CÁCH TIẾP CẬN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG | Chiến | TNU Journal of Science and Technology

CÁCH TIẾP CẬN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/07/23                Ngày hoàn thiện: 12/09/23                Ngày đăng: 12/09/23

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Chiến Email to author, Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
2. Phạm Khánh Linh, Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tóm tắt


Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã và đang có những tác động lớn đến các đối tượng khác nhau trong giáo dục, đặc biệt là đối tượng giáo viên và học sinh. Chương trình 2018 đặt ra cho giáo viên những yêu cầu về việc phải thay đổi nhận thức, phương pháp giảng dạy và hoạt động liên quan đến dạy học. Để giải quyết những thách thức và tận dụng các tác động tích cực của Chương trình 2018, cần có thay đổi phù hợp về mặt chính sách đối với đội ngũ giáo viên. Nội dung bài viết đã tóm lược về quá trình triển khai Chương trình 2018 và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn liên quan đến đội ngũ giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Bằng phương pháp nghiên cứu tổng quan một số kết quả nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến các khía cạnh hoạt động nghề nghiệp của giáo viên, nhóm tác giả đưa ra hệ thống các cách tiếp cận để đánh giá tác động của việc triển khai Chương trình 2018 trong thực tiễn cũng như những tác động của Chương trình mới tới hoạt động nghề nghiệp của giáo viên trên nhiều khía cạnh. Từ đó đặt ra một số vấn đề cần nghiên cứu, làm rõ về lý luận, thực tiễn góp phần điều chỉnh các chính sách liên quan đến hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên của trường phổ thông phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ khóa


Chương trình giáo dục phổ thông; Chính sách; Giáo viên phổ thông; Hoạt động nghề nghiệp; Đánh giá tác động

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Ministry of Education and Training, Circular Promulgating General Education Program, No. 32/2018/TT-BGDDT, 2018.

[2] T. D. Truong, V. H. T. Dinh, A. Q. T. Nguyen, and N. H. Tran, “The current status of teacher professional learning and development in the context of educational reform in Vietnam,” VJES Vietnam Journal of Educational Sciences, no. 37, pp. 48-53, 2021.

[3] T. T. Ha, L. B. T. Phan, L. H. T. Tran, and H. T. Pham, “The current situation of implementing The 2018 General Education Program on Natural Science subject in Sixth Grade in the school year of 2021 – 2022,” VJES Vietnam Journal of Educational Sciences, vol. 18, no. 62, pp. 84-88, 2022.

[4] D. N. Bui, “Current situation of implementing The 2018 General Education curriculum for Grade 1 in the school year 2020-2021: Perspectives from Teachers,” VJES Vietnam Journal of Educational Sciences, vol. 18, no. 5, pp. 39-44, 2022.

[5] T. V. Ho and H. X Vo, “The innovation of training activities for music teachers at Dong Thap University to meet the requirements of The General Education Curriculum 2018,” VJES Vietnam Journal of Educational Sciences, vol. 18, no. 7, pp. 67-73, 2022.

[6] T. T. T. Phung, “The current status of professional pressures of primary teachers,” VJES Vietnam Journal of Educational Sciences, no. 32, pp. 43-48, 2020.

[7] T. H. T. Pham, “Current situation of occupational pressures faced by junior high school teachers during the implementation of The 2018 General Education Curriculum,” VJES Vietnam Journal of Educational Sciences, vol. 19, no. 06, pp. 41-46, 2023.

[8] H. M. T. Phan and N. D. T. H. Tran, “Satisfaction with the profession of high school teachers,” Journal of Psychology Vietnam Academy of Social Science, no. 10, pp. 32-47, 2021.

[9] T. H. T. Pham, “Factors affecting the perception of primary school teachers’ professional happiness in Nam Dinh province,” VJES Vietnam Journal of Educational Sciences, vol. 18, no. 04, pp. 68-74, 2022.

[10] Central Steering Committee, Resolution on “Fundamental and comprehensive innovation in education, serving industrialization and modernization in a socialist-oriented market economy during international integration, No. 29-NQ/TW, 2013.

[11] National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Resolution about The Innovation of General Education Programs and Books, No. 88/2014/QH13, 2014.

[12] Ministry of Education and Training, “Conference to evaluate the implementation of the General Education Program 2018”. [Online]. Available: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=8330. [Accessed Dec. 13, 2022].

[13] Government, Decree Regulating tuition support and living allowances granted to pedagogy students, No. 116/2020/ND-CP, 2020.

[14] T. V. Luong and T. T. T. Nguyen, “Issues of integrating and developing general competencies in primary science textbook,” VJE Vietnam Journal of Education, no. 131, pp. 36-40, 2016.

[15] M. E. Kraft and S. R. Furlong, Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives. SAGE Publications, 2014, pp. 137-145.

[16] T. Q. Tran, “Evaluation of pedagogical labor of current high school teachers,” JE Vietnam Journal of Education, no. 43, pp. 5-7, 2009.

[17] A. X. Nguyen (Co author), “Scientific topic of "Researching and developing an evaluation toolkit for assessing the effectiveness of preschool, primary, and secondary vocational teachers' work",” Code: B2015-37-35NV, The Vietnam National Institute of Educaion Sciences, Hanoi, 2019.

[18] B. Q. Dinh, T. H. T. Phan, and D. V. Ha, “New points, challenges and impacts of general education curriculum and textbooks,” VJE Vietnam Journal of Education, no. 442, pp. 1-5, 2018.

[19] T. D. Truong, V. H. T. Dinh, A. Q. T. Nguyen, and N. H. Tran, “The current status of teacher professional learning and development in the context of educational reform in Vietnam,” VJES Vietnam Journal of Educational Sciences, no. 37, pp. 48-53, 2021.

[20] N. T. Nguyen, “Fostering the capacity of planning experiential activities for teachers to meet the requirements of The 2018 General Education Program,” VJE Vietnam Journal of Education, vol. 22, no. 10, pp. 35-39, 2022.

[21] H. V. T. Mac, “Primary school management during the implementation of the 2018 General Education Program,” Scientific topic, Code: V2021-01TX, The Vietnam National Institute of Educaion Sciences, 2021.

[22] L. N. Doan and H. T. T. Pham, “Building a professional learning community in high schools in the context of the implementation of the General Education Program 2018,” VJE Vietnam Journal of Education, vol. 22, no. 6, pp. 31-35, 2022.

[23] R. T. Vu, “Current status of pedagogical work of high school teachers,” VJES Vietnam Journal of Educational Sciences, no. 76, pp. 16-19, 2012.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8434

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved