ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NƯỚC MẶT TỈNH YÊN BÁI | Lập | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NƯỚC MẶT TỈNH YÊN BÁI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 12/09/23                Ngày hoàn thiện: 03/11/23                Ngày đăng: 03/11/23

Các tác giả

1. Kiều Quốc Lập, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Ngọc Hà Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
3. An Thị Xuân Nguyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Tóm tắt


Bài báo tập trung nghiên cứu đánh giá hiện trạng công tác quản lý nước mặt trên địa bàn tỉnh Yên Bái để từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm quản lý bền vững tài nguyên nước mặt của Tỉnh. Với các phương pháp được sử dụng như: thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu thống kê, điều tra khảo sát thực tế, nghiên cứu đã cho thấy mặc dù chất lượng nước mặt của Tỉnh còn khá tốt, xong tại một số vị trí (như: suối Tuần Quán, phường Yên Ninh; suối Nung, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ…) đã xuất hiện tình trạng ô nhiễm bởi các chất hữu cơ với các chỉ tiêu (TSS, BOD5) vi phạm Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Nghiên cứu đã chỉ ra những bất cập liên quan đến công tác quản lý nước mặt của Tỉnh như: công tác quản lý hoạt động xả thải, cung cấp nước sạch nông thôn, thiếu nguồn nhân lực, thiếu kinh phí… Từ đó, bài báo đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm giải quyết từng bất cập nêu trên. Bên cạnh các giải pháp mang tính vĩ mô, có thể kể đến những giải pháp như: đề xuất xây dựng mô hình xử lý nước cấp nông thôn quy mô hộ gia đình; thiết kế mạng lưới tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước…


Từ khóa


Nước mặt; Quản lý; Yên Bái; Tài nguyên; Giải pháp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment, Overview of the river and stream system of Vietnam, (in Vietnamese), 2020.

[2] T. X. Tran, Vietnam river water network and resources - changes and challenges, Science and Technics Publishing House, (in Vietnamese), 2016.

[3] The World Bank, Water Resources Management, 2022.

[4] Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment, National water resources report for the period 2016–2022, (in Vietnamese), 2022.

[5] D. Vollmer and K. Burkhard, “Incorporating Ecosystem Services into Water Resources Management-Tools, Policies, Promising Pathways,” Environmental Management, vol. 69, pp. 627–635, 2022.

[6] M. G. Uddin, S. Nash, A.I. Olbert, et al., “A review of water quality index models and their use for assessing surface water quality,” Ecological Indicators, vol. 122, pp.1-21, 2021.

[7] V. Kumar, R. Daman Parihar, A. Sharma, et al., “Global evaluation of heavy metal content in surface water bodies: A meta-analysis using heavy metal pollution indices and multivariate statistical analyses,” Chemosphere, vol. 236, pp.1-25, 2021.

[8] E. M. G. Toro, L. F. Mateo, S. G. Salgado, et al., “Use of Artificial Neural Networks as a Predictive Tool of Dissolved Oxygen Present in Surface Water Discharged in the Coastal Lagoon of the Mar Menor (Murcia, Spain),” International Journal of Environment Research and Public Health, vol. 19, no. 8, pp.1-12, 2022.

[9] A. Alamanos, “Simple hydro-economic tools for supporting small water supply agencies on sustainable irrigation water management,” Water supply, vol. 22, no. 2, pp. 1-15, 2022.

[10] T. T. H. Phan and T. M. Ngo, “Assessment of surface water resources of Camau city, Camau province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 227, no. 11, pp. 68-76, 2022.

[11] H. H. Nguyen and T. A. Nguyen, “Using NDWI and MNDWI to quantify the changes in surface water under the mining activities in Hoanh Bo district, Quang Ninh province,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 169, no. 09, pp. 111-116, 2017.

[12] People's Committee of Yen Bai province, Report on the situation and plan on exploitation, use, protection of water resources, prevention and remedy of harmful consequences caused by water in Yen Bai province in the period of 2021-2030, with a vision to 2050, (in Vietnamese), 2022.

[13] Vietnam Ministry of Natural Resources and Environment, Major challenges on Water resources in the coming period, (in Vietnamese), 2021.

[14] People's Committee of Yen Bai province, Decision No. 2157/QD-UBND dated December 31, 2013 approving the master plan on protection, exploitation and use of water resources in Yen Bai province up to 2020 and orientation to 2030, (in Vietnamese), 2013.

[15] People's Committee of Yen Bai province, Report on the implementation of the National Strategy on Water Resources to 2020 in Yen Bai Province, (in Vietnamese), 2020.

[16] Department of Natural Resources and Environment of Yen Bai province, Summary report on environmental quality monitoring results in 2022, (in Vietnamese), 2022.

[17] T. T. K. Thu, Methods of sociological investigation, National Economics University Publishing House, (in Vietnamese), 2012.

[18] Department of Natural Resources and Environment of Yen Bai province, Report on the implementation of provisions of the legislative law and management of water resource protection corridors in Yen Bai province, (in Vietnamese), 2022.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.8743

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved