NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ Mn(II) TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU GRAPHENE/BÙN ĐỎ | Vân | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ Mn(II) TRONG NƯỚC BẰNG VẬT LIỆU GRAPHENE/BÙN ĐỎ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Khánh Vân Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Hà Xuân Linh, Văn phòng Đại học Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên
3. Trần Thị Hương, Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái
4. Nguyễn Ánh Tuyết, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
5. Hà Xuân Sơn, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
6. Đặng Văn Thành, Trường Đại học Y Dược – ĐH Thái Nguyên
7. Nguyễn Nhật Huy, Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG-HCM

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích loại bỏ mangan trong nước sử dụng vật liệu hấp phụ graphene/bùn đỏ (GR). Khả năng hấp phụ Mn(II) của vật liệu GR được khảo sát bằng phương pháp hấp phụ tĩnh. Ảnh hưởng của các điều kiện như pH (2-12), thời gian (30-180 phút) và nồng độ ban đầu của Mn(II) (5, 10, 15, 25, 50, 75, 100 và 150 mg/L) đã được khảo sát. Kết quả tìm được điều kiện tối ưu cho quá trình hấp phụ Mn(II) thời gian đạt cân bằng hấp phụ 120 phút và pH 10. Quá trình hấp phụ Mn(II) phù hợp với mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và dung lượng hấp phụ cực đại đã được xác định là 33,67 mg/g và theo thực nghiệm là 33,12 mg/g. Kết quả hấp phụ Mn(II) trong nước ngầm, nồng độ của Mn(II) giảm từ 8,47 mg/L xuống 0,91 mg/L đạt hiệu suất 89,25%. Kết quả thu được hứa hẹn cho việc sử dụng các vật liệu GR để loại bỏ Mn(II) và các kim loại nặng ra khỏi môi trường nước cũng như việc mở rộng ứng dụng cho xử lý nước thải.

Từ khóa


Hấp phụ, graphene, Mn(II), bùn đỏ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved