HỆ THỐNG GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TẬP TRUNG TRẠM THÔNG TIN | Long | TNU Journal of Science and Technology

HỆ THỐNG GIÁM SÁT, QUẢN LÝ TẬP TRUNG TRẠM THÔNG TIN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/04/24                Ngày hoàn thiện: 23/05/24                Ngày đăng: 24/05/24

Các tác giả

1. Nguyễn Thành Long, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự
2. Nguyễn Hữu Thọ Email to author, Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tóm tắt


Bài báo này trình bày về hệ thống giám sát, quản lý tập trung cho các trạm thông tin trong các đơn vị thông tin. Hệ thống được thiết kế gồm thiết bị giám sát, cảnh báo tại chỗ đặt tại các trạm thông tin và phần mềm giám sát, quản lý tập trung tại trung tâm điều hành. Để đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu và tối ưu chi phí trong quá trình vận hành hệ thống, các tham số về nguồn điện và điều kiện môi trường làm việc như nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng sau khi được đo tại các trạm thông tin sẽ được gửi về trung tâm giám sát, quản lý tập trung qua mạng truyền số liệu quân sự. Hệ thống giám sát, quản lý tập trung cho các trạm thông tin được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm tại Lữ đoàn 139, Binh chủng Thông tin liên lạc. Thiết bị đặt tại trạm thông tin hoạt động ổn định trong thời gian dài, kịp thời đưa ra các cảnh báo khi có sự cố về nguồn điện, nhiệt độ, độ ẩm. Phần mềm giám sát, quản lý hiển thị trực quan các số liệu đo được, được thiết kế đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng và được xây dựng theo cơ chế máy chủ và các máy con, cho phép đồng thời trung tâm điều hành và các đơn vị cấp dưới cùng giám sát hệ thống.

Từ khóa


Trạm thông tin; Giám sát; Quản lý tập trung; Nguồn điện; Điều kiện môi trường

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] M. Sụoanen, Military Communications in the Future BattlefieldA, Artech House, London, 2018.

[2] C. Resende, P. Madureira, A. Rodrigues, and R. Castro, “Remote Monitoring and Management as Enablers of Energy Efficiency in BTS Sites,” in First International Conference on Green Energy ICGE, Sfax, Tunisia, March 25-28, 2014.

[3] Y. Tefera, T. Kibatu, B. Shawel, and D. Woldegebreal, “Recurrent Neural Network-based Base Transceiver Station Power Supply System Failure Prediction,” in International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Glasgow, UK, July 14-19, 2020.

[4] A. K. M. B. Haque, B. Bhushan, and G. Dhiman, “Conceptualizing smart city applications: Requirements, architecture, security issues, and emerging trends,” Expert Syst, vol. 39, no. 5, pp. 1-23, June, 2022.

[5] Y. Himeur, K. Ghanem, A. Alsalemi, F. Bensaali, and A. Amira, “Artificial intelligence based anomaly detection of energy consumption in buildings: A review, current trends and new perspectives,” Applied Energy, vol. 287, pp. 1-26, Apr. 2021.

[6] B. N. Alhasnawi et al., “A new Internet of Things based optimization scheme of residential demand side management system,” IET Renewable Power Generation, vol. 16, no. 10, pp. 1992–2006, Jul. 2022.

[7] K. Ajosh, P. Sujit, A. Rajan, V. Aravind, and K. C. Raveendranathan, “A Smart BTS Power Management System,” in International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks, India, November 26-28, 2010.

[8] A. Jothivelu and S. Simon, “A Smart BTS/Node B Network Monitoring and Control using IoT,” in Fifteenth International Conference on Information Processing (ICINPRO), India, December 20-22, 2019.

[9] P. A. M. Hambali, Syamsuddin, M. R. Effendi, and E. A. Z. Hamidi, “Prototype Design of Monitoring System Base Tranceiver Station (BTS) Base on Internet of Things,” in 2020 6th International Con-ference on Wireless and Telematics (ICWT), Indonesia, September 3-4, 2020.

[10] C. N. Oton and M. T. Iqbal, “Low-Cost Open Source IoT-Based SCADA System for a BTS Site Using ESP32 and Arduino IoT Cloud,” in 12th Annual Ubiquitous Computing, Electronics & Mobile Communication Conference (UEMCON), New York, USA, December 1-4, 2021.

[11] M. A. Murti, L. Putra, and E. Kusumawardhani, “Monitoring System Based on LoRa and IoT for BTS to Enhance 5G Network Efficiency in Smart Cities,” in 28th Asia Pacific Conference on Communications (APCC), Sydney, Australia, November 19-22, 2023.

[12] H.-P. Halvorsen, Python Programming, Habout, August 2019.

[13] Communications Command, Regulations on quality management of technical materials, equipment installation methods of military communication stations, no. 9878/QĐ-BTL, Dec. 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.10074

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved