GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 1895 - 1930 TỪ HỆ THỐNG TƯ LIỆU VỀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 1895 - 1930 TỪ HỆ THỐNG TƯ LIỆU VỀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC TRƯỚC KHI ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/07/23                Ngày hoàn thiện: 31/07/23                Ngày đăng: 31/07/23

Các tác giả

1. Hà Thị Thu Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Ngọ Văn Tuấn, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bắc Giang là một tỉnh trung du thuộc vùng Đông Bắc Bộ Việt Nam, có lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển lâu đời, có truyền thống văn hoá giàu bản sắc, có tiềm năng và nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng. Là vùng “phên dậu” của Tổ quốc, Bắc Giang có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, là cửa ngõ thông thương với nhiều vùng trong cả nước. Từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, dưới những tác động trong công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, Bắc Giang có nhiều chuyển biến về kinh tế, văn hóa, xã hội. Và đặc biệt, nơi đây cũng là cái nôi của phong trào yêu nước đấu tranh chống thực dân Pháp. Bằng phương pháp lịch sử và phương pháp logic, nghiên cứu lịch sử Bắc Giang trong giai đoạn này, tác giả góp thêm tư liệu về giai đoạn đấu tranh bất khuất, anh dũng của nhân dân Bắc Giang trong những năm đầu của thế kỉ XX. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng mảnh đất Bắc Giang từ 1895 - 1930 đã diễn ra phong trào yêu nước, cách mạng vô cùng sôi nổi và rộng khắp.

Từ khóa


Bắc Giang; Phong trào yêu nước; Phong trào cách mạng; Thực dân Pháp; Khuynh hướng vô sản

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Frey, "Pirates et rebelles au Tonkin it solda au Yen The (The bandits and rebels in Tonkin - Our soldiers in Yen The),” Translation saved in Bac Giang Provincial Library, 1892.

[2] N. Trinh, “Yen The uprising, a shining example in the movement for national liberation in the late 19th century and early 20th century,” Historical Research, University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Ho Chi Minh City, no. 217, pp. 49-56, 1984.

[3] H. T. Pham, “Activities and historical role of the Vietnam Nationalist Party in the Vietnamese national liberation movement from the Yen Bai uprising to before World War II,” VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, vol. 1, no. 3, p. 20, september 2004.

[4] T. H. Dao, “Research and compilation of Party history in the Party Committee of Bac Giang province,” Journal of Party History, no. 8, pp. 86-89, 2010.

[5] T. A. D. Hoang, “French political movements in Vietnam from the end of the 18th century to the beginning of the 19th century - Vietnam's reciprocity and historical consequences,” Journal of Science and Technology of Hue University of Science, vol. 6, no. 2, pp. 81-91, 2016.

[6] T. H. L. Do, “Discussing more about Hoang Dinh Kinh's uprising (Cai Kinh) and its relationship with contemporary uprisings,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 140, no. 10, p. 185, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8316

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved