THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ GIÁO DỤC STEM CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG QUA KHÓA HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC BẰNG MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP | Hòa | TNU Journal of Science and Technology

THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ GIÁO DỤC STEM CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG QUA KHÓA HỌC ĐƯỢC TỔ CHỨC BẰNG MÔ HÌNH DẠY HỌC KẾT HỢP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/07/23                Ngày hoàn thiện: 12/09/23                Ngày đăng: 12/09/23

Các tác giả

Quản Minh Hòa Email to author, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Giáo dục STEM, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Nhận thức về giáo dục STEM của sinh viên ngành sư phạm đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai giáo dục STEM ở nhà trường trong tương lai. Thêm vào đó, Khoa học tự nhiên với bản chất là môn tích hợp thể hiện được nhiều ưu thế trong việc thực hiện giáo dục STEM. Do đó, việc thay đổi nhận thức về giáo dục STEM của sinh viên ngành sư phạm Khoa học tự nhiên là điều cần thiết, nhằm đào tạo ra đội ngũ giảng dạy bắt kịp được xu thế chung của thời đại. Dựa trên cơ sở lí luận của mô hình B-learning và nhận thức về giáo dục STEM, bài báo tiến hành thiết kế một khóa học nhằm thay đổi nhận thức về giáo dục STEM của sinh viên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên. Công cụ đánh giá nhận thức về giáo dục STEM của sinh viên gồm ba khía cạnh: nội hàm về giáo dục STEM, năng lực STEM và khó khăn khi triển khai giáo dục STEM. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy, sau khóa học, sinh viên đều đã thay đổi nhận thức về cả 3 khía cạnh này. Đồng thời, sinh viên cũng có những phản hồi tích cực về chất lượng khóa học và trình bày được những năng lực mà bản thân cần chuẩn bị để trở thành người giáo viên trong tương lai trong bối cảnh giáo dục có nhiều sự thay đổi như hiện nay.

Từ khóa


Giáo dục STEM; Sinh viên sư phạm; Khoa học tự nhiên; Mô hình dạy học kết hợp; Thành phố Hồ Chí Minh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Vietnam Ministry of Education and Training, The General Education Curriculum, 2018.

[2] Vietnam Ministry of Education and Training, Documentary 3089//BGDĐT-GDTrH, 2020.

[3] T. H. L. Bui and D. N. Nguyen, “Solutions to the development of STEM education in Vietnam secondary schools,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 09, pp. 551-558, 2022, doi: 10.34238/tnu-jst.6137.

[4] T. T. K. Nguyen, V. B. Nguyen, P. L. Lin, J. Lin, and C. Y. Chang, “Measuring teachers’ perceptions to sustain STEM education development,” Sustain., vol. 12, no. 4, pp. 1-15, 2020, doi: 10.3390/su12041531.

[5] T. T. G. Kieu, “Assessing the status of confidence of pedagogical students in primary education, hanoi metropolitan university, on STEM education,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 226, no. 12, pp. 28-35, 2021, doi: 10.34238/tnu-jst.4668.

[6] T. P. T. Do and T. T. H. Nguyen, “Views on STEM education from Students in Physics Pedagogy of Can Tho University,” Can Tho University, Journal of Science, vol. 54, no. 9, p. 94, 2018, doi: 10.22144/ctu.jvn.2018.165.

[7] Vietnam Ministry of Education and Training, The Natural Science General Education Curriculum, 2018.

[8] T. V. A. Nguyen, V. B. Nguyen, and T. P. Le, “Process for teachers training in stem education by B-learning model,” 5th Physics teaching conference, Hanoi National University of Education, 2021, pp. 212-224.

[9] D. R. Garrison and H. Kanuka, “Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher education,” Internet High. Educ., vol. 7, no. 2, pp. 95-105, Apr. 2004, doi: 10.1016/j.iheduc.2004.02.001.

[10] C. R. Graham, W. Woodfield, and J. B. Harrison, “A framework for institutional adoption and implementation of blended learning in higher education,” Internet High. Educ., vol. 18, pp. 4-14, Jul. 2013, doi: 10.1016/j.iheduc.2012.09.003.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8387

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved