Chính sách biên tập

Trọng tâm và phạm vi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (ISSN 1859-2171; 2734-9098; e-ISSN 2615-9562) là một tạp chí học thuật đa ngành có bình duyệt của Đại học Thái Nguyên. Tạp chí xuất bản các bài báo nghiên cứu nguyên gốc cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Các lĩnh vực “Khoa học” bao gồm cả Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn - Kinh tế. Hằng năm xuất bản định kỳ một số tập hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Tạp chí bao gồm năm chuyên san, bao gồm: Khoa học Nông nghiệp-Lâm nghiệp- Y Dược, Khoa học Xã hội - Nhân văn - Kinh tế; Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ; Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Khoa học Giáo dục. Mỗi chuyên san là một ấn phẩm định kỳ độc lập, có Ban biên tập riêng.

Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do. Các thông tin mô tả bài báo (siêu dữ liệu) có thể dễ dàng trích xuất theo các dạng thức chuẩn như BibTex, RIS, EndNote... để tạo thư viện tài liệu tham khảo cho các phần mềm trích dẫn tự động.

 

Chính sách về chuyên mục

Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược (NLY)

Chuyên san này được xuất bản hằng quý như một tập hợp một số tập có cùng nội dung chuyên ngành của Tạp chí Khoa học và Công nghệ TNU.

Chuyên san được xuất bản vào tháng một, tháng tư, tháng bảy và tháng mười.

Mục đích của chuyên san “Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược” là xuất bản các nghiên cứu gốc về khoa học và công nghệ của các lĩnh vực liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phạm vi sau đây:

- Trồng trọt và chăn nuôi, dinh dưỡng;

- Sức khỏe và an toàn nông sản;

- Khoa học và công nghệ sinh học;

- Quản lý và bảo tồn rừng;

- Các khía cạnh kinh tế xã hội của lâm nghiệp;

- Sinh học và các ngành liên quan;

- Khoa học và công nghệ y tế;

- Các lĩnh vực liên quan khác...

Mọi tác giả đều có quyền nộp bài để đăng trên chuyên san này. Tác giả lựa chọn chuyên san phù hợp trong biểu khi nộp bài trên trang web.

Tất cả các bài báo đăng trên chuyên san này đều được phản biện kín hai chiều và được định danh trong Tạp chí.

Tóm tắt chính sách chuyên san như dưới đây.

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ (TNK)

Chuyên san này được xuất bản hằng quý như một tập hợp một số tập có cùng nội dung chuyên ngành của Tạp chí Khoa học và Công nghệ TNU.

Chuyên san được xuất bản vào tháng Hai, tháng Năm, tháng Tám và tháng Mười một.

Mục đích của chuyên san “Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật-Công nghệ” là xuất bản các nghiên cứu gốc về khoa học và công nghệ của các lĩnh vực liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phạm vi sau đây:

- Toán học, Vật lý, Hóa học, Cơ học và Ứng dụng;

- Khoa học Trái đất và Khoa học và Công nghệ Môi trường;

- Cơ khí, Điện, Điện tử, Robot và Kỹ thuật và Công nghệ điều khiển;

- Kỹ thuật ô tô, Xây dựng & Xây dựng, Công nghệ thông tin;

- Và các lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ khác...

Mọi tác giả đều có quyền nộp bài để đăng trên chuyên san này. Tác giả lựa chọn chuyên san phù hợp trong biểu khi nộp bài trên trang web.

Tất cả các bài báo đăng trên chuyên san này đều được phản biện kín hai chiều và được định danh trong Tạp chí.

Tóm tắt chính sách chuyên san như dưới đây.

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)

Chuyên san này được xuất bản hằng quý như một tập hợp một số tập có cùng nội dung chuyên ngành của Tạp chí Khoa học và Công nghệ TNU.

Chuyên san được xuất bản vào tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Mười hai.

Mục đích của chuyên san “Khoa học Xã hội-Nhân văn-Kinh tế” là xuất bản các nghiên cứu gốc về khoa học và công nghệ của các lĩnh vực liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phạm vi sau đây:

- Văn học, Lịch sử, Khoa học Địa lý và Ứng dụng;

- Nhân học và Khảo cổ học;

- Kinh tế, Luật, Ngôn ngữ học, Chính trị và Khoa học Tâm lý và Ứng dụng

Mọi tác giả đều có quyền nộp bài để đăng trên chuyên san này. Tác giả lựa chọn chuyên san phù hợp trong biểu khi nộp bài trên trang web.

Tất cả các bài báo đăng trên chuyên san này đều được phản biện kín hai chiều và được định danh trong Tạp chí.

Tóm tắt chính sách chuyên san như dưới đây.

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Khoa học Giáo dục (KGD)

Chuyên san này được xuất bản hằng quý như một tập hợp một số tập có cùng nội dung chuyên ngành của Tạp chí Khoa học và Công nghệ TNU.

Chuyên san được xuất bản vào tháng Tư và tháng Mười.

Mục đích của chuyên san “Khoa học Xã hội-Nhân văn-Kinh tế” là xuất bản các nghiên cứu gốc về khoa học và công nghệ của các lĩnh vực liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phạm vi sau đây:

- Quản lý giáo dục và điều hành lý giáo dục;

- Triết lý giáo dục và lý thuyết giáo dục;

- Lịch sử và chính sách giáo dục;

- Giáo trình học;

- Hệ thống công nghệ giáo dục và công nghệ giáo dục;

- Học tập và giảng dạy;

- Sư phạm, Xã hội học giáo dục;

- Giáo dục đặc biệt, giáo dục giáo viên;

- Kiểm tra và đánh giá…

 

Mọi tác giả đều có quyền nộp bài để đăng trên chuyên san này. Tác giả lựa chọn chuyên san phù hợp trong biểu khi nộp bài trên trang web. Tất cả các bài báo đăng trên chuyên san này đều được phản biện kín hai chiều và được định danh trong Tạp chí.

Tóm tắt chính sách chuyên san như dưới đây.

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Chuyên san này được xuất bản hai số mỗi năm như một tập hợp một số tập có cùng nội dung chuyên ngành của Tạp chí Khoa học và Công nghệ TNU.

Chuyên san được xuất bản vào tháng Sáu và tháng Mười hai.

Mục đích của chuyên san “Công nghệ thông tin và truyền thông” là xuất bản các nghiên cứu gốc về khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các phạm vi sau đây:
- Khoa học và kỹ thuật máy tính
- Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
- Kỹ thuật phần mềm
- Trí tuệ nhân tạo
- Hệ thống thông tin
- Công nghệ thông tin
- An toàn thông tin
- Kỹ thuật mật mã
Và các chuyên ngành liên quan khác.
Mọi tác giả đều có quyền nộp bài để đăng trên chuyên san này. Tác giả lựa chọn chuyên san phù hợp trong biểu khi nộp bài trên trang web.

Tất cả các bài báo đăng trên chuyên san này đều được phản biện kín hai chiều và được định danh trong Tạp chí.

Chọn Các bài nộp tự do Chọn Đã lập chỉ mục Chọn Đã phản biện chuyên gia
 

Quá trình phản biện

1. Tạp chí áp dụng quy trình phản biện kín hai chiều (Double blind peer review), theo đó người phản biện không được biết thông tin tác giả bài viết và ngược lại.

2. Mỗi bản thảo gửi đăng sẽ được thẩm định bởi một thành viên Ban biên tập chuyên san, và được bình duyệt bởi ít nhất một chuyên gia phản biện độc lập, không là thành viên của Ban Biên tập. Tác giả, thành viên Ban biên tập và phản biện không được biết thông tin của nhau.

3. Phản biện các bài gửi đăng Tạp chí là các nhà khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; có cùng hướng nghiên cứu với nội dung của bài báo, am hiểu vấn đề mà bài báo quan tâm; có khả năng đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu.

4. Ưu tiên lựa chọn những phản biện có uy tín, là tác giả của nhiều công bố khoa học trong, ngoài nước và tham gia thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng. 

Có thể xem mô tả chi tiết Quy trình phản biện Ở ĐÂY.

 

 

Chu kỳ xuất bản

Từng bài báo được xuất bản trực tuyến ngay sau khi hoàn tất quá trình biên tập.

Chu kỳ phát hành bản in các chuyên san như dưới đây.

- Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược: Cuối tháng thứ 1 hằng quý.
 
- Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật-Công nghệ: Cuối tháng thứ 2 hằng quý.
 
- Khoa học Xã hội-Nhân văn-Kinh tế: Cuối tháng thứ 3 hằng quý.
 
- Khoa học Giáo dục: cuối Tháng 4  và Tháng 10.
 

 

Chính sách truy cập tự do

Tạp chí áp dụng chính sách truy cập tự do đối với các bài báo đã xuất bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ biến, chia sẻ kiến thức, góp phần nâng cao thương hiệu Đại học và uy tín khoa học của tác giả. Độc giả được phép sử dụng các bài báo được công bố trên Tạp chí cho các mục đích hợp pháp và phi thương mại khác, phù hợp với các điều khoản ràng buộc của giấy phép Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

 

Lưu trữ

Tạp chí này sử dụng hệ thống LOCKSS để tạo ra một hệ thống lưu trữ phân tán giữa các thư viện thành viên và cho phép các thư viện này xây dựng các bộ sưu tập vĩnh viễn đối với tạp chí này vì mục đích bảo quản và khôi phục. Xem thêm...

 

Đạo đức công bố khoa học

1. Khi nộp bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, các tác giả cam kết rằng bản thảo gửi đăng phải là công trình khoa học nguyên tác do chính họ thực hiện.

2. Các tác giả bài báo có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học. Cụ thể là:

- Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của bài báo, sự chính xác và tính liêm chính học thuật của nội dung bài báo.

- Tất cả các trích dẫn trong bài viết đã được dẫn nguồn đầy đủ và đúng quy định.

- Các dữ liệu, kết quả phân tích là trung thực và không bị ngụy tạo và/hoặc chỉnh sửa.

3. Để đảm bảo tính liêm chính trong nghiên cứu và xuất bản trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tất cả các bản thảo gửi đăng đều được sàng lọc đạo văn bằng phần mềm phát hiện đạo văn Plagiarism Detector bản quyền. Các chuyên gia phản biện của Tạp chí cũng được yêu cầu đánh giá và cung cấp ý kiến tư vấn cho thành viên Hội đồng biên tập và Tổng biên tập về tính liêm chính học thuật của các bài báo gửi đăng.

 

Trách nhiệm pháp lý

Đại học Thái Nguyên và Ban biên tập Tạp chí không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào dù trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được các nội dung đăng tải trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (phiên bản in và phiên bản trực tuyến) bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến các sai sót, vi phạm bản quyền, hay những vi phạm tương tự khác của các tác giả bài báo đăng trên Tạp chí.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved