Thay đổi thông tin ngày xuất bản trên bài báo

Nhằm giảm thời gian chờ đợi của tác giả, Tạp chí đã áp dụng hình thức xuất bản trực tuyến từ tháng 6/2019 với mã số e-ISSN (Xem thêm thông báo http://jst.tnu.edu.vn/jst/announcement/view/12). Theo đó, các bài báo sẽ được xuất bản trực tuyến ngay sau khi được duyệt đăng. Để phù hợp với thể thức xuất bản mới, kể từ tháng 7/2019, thông tin “Ngày duyệt đăng” trên bài báo sẽ được thay bằng “Ngày đăng”. Mỗi số in của Tạp chí, được phát hành định kỳ theo kế hoạch đã được duyệt, sẽ là tập hợp của các bài báo đã đăng trực tuyến trước ngày phát hành phiên bản in.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved