ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (2007 - 2020) - MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (2007 - 2020) - MỘT SỐ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/07/23                Ngày hoàn thiện: 15/08/23                Ngày đăng: 15/08/23

Các tác giả

Nguyễn Viết Hà Email to author, Cục Nhà trường - Bộ Tổng tham mưu

Tóm tắt


Đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng đào tạo của các nhà trường quân đội cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học của toàn quân. Bài báo này trình bày chủ trương, kết quả và một số kinh nghiệm trong quá trình Đảng bộ Quân đội lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường quân đội (2007-2020). Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phân tích, đánh giá các tài liệu, báo cáo nhằm làm rõ vấn đề, nội dung nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu góp phần làm nổi bật sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ Quân đội trong lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn. Bên cạnh đó, bài viết còn rút ra một số kinh nghiệm nhằm vận dụng vào thực tiễn xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam trong những năm tiếp theo. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để Đảng bộ Quân đội tiếp tục lãnh đạo xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Từ khóa


Giảng viên; Xã hội; Nhân văn; Kết quả; Kinh nghiệm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Central Military Party Committee, Resolution No. 86/NQ-DUQSTU on education and training work in the new situation, Hanoi, 2007.

[2] Central Military Party Committee, Resolution No. 769/NQ-QUTU on building the contingent of military cadres in the period of 2013 - 2020 and the following years, Hanoi, 2007.

[3] Army Party Committee, Resolution of the 10th Congress of the Army's Party Committee for the term 2015-2020, Hanoi, 2015.

[4] Central Military Commission, Resolution No. 109-NQ/QUU on building a contingent of Army personnel, especially at the campaign and strategic levels to meet mission requirements in the new situation, Hanoi, 2019.

[5] D. Q. Ta, “Improving the quality of teaching social sciences and humanities in Military schools,” National Defense Journal, no. 8, p. 97, 2021.

[6] T. V. Do, “Promoting the role of intellectuals in social sciences and military humanities in political military construction,” The Journal of Military Political Theory Education, vol. 6, no. 154, p. 7, 2015.

[7] Ministry of Defense, Summary report on the implementation of Resolution No. 86, Hanoi, 2022.

[8] Department of Schools - General Staff, Thematic report on the results of the implementation of the strategy for development of education and training in the Army for the period 2011-2020, Hanoi, 2020.

[9] Academy of Politics, Summary report on the implementation of Resolution No. 86/NQ-DUQSTW dated March 29, 2007 of the Central Military Party Committee on education and training work in the new situation, Hanoi, 2022.

[10] Political Officer School, Summary report on the implementation of Resolution No. 86/NQ-DUQSTW dated March 29, 2007 of the Central Military Party Committee on education and training work in the new situation, Hanoi, 2022.

[11] Ministry of Defense, Decision No. 1487/QD-BQP stipulating the support regime for Professors, Associate Professors and Doctorates who are directly researching and teaching at schools, graduate training institutions in the Army, Hanoi, 2017.

[12] T. V. Nguyen, “The building and developing a contingent of lecturers of social sciences and humanities in military schools,” National Defense Journal, no. 10, pp. 62-64, 2020.

[13] T. D. Nguyen, “Practical capacity of lecturers of social sciences and humanities in military schools,” Journal of Political Theory, no. 1, pp. 105-106, 2022.

[14] T. X. Vu, “Some solutions to develop the teaching staff of military science subjects at military officer schools today,” Education Journal, no. 465, pp. 24-26, 2019.

[15] V. H. Nguyen, “Some solutions to develop the teaching staff of social sciences and military humanities in the army today,” TNU Journal of Sciences and Technology, vol. 227, no. 09, pp. 268-273, 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8451

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved