CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THỂ CdS PHA TẠP Ni | Ca | TNU Journal of Science and Technology

CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, TÍNH CHẤT QUANG CỦA CÁC NANO TINH THỂ CdS PHA TẠP Ni

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Xuân Ca Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên,
2. Nguyễn Thị Hiền, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên,
3. Nguyễn Thị Luyến, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên,
4. Phạm Trường Thọ, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên,
5. Phạm Minh Tân, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên,
6. Vương Thị Kim Oanh, Viện Khoa học Vật liệu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam,
7. Phan Văn Độ, Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội

Tóm tắt


Các nano tinh thể CdS và CdS pha tạp Ni (CdS:Ni) với các nồng độ 1, 5, 10 và 20% đã được chế tạo bằng phương pháp hóa ướt trong dung môi không liên kết ODE. Kết quả chụp ảnh TEM cho thấy các nano tinh thể CdS và CdS:Ni có hình dạng tựa cầu, kích thước khoảng 6 nm và gần như không thay đổi khi thay đổi nồng độ pha tạp Ni. Kết quả từ giản đồ nhiễu xạ tia X cho thấy các nano tinh thể CdS:Ni với nồng độ thay đổi đều có cấu trúc Zinblende và không thay đổi so với cấu trúc tinh thể của các nano tinh thể CdS không pha tạp. Kết quả phân tích phổ tán sắc năng lượng EDX cho thấy có sự tồn tại của các nguyên tố Cd, S và Ni trong các nano tinh thể CdS:Ni. Phổ tán xạ Raman cho thấy các đỉnh 1LO và 2LO của các nano tinh thể CdS:Ni dịch đỏ nhẹ so với các nano tinh thể CdS, đây có thể là kết quả đóng góp của giam giữ phonon quang. Phổ huỳnh quang của các nano tinh thể CdS và CdS:Ni (1-20%) có đỉnh phát xạ thay đổi trong khoảng 474 - 483 nm. Đỉnh hấp thụ của các nano tinh thể CdS:Ni dịch đỏ so với đỉnh hấp thụ của các nano tinh thể CdS và có độ rộng vùng cấm nằm trong khoảng 2,62 -2,72 eV chứng tỏ Ni đã vào được trong mạng nền tinh thể CdS.

Từ khóa


nano tinh thể, pha tạp, CdS, tính chất quang.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved