[9] The Steering Committee for Innovation and Development of the Collective Economy and Cooperatives, Documentation of the National Conference to Summarize 20 Years of Implementing the 5th Central Resolution of the 9th Tenure on Continuing Innovation, Development, and Enhancing the Efficiency of the Collective Economy, Hanoi, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8302

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved