HỆ THỐNG CƠ SỞ PHÒNG THỦ TRÊN VÙNG ĐẤT HÀ TIÊN DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802-1859) | Hiền | TNU Journal of Science and Technology

HỆ THỐNG CƠ SỞ PHÒNG THỦ TRÊN VÙNG ĐẤT HÀ TIÊN DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (1802-1859)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/07/23                Ngày hoàn thiện: 26/09/23                Ngày đăng: 26/09/23

Các tác giả

Dương Thế Hiền Email to author, Trường Đại học An Giang – ĐH Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Sài Gòn

Tóm tắt


Dưới triều Nguyễn, Hà Tiên là địa đầu biên giới có liên hệ trực tiếp đến công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước trên vùng biên giới Tây Nam. Do đó, triều Nguyễn đã ra sức đẩy mạnh các hoạt động xây dựng và củng cố hệ thống các cơ sở phòng thủ trên vùng đất này nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng nơi đây. Mục đích của bài viết này là phục dựng lại diện mạo hệ thống cơ sở phòng thủ trên vùng đất Hà Tiên như một phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ và phát triển vùng biên giới Tây Nam của triều Nguyễn trong giai đoạn 1802-1859. Thông qua công tác sưu tầm - phê bình sử liệu, phương pháp lịch sử kết hợp với phương pháp logic, kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ hệ thống cơ sở phòng thủ của triều Nguyễn trên vùng đất Hà Tiên với hai tuyến phòng thủ trên bộ và hải đảo. Kết quả nghiên cứu góp phần nhận thức toàn diện hơn về chính sách quốc phòng của triều Nguyễn trên vùng biên giới Tây Nam trong giai đoạn 1802-1859.

Từ khóa


Triều Nguyễn; Hà Tiên; Cơ sở phòng thủ; Phú Quốc; Biên giới Tây Nam

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] L. Huynh, “The reclaiming of Ha Tien town in the last decades of the 17th century, the first half of the 18th century and the role of the Mac family,” November 26, 2018. [Online]. Available: http://vns.edu.vn/index.php/vi/nghien-cuu/viet-nam-hoc-quoc-te/647-cong-cuoc-khai-pha-tran-ha-tien-va-vai-tro-cua-ho-mac. [Accessed July 19, 2023].

[2] Q. N. Nguyen, The Land of the South of Vietnam, volume IV: From the beginning of the seventeenth century to the middle of the nineteenth century. National Political Publishing House, Ha Noi, 2017.

[3] T. A. N. Nguyen, “Nguyen dynasty with the protection of the border region in southern area of Vietnam in the first half of the nineteenth century,” Thu Dau Mot University Journal of Science, vol. 4, no. 23, pp. 19-26, 2015.

[4] T. M. Tran, “The process of assertion and defense of the sovereignty over the Vietnam’s Southwest waters during the Nguyen lords and Nguyen dynasty (from the 17th to 19th centuries),” Science & Technology Development Journal, vol. 16, no. X1, pp. 76-85, 2013.

[5] T. M. Tran, “Maritime defense activities under the Nguyen dynasty (1802-1884),” Science & Technology Development Journal, vol. 17, no. X1, pp. 48-58, 2014.

[6] T. T. H. Tran, “Domestic policy of the Nguyen Dynasty to affirm and protect the Southwestern border (1802-1858),” Historical Research Journal, no. 03, pp. 19-31, 2018.

[7] T. L. Nguyen, “Protecting sovereignty over sea and islands in Cochinchina under the Nguyen dynasty,” June 18, 2015. [Online]. Available: https://tve-4u.org/threads/bao-ve-chu-quyen-bien-dao-o-nam-ky-thoi-nguyen-nguyen-thanh-loi.18775/. [Accessed July 17, 2023].

[8] G. K. Bui, “Naval reform under the reign of Minh Mang,” Historical Research Journal, no. 10, pp. 33-45, 2018.

[9] H. D. Trinh, Gia Dinh Thanh Thong Chi. General Dong Nai Publishing House, Dong Nai, 2005.

[10] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Nhat Thong Chi, vol. 5, Thuan Hoa Publishing House, Hue, 2006.

[11] National History of Nguyen Dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 4, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[12] Cabinet of Nguyen Dynasty, Institute of History, Kham Dinh Dại Nam Hoi Dien Su Le, vol. 2, Thuan Hoa Publishing House, Hue, 1993.

[13] Cabinet of Nguyen Dynasty, Institute of History, Kham Dinh Dại Nam Hoi Dien Su Le, vol. 8, Thuan Hoa Publishing House, Hue, 1993.

[14] Cabinet of Nguyen Dynasty, Institute of History, Kham Dinh Dại Nam Hoi Dien Su Le, vol. 4, Thuan Hoa Publishing House, Hue, 1993.

[15] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 3, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[16] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 6, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[17] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 1, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[18] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 7, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[19] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 5, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.

[20] National History of Nguyen dynasty, Institute of History, Dai Nam Thuc Luc, vol. 2, Education Publishing House, Ha Noi, 2007.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8464

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved