CÁCH TIẾP CẬN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018 ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG | Chiến | TNU Journal of Science and Technology
##article.pdf.pluginMissing##

Xem toàn màn hình ##common.fullscreenOff##

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved