THỰC TRẠNG KỲ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NAM TRÊN SINH VIÊN HÀ NỘI NĂM 2023 | Việt | TNU Journal of Science and Technology

THỰC TRẠNG KỲ THỊ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NAM TRÊN SINH VIÊN HÀ NỘI NĂM 2023

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/08/23                Ngày hoàn thiện: 15/08/23                Ngày đăng: 15/08/23

Các tác giả

1. Nguyễn Đức Việt Email to author, Trường Đại học Phenikaa
2. Quách Thị Hương, Trường Đại học Phenikaa

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm đánh giá tình trạng kỳ thị người đồng tính nam trên sinh viên tại Hà Nội năm 2023 và xác định một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả cắt ngang được tiến hành trên 428 sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng sinh viên tham gia khảo sát chủ yếu là nữ (86,2%), chỉ có số ít sinh viên nam tham gia khảo sát (13,8%). Khu vực sinh sống phần lớn ở thành phố (52,1%) và nông thôn (43,2%). Số lượng sinh viên tham gia khảo sát phân bố không đồng đều ở các khối ngành: khối ngành kinh tế (19,4%), khối ngành xã hội (24,1%), khối ngành kỹ thuật (18,5%), khối ngành sức khỏe (38,1%). Sinh viên thể hiện thái độ kỳ thị đối với người đồng tính nam 330 sinh viên (77,1%); trong đó 45,6% mức độ thấp, 16,1% mức độ bình thường và 15,4% mức độ cao. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra một số yếu tố liên quan như giới tính, ngành học, có người quen, thành viên trong gia đình, bạn thân là người đồng tính ảnh hưởng tới mức độ kỳ thị người đồng tính nam. Nghiên cứu cho thấy cần có các chương trình can thiệp để tác động tích cực đến kiến thức về người đồng tính nam nhằm giảm sự kỳ thị của sinh viên đối với người đồng tính nam.

Từ khóa


Kỳ thị; Định kiến; Đồng tính nam; Sinh viên; Hà Nội

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] G. M. Herek, A. T. Norton, T. J. Allen, and C. L. Sims, "Demographic, Psychological, and Social Characteristics of Self-Identified Lesbian, Gay, and Bisexual Adults in a US Probability Sample," Sex Res. Social Policy, vol. 7, no. 3, pp. 176-200, 2010.

[2] L. E. Durso and I. H. Meyer, "Patterns and Predictors of Disclosure of Sexual Orientation to Healthcare Providers among Lesbians, Gay Men, and Bisexuals," Sex Res. Social Policy, vol. 10, no. 1, pp. 35-42, 2013.

[3] G. M. Herek, "Documenting prejudice against lesbians and gay men on campus: the Yale Sexual Orientation Survey," J. Homosex, vol. 25, no. 4, pp. 15-30, 1993.

[4] S. M. Phelan, S. E. Burke, R. R. Hardeman, R. O. White, J. Przedworski, J. F. Dovidio, S. P. Perry, M. Plankey, D. Finstad, M. W. Yeazel, and M. Van Ryn , "Medical School Factors Associated with Changes in Implicit and Explicit Bias Against Gay and Lesbian People among 3492 Graduating Medical Students," J. Gen. Intern. Med., vol. 32, no. 11, pp. 1193-1201, 2017.

[5] T. R. Cohen D. L. Hall, and J. Tuttle, "Attitudes toward stereotypical versus counterstereotypical gay men and lesbians," J. Sex Res., vol. 46, no. 4, pp. 274-281, 2009.

[6] A. Zivony and T. Lobel, "The invisible stereotypes of bisexual men," Arch. Sex Behav., vol. 43, no. 6, pp. 1165–1176, 2014.

[7] H. T. Pham and Y. T. Dong, "Prejudice, stigma and discrimination against homosexuals and transgender people in Vietnam," VNU Journal of Science: Social Sciences and Humanities, vol. 31, no. 5, pp. 70-79, 2015.

[8] K. N. Tran, "Perception and attitude of students of Dong Thap University about homosexuals," Dong Thap University Journal of Science, no. 32, pp. 11-15, 2018.

[9] R. Proulx, "Homophobia in Northeastern Brazilian University Students," J. Homosexuality, vol. 34, no.1, pp. 47–56, 2008.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8485

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved