SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ KHUYẾN KHÍCH TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI KỂ CHUYỆN THEO KINH NGHIỆM NHẰM CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN LỜI NÓI MẠCH LẠC | Anh | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ KHUYẾN KHÍCH TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI KỂ CHUYỆN THEO KINH NGHIỆM NHẰM CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN LỜI NÓI MẠCH LẠC

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/08/23                Ngày hoàn thiện: 19/09/23                Ngày đăng: 19/09/23

Các tác giả

Trương Thị Thùy Anh Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Lời nói mạch lạc là một hoạt động lời nói phức tạp, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Lời nói mạch lạc không chỉ đóng vai trò là công cụ để trẻ có thể giao tiếp với mọi người xung quanh mà còn là phương tiện để giúp trẻ phát triển tư duy, nhận thức và nhiều chức năng tâm lí khác. Vì thế, việc phát triển lời nói mạch lạc có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ mẫu giáo. Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích đưa ra những gợi dẫn trong việc sử dụng tình huống có vấn đề nhằm khuyến khích trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi kể chuyện theo kinh nghiệm để củng cố và phát triển lời nói mạch lạc. Phương pháp chủ đạo được sử dụng trong bài viết là phương pháp nghiên cứu lí thuyết. Phương pháp này được dùng để tổng hợp các bài báo, công trình khoa học có liên quan đến vấn đề lời nói mạch lạc và phát triển lời nói mạch lạc, đồng thời đưa ra những vấn đề cốt lõi liên quan đến việc sử dụng tình huống có vấn đề trong hoạt động kể chuyện theo kinh nghiệm ở trường mầm non. Trên cơ sở phân tích vai trò của lời nói mạch lạc đối với sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, hoạt động kể chuyện theo kinh nghiệm của trẻ ở trường mầm non, bài báo đã đưa ra định hướng về cách sử dụng tình huống có vấn đề khuyến khích trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi kể chuyện theo kinh nghiệm nhằm củng cố và phát triển lời nói mạch lạc. Các kết quả nghiên cứu của bài báo có thể trở thành những gợi ý hữu ích giúp giáo viên mầm non cải thiện chất lượng giáo dục trẻ nói chung, cũng như nâng cao hiệu quả phát triển ngôn ngữ, lời nói mạch lạc nói riêng.

Từ khóa


Lời nói mạch lạc; Phát triển lời nói mạch lạc; Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; Tình huống có vấn đề; Kể chuyện theo kinh nghiệm

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] A. Ramsook, I. A. Welsh, and K. L. Bierman, “What you say, and how you say it: Preschoolers' growth in vocabulary and communication skills differentially predict kindergarten academic achievement and self‐regulation,” Social Development, vol. 29, no. 3, pp. 783-800, 2020.

[2] H. T. Dinh, Methodology for the development to preschoolers. Hanoi National University of Education Publishing House, 2017, p. 247.

[3] T. H. N. Cao, “The development of coherent speech for 5 - 6 year-old children through outdoor activities,” Vietnam Journal of Educational Sciences, vol. 23, pp. 79-84, 2019.

[4] T. N. P. Dang, T. N. Le, and V. N. Tran, “Designing of experiential activities to promote preschoolers’ coherent language ability,” Hue University Journal of Science, vol. 131, no. 6A, pp. 31-44, 2022.

[5] T. H. Nguyen, “The development of descriptive language for preschool children aged 4-5 through telling story with toys,” Journal of Education, vol. 441, no. 1, pp. 31-34, 2018.

[6] C. Daniela, “Problem solving-purpose and means of learning mathematics in school,” Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 191, pp. 1859-1864, 2014.

[7] T. L. T. Nguyen, “Constructing problematic situations in teaching passage reading comprehension to develop critical thinking for high school students,” HNUE Journal of Science, Educational Sciences, vol. 65, no. 4, pp. 12-21, 2020.

[8] I. Ia. Lecne, Problem based teaching. Vietnam Education Publishing House, 1997.

[9] N. B. Nguyen, Promote the activeness and self-reliance of students in the teaching process. Vietnam Education Publishing House Limited Company, 1995, p. 41.

[10] T. N. A. Tran and T. K. H. Nguyen, “Building problematic situations in teaching "gas" chapter (physics 10) to develop problem-solving capacity for students,” Journal of Education, vol. 486, pp. 32-37, 2020.

[11] V. T. Nguyen, “Applying problematic situations to teaching Vietnamese prose after 1975 in high schools towards developing critical thinking capacity,” Journal of Education, vol. 466, no. 2, pp. 32-34, 2019.

[12] T. N. P. Dang, T. N. Le, and V. N. Tran, “An overview of research on developing coherent language for preschool children through experiential activities,” Vietnam Journal of Educational Sciences, vol. 45, pp. 43-47, 2021.

[13] T. N. Vu and T. H. N. Cao, “Coherent speech development for 5-6-year-olds children in Vietnam: Approach from a theoretical perspective,” Webology, vol. 19, no. 2, pp. 3710-3722, 2022.

[14] T. N. P. Dang, T. N. Le, and V. N. Tran, “The situation of developing coherent language for children aged 5 - 6 years through experience activities at preschools in Thua Thien Hue province,” Vietnam Journal of Educational Sciences, vol. 18, no. 5, pp. 69-74, 2022.

[15] T. T. A. Truong, “The situation of the development of coherent speech of 5-6 year-old children at preschools in Thai Nguyen province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 228, no. 03, pp.182-189, 2023.

[16] N. C. Mai, D. N. Vu, and T. P. Hoang, Foundation of linguistics and Vietnamese language. Vietnam Education Publishing House, 2020.

[17] M. M. Alekseeva and V. I. Yashina, Methods of development of speech and teaching the mother tongue of preschoolers. Academy Publishing House, 2002, p. 400.

[18] M. R. Lvov, Methodology for the development of speech in younger schoolchildren. Vietnam Education Publishing House, 1987, p. 415.

[19] Q. B. Diep, Vietnamese grammar. Vietnam Education Publishing House, 2005.

[20] K. He, New Theory of Children's Thinking Development: Application in Language Teaching. Springer, 2016.

[21] R. Isbell, J. Sobol, L. Lindauer, and A. Lowrance, “The effects of storytelling and story reading on the oral language complexity and story comprehension of young children,” Early Childhood Education Journal, vol. 32, no. 3, pp. 157-163, 2004.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8508

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved